Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp

History BA (A), The History of Racism, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI030G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Rasismens historia
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2009-06-10
Fastställd: 2010-02-26
Senast ändrad: 2014-09-15
Giltig fr.o.m: 2015-06-01

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge en orientering om rasismens historia och att problematisera och diskutera den förändrade synen på ras över tid. I kursen studeras därför flera ståndpunkter i forskningen om rasismens historia som analyseras med målet att ge kursdeltagarna förmåga att reflektera över olika forskares ställningstaganden i denna fråga.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande
- uppvisa förmåga att redogöra för olika ståndpunkter i forskningen om rasismens
historia
- uppvisa förmåga att reflektera över lika forskares ställningstaganden i denna fråga
- uppvisa förmåga att problematisera och diskutera den förändrade sysnen på ras
över tid

Innehåll

I kursen studeras rasismen i ett historiskt perspektiv, samt analyserar forskning och vetenskaplig debatt om rasismens historia. Kursen består av två delmoment om 7,5 högskolepoäng vardera:
Moment 1:
Rasismen, upplysningen och kolonialismen
Moment 2:
Rasimens djupa strukturer. Den moderna rasismen i Europa och Nordamerika

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs som enskilt arbete, föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Respektive moment examineras genom tentamen och/eller inlämningsuppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställas till den instans som utser examinator.

Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Fredrickson, George M
Titel: Rasism: En historisk översikt
Upplaga: 2003
Förlag: Historiska media

Författare/red: Lawen Mohtadi och Devrim Mavi (red)
Titel: Rasismen i Sverige: nyckeltexter 2010-2014
Upplaga: 2014
Förlag: Natur & Kultur

Författare/red: Lindqvist, Sven
Titel: Antirasister: Människor och argument i kampen mot rasismen 1750-1900
Upplaga: 2007
Förlag: Bonniers

Författare/red: Lindqvist, Sven
Titel: Utrota varenda jävel
Upplaga: 2005
Förlag: Bonniers

Författare/red: Said, Edward W
Titel: Orientalism
Upplaga: 2003
Förlag: Ordfront

Moment 2

Författare/red: Dahlstedt, Magnus och Ingemar Lindberg (red)
Titel: Bortom Rasismer i Europa – visioner för ett annat samhälle
Upplaga: 2005
Förlag: Agora

Författare/red: Dahlstedt, Magnus och Ingemar Lindberg (red)
Titel: Rasismer i Europa – migration i den nya världsordningen
Upplaga: 2004
Förlag: Agora

Författare/red: Frantz, Fanon
Titel: Svart hud – vita masker
Upplaga: 1997
Förlag: Daidalos

Författare/red: Malik, Kenan
Titel: Strange Fruit: Why Both Sides are Wrong in the Race Debate
Upplaga: 2008
Förlag: Oneworld

Övrig information

Detta är en sk breddkurs och ger därmed inte beörighet till Historia GR (B).