Kursplan

Kursplan för Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

Civics Ba, Perspective of Society, 15 credits, Continuing Education for Teachers, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI005U
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet.
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2016-03-17
 • Senast ändrad: 2016-03-17
 • Giltig fr.o.m: 2016-08-01

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i åk 1-3.

Lärandemål

Lärandemål
Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge möjlighet till att undervisa i åk 1-3.


Delmoment 1:
-Kunna redovisa en översiktlig kunskap om olika religionsutövningar, deras högtider, symboler och berättelser.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa ett religionsdidaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Delmoment 2:
-Kunna redovisa kunskaper om tidslinjer, periodiseringar och begrepp, såsom dåtid, nutid, framtid, stenålder, bronsålder och järnålder.
-Kunna redovisa kunskaper om närmiljöns historia, dess vetenskapliga relevans och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål i närmiljön kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om närmiljöns historia.
-Visa förmåga att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika tidsuppfattningar och periodiseringar.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa historiedidaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Delmoment 3:
-Visa kunskap om olika sätt att förstå och beskriva analysera samhället och analysera samhälleliga utvecklings- och konfliktområden.
-Visa kunskap om det demokratiska samhällets värdegrund samt det politiska systemets funktionssätt.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som ansvarsfull samhällsvarelse.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa ett didaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Delmoment 4:
-Visa kunskap om geografiska begrepp.
-Visa kunskap om resurser och dess förekomst samt hur människor samverkar och utnyttjar dessa, samt förstår konsekvenser av resursutnyttjande på grundläggande nivå.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människans livsvillkor samt samspel och utnyttjande av resurser.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa ett didaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Innehåll

Kursen består av fyra (4) moment:

Moment 1: Närområdets religionsutövning, ämnesdidaktik och ämnesteori i religion, 3,75 hp
Momentet inriktar sig på religionens roll i samhället, utifrån ett ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv. Under momentet behandlas utifrån läroplanen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning. Därutöver analyseras bilden av religionen i läromedel, med betoning på grupper inom de abrahamitiska religionerna och sekulära grupper i dagens Sverige. Därtill övas studenten, utifrån skolans styrdokument, i planering, genomförande och bedömning. Examination sker i seminarier och PM-skrivande.

Moment 2: Närområdets historia, ämnesdidaktik och ämnesteori i historia, 3,75 hp
I momentet analyseras innebörden och den vetenskapliga relevansen av att studera närområdets historia, med beaktande av elevernas egna erfarenheter. Olika tidsuppfattningar och periodiseringar analyseras, såsom dåtid, nutid och framtid, stenålder, bronsålder och järnålder. I momentet övas studenten att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om närmiljöns historia och olika tidsuppfattningar. Därtill övas studenten, utifrån skolans styrdokument, i planering, genomförande och bedömning. Examination sker i seminarier och PM-skrivande.

Moment 3: Människan i samhället, ämnesdidaktik och ämnesteori samhällskunskap, 3,75 hp
I momentet ges en introduktion till samhällsstudier utifrån idén om att det finns flera sätt att förstå och beskriva vad samhället är. Detta får konsekvenser för hur vi kan analysera de samhällsfrågor som är aktuella idag. Frågor om mänskliga rättigheters betydelse för det demokratiska samhället samt det politiska systemets uppbyggnad i Sverige behandlas. I momentet övas också studenten i att använda, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som kultur- och samhällsvarelse. Därtill övas studenten, utifrån skolans styrdokument, i planering, genomförande och bedömning. Examination sker genom hemtentamen, PM-skrivande eller annan examinerande uppgift.

Moment 4: Människan på jorden, ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska reflektioner i geografi, 3,75 hp
I momentet beskrivs och analyseras innebörd och vetenskaplig relevans av tid och rum samt mentala och fysiska representationer av omvärlden i form av t ex kartor. Vidare studeras de geografiska förutsättningarna för mänskliga verksamheter och resursutnyttjande, exempelvis markanvändning och vattenresurser samt hur människan påverkar sin omgivande miljö. I momentet analyseras även hur människa, samhälle och naturresurser samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människans levnadsvillkor både i korta och långa tidsperspektiv. I momentet övas också studenten att använda, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som kultur- och samhällsvarelse. Därtill övas studenten, utifrån skolans styrdokument, i planering, genomförande och bedömning. Examination sker genom hemtentamen, PM-skrivande eller annan examinerande uppgift.

