Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

Civics Ba, Perspective of Society, 15 credits, Continuing Education for Teachers, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI005U
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet.
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2016-03-17
Senast ändrad: 2016-03-17
Giltig fr.o.m: 2016-08-01

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i åk 1-3.

Lärandemål

Lärandemål
Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge möjlighet till att undervisa i åk 1-3.


Delmoment 1:
-Kunna redovisa en översiktlig kunskap om olika religionsutövningar, deras högtider, symboler och berättelser.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa ett religionsdidaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Delmoment 2:
-Kunna redovisa kunskaper om tidslinjer, periodiseringar och begrepp, såsom dåtid, nutid, framtid, stenålder, bronsålder och järnålder.
-Kunna redovisa kunskaper om närmiljöns historia, dess vetenskapliga relevans och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål i närmiljön kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om närmiljöns historia.
-Visa förmåga att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika tidsuppfattningar och periodiseringar.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa historiedidaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Delmoment 3:
-Visa kunskap om olika sätt att förstå och beskriva analysera samhället och analysera samhälleliga utvecklings- och konfliktområden.
-Visa kunskap om det demokratiska samhällets värdegrund samt det politiska systemets funktionssätt.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som ansvarsfull samhällsvarelse.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa ett didaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Delmoment 4:
-Visa kunskap om geografiska begrepp.
-Visa kunskap om resurser och dess förekomst samt hur människor samverkar och utnyttjar dessa, samt förstår konsekvenser av resursutnyttjande på grundläggande nivå.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människans livsvillkor samt samspel och utnyttjande av resurser.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa ett didaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Innehåll

Kursen består av fyra (4) moment:

Moment 1: Närområdets religionsutövning, ämnesdidaktik och ämnesteori i religion, 3,75 hp
Momentet inriktar sig på religionens roll i samhället, utifrån ett ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv. Under momentet behandlas utifrån läroplanen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning. Därutöver analyseras bilden av religionen i läromedel, med betoning på grupper inom de abrahamitiska religionerna och sekulära grupper i dagens Sverige. Därtill övas studenten, utifrån skolans styrdokument, i planering, genomförande och bedömning. Examination sker i seminarier och PM-skrivande.

Moment 2: Närområdets historia, ämnesdidaktik och ämnesteori i historia, 3,75 hp
I momentet analyseras innebörden och den vetenskapliga relevansen av att studera närområdets historia, med beaktande av elevernas egna erfarenheter. Olika tidsuppfattningar och periodiseringar analyseras, såsom dåtid, nutid och framtid, stenålder, bronsålder och järnålder. I momentet övas studenten att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om närmiljöns historia och olika tidsuppfattningar. Därtill övas studenten, utifrån skolans styrdokument, i planering, genomförande och bedömning. Examination sker i seminarier och PM-skrivande.

Moment 3: Människan i samhället, ämnesdidaktik och ämnesteori samhällskunskap, 3,75 hp
I momentet ges en introduktion till samhällsstudier utifrån idén om att det finns flera sätt att förstå och beskriva vad samhället är. Detta får konsekvenser för hur vi kan analysera de samhällsfrågor som är aktuella idag. Frågor om mänskliga rättigheters betydelse för det demokratiska samhället samt det politiska systemets uppbyggnad i Sverige behandlas. I momentet övas också studenten i att använda, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som kultur- och samhällsvarelse. Därtill övas studenten, utifrån skolans styrdokument, i planering, genomförande och bedömning. Examination sker genom hemtentamen, PM-skrivande eller annan examinerande uppgift.

Moment 4: Människan på jorden, ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska reflektioner i geografi, 3,75 hp
I momentet beskrivs och analyseras innebörd och vetenskaplig relevans av tid och rum samt mentala och fysiska representationer av omvärlden i form av t ex kartor. Vidare studeras de geografiska förutsättningarna för mänskliga verksamheter och resursutnyttjande, exempelvis markanvändning och vattenresurser samt hur människan påverkar sin omgivande miljö. I momentet analyseras även hur människa, samhälle och naturresurser samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människans levnadsvillkor både i korta och långa tidsperspektiv. I momentet övas också studenten att använda, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som kultur- och samhällsvarelse. Därtill övas studenten, utifrån skolans styrdokument, i planering, genomförande och bedömning. Examination sker genom hemtentamen, PM-skrivande eller annan examinerande uppgift.

