Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

Spara favorit

Kursen består av följande fyra delmoment:
Närområdets religionsutövning, ämnesdidaktik och ämnesteori i religion
Närområdets historia, ämnesdidaktik och ämnesteori i historia
Människan i samhället, ämnesdidaktik och ämnesteori samhällskunskap
Människan på jorden, ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska reflektioner i geografi

En mer ingående beskrivning av momenten finns i kursplanen.

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i åk 1-3.

Sammankomster

Kursen ges på IT-distans och inga campusträffar förekommer. Geografisk exkursion i Sverige erbjuds (frivillig). Den syftar till att ge studenterna praktisk erfarenhet av geografi i fält, vilket kan användas som pedagogiskt verktyg i grundskolans undervisning.

Behörighet

Grundläggande behörighet Behörighetsgivande lärarexamen, avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag
för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Sökande till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urval

Urval sker genom lottning.

Sökande utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen. För mer ingående information se: www.skolverket.se

Varför historia?

Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag. Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.