Behörighet

Grundläggande behörighet Behörighetsgivande lärarexamen, avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag
för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Sökande till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges på IT-distans. Inga campusträffar förekommer. Geografisk exkursion i Sverige erbjuds (frivillig). Den syftar till att ge studenterna praktisk erfarenhet av geografi i fält, vilket kan användas som pedagogiskt verktyg i grundskolans undervisning.

Examination

Former för examination finns angivna under respektive delmoment i kursen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Franck, Olof, Hermansson Adler, Magnus, Björneloo, Inger
 • Titel: Samhällsämnenas didaktik: F - åk 3
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: ISBN: 9789144089652139
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • : http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
Moment 1
 • Författare/red: Löfstedt, Malin (red.)
 • Titel: Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: 219 s.
 • Författare/red: Otterbeck, Jonas
 • Titel: Islam, muslimer och den svenska skolan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2000
 • Kommentar: 148 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2562
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan i religionskunskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
 • Författare/red: Svanberg, Ingvar & David Westerlund (red.)
 • Titel: Religion i Sverige
 • Förlag: Dialogos
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: Urval om cirka 150 sidor av bokens 439 s.
Moment 2
 • Författare/red: Hermansson Adler, Magnus
 • Titel: Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: ISBN: 978-91-47-10660-8
 • Författare/red: Lindström, Dag
 • Titel: Forntid i Sverige: en introduktion
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: ISBN 91-27-09764-1
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Diskussionsunderlag till kursplanen i historia
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2535
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i historia
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan i historia
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1
Moment 3
 • Författare/red: Bäck, Henry, Larsson, Torbjörn, Erlingsson Gissur
 • Titel: Den svenska politiken (bok med eLabb): Strukturer, processer och resultat.
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: 278 s.
 • Författare/red: Månson, Per
 • Titel: Båten i parken; Introduktion till samhällsstudier
 • Förlag: Norstedts Akademiska
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2564
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan i samhällskunskap 2011
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap
Moment 4
 • Författare/red: Eriksson, C, Dinwiddie, A, Björklund, J, (red.)
 • Titel: Libers Atlas
 • Förlag: Liber förlag
 • Kommentar: ISBN: 9789147101641
 • Författare/red: Getis, Arthur; Getis, Judith; and Fellmann, Jerome
 • Titel: Introduction to Geography
 • Förlag: McGraw-Hill Higher Education, London
 • Upplaga: 14:e upplagan
 • Kommentar: www.bokus.com/bok/9781259255687/introduction-to-geography/
 • Författare/red: Hallin, Per-Olof & Gren, Martin, Kulturgeografi
 • Titel: En ämnesteoretisk introduktion
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Sanderoth, Ingrid, Werner, Margit & Båth, Sten
 • Titel: Plats – identitet – lärande: närområdesstudier i skolan
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2015
 • : www.studentlitteratur.se
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i geografi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2558
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan i geografi 2011
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/geografi

Referenslitteratur

Moment 4
 • Titel: Sveriges nationalatlas (SNA)
 • Kommentar: Främst banden Sveriges Geografi eller Berg och Jord.
Övrig information
Sökande utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen. För mer ingående information se: www.skolverket.se

Validering är möjlig. Mittuniversitetet är ansluten till det elektroniska valideringssystemet Valda.
Den som antagits till lärarlyftet HT -16 har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom en validering av kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs man är antagen till.

Kursen består av 3,75 hp religionsvetenskap, 3,75 hp historia, 3,75 hp samhällsvetenskap och 3,75 hp geografi. Urval sker genom lottning. Den studerande svarar själv för eventuella kostnader för resor, mat, logi och ev. andra omkostnader i samband med kursen. Detta gäller främst de studenter som önskar deltaga i den geografiska exkursionen.