Behörighet

Grundläggande behörighet Behörighetsgivande lärarexamen, avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag
för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Sökande till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges på IT-distans. Inga campusträffar förekommer. Geografisk exkursion i Sverige erbjuds (frivillig). Den syftar till att ge studenterna praktisk erfarenhet av geografi i fält, vilket kan användas som pedagogiskt verktyg i grundskolans undervisning.

Examination

Former för examination finns angivna under respektive delmoment i kursen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Franck, Olof, Hermansson Adler, Magnus, Björneloo, Inger
Titel: Samhällsämnenas didaktik: F - åk 3
Upplaga: 2013
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: ISBN: 9789144089652139

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Upplaga: Senaste upplagan
Webbadress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575

Moment 1

Författare/red: Löfstedt, Malin (red.)
Titel: Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 219 s.

Författare/red: Otterbeck, Jonas
Titel: Islam, muslimer och den svenska skolan
Upplaga: 2000
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 148 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2562

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan i religionskunskap
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap

Författare/red: Svanberg, Ingvar & David Westerlund (red.)
Titel: Religion i Sverige
Upplaga: 2008
Förlag: Dialogos
Kommentar: Urval om cirka 150 sidor av bokens 439 s.

Moment 2

Författare/red: Hermansson Adler, Magnus
Titel: Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik
Upplaga: 2014
Förlag: Liber, Stockholm
Kommentar: ISBN: 978-91-47-10660-8

Författare/red: Lindström, Dag
Titel: Forntid i Sverige: en introduktion
Upplaga: 2004
Kommentar: ISBN 91-27-09764-1

Författare/red: Skolverket
Titel: Diskussionsunderlag till kursplanen i historia
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2535

Författare/red: Skolverket
Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i historia
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan i historia
Upplaga: Senaste upplaga
Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1

Moment 3

Författare/red: Bäck, Henry, Larsson, Torbjörn, Erlingsson Gissur
Titel: Den svenska politiken (bok med eLabb): Strukturer, processer och resultat.
Upplaga: 2011
Förlag: Liber

Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
Titel: Samhällskunskapsdidaktik
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 278 s.

Författare/red: Månson, Per
Titel: Båten i parken; Introduktion till samhällsstudier
Upplaga: 2014
Förlag: Norstedts Akademiska

Författare/red: Skolverket
Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2564

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan i samhällskunskap 2011
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap

Moment 4

Författare/red: Eriksson, C, Dinwiddie, A, Björklund, J, (red.)
Titel: Libers Atlas
Förlag: Liber förlag
Kommentar: ISBN: 9789147101641

Författare/red: Getis, Arthur; Getis, Judith; and Fellmann, Jerome
Titel: Introduction to Geography
Upplaga: 14:e upplagan
Förlag: McGraw-Hill Higher Education, London
Kommentar: www.bokus.com/bok/9781259255687/introduction-to-geography/

Författare/red: Hallin, Per-Olof & Gren, Martin, Kulturgeografi
Titel: En ämnesteoretisk introduktion
Upplaga: 2003
Förlag: Liber

Författare/red: Sanderoth, Ingrid, Werner, Margit & Båth, Sten
Titel: Plats – identitet – lärande: närområdesstudier i skolan
Upplaga: 2015
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Webbadress: www.studentlitteratur.se

Författare/red: Skolverket
Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i geografi
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2558

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan i geografi 2011
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/geografi

Referenslitteratur

Titel: Sveriges nationalatlas (SNA)
Kommentar: Främst banden Sveriges Geografi eller Berg och Jord.

Övrig information

Sökande utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen. För mer ingående information se: www.skolverket.se

Validering är möjlig. Mittuniversitetet är ansluten till det elektroniska valideringssystemet Valda.
Den som antagits till lärarlyftet HT -16 har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom en validering av kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs man är antagen till.

Kursen består av 3,75 hp religionsvetenskap, 3,75 hp historia, 3,75 hp samhällsvetenskap och 3,75 hp geografi. Urval sker genom lottning. Den studerande svarar själv för eventuella kostnader för resor, mat, logi och ev. andra omkostnader i samband med kursen. Detta gäller främst de studenter som önskar deltaga i den geografiska exkursionen.