Kursplan

Kursplan för Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp. (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Civics Ba, Perspective of Society, 30 credits, Continuing Education for Teachers.

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI006U
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp. (1-30). Ingår i Lärarlyftet
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig avdelning: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2016-03-17
 • Senast ändrad: 2016-03-17
 • Giltig fr.o.m: 2016-08-01

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att undervisa i SO årskurs 4-6.

Lärandemål

Delmoment 1:
-Kunna redovisa en översiktlig kunskap om olika religionsutövningar i historia och nutid, särskilt den samiska historiska religionen och det nutida religiösa landskapet i Sverige.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa ett religionsdidaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.


Delmoment 2:
-Kunna redovisa kunskaper om huvudlinjer i främst svensk men även nordisk historia.
-Kunna redovisa kunskaper om tidslinjer, historiska periodiseringar och begrepp såsom dåtid och nutid samt kunna diskutera historisk förklaring och källkritik.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om svensk och nordisk historia.
-Visa förmåga att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika tidsuppfattningar, periodiseringar och historiemedvetande.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa historiedidaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Delmoment 3:
-Visa kunskap om det demokratiska samhällets värdegrund och sociala innehåll.
-Visa kunskap om det politiska systemets funktionssätt.
-Visa kunskap om ett källkritiskt förhållningssätt till informationsbildning och informationsspridning i olika medier.
-Visa kunskap om samhällsekonomiska processer.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som kultur- och samhällsvarelse.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa ämnesdidaktiska perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Delmoment 4:
-Visa kunskap om naturprocesser, kontinenter och världshav, länder och regioner, geografiska begrepp, teorier och modeller.
-Visa kunskap om naturresurser, deras förekomster och nyttjande.
-Visa insikt i och förståelse för hur ojämn fördelning av samhällsresurser ger olika livsvillkor i olika delar av världen, samt hur prioriteringar på individ och samhällelig nivå kan påverka en global hållbar utveckling.
-Visa kunskap om tolkning av olika sorters kartbilder och visa insikt om insamlande, tolkande och åskådliggörande av geografiska data.
-Visa kunskap om generell landskapsutveckling i Sverige, både i naturgeografiskt och kulturgeografiskt perspektiv, samt att kunna exemplifiera detta för sina elever i sin skolas närmiljö, med exkursionsundervisning som pedagogiskt verktyg.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa geografididaktiska perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Innehåll

Kursen består av följande fyra (4) moment:

Moment 1: Religion i Sverige. Ämnesteori och ämnesdidaktik, 7,5 hp

I momentet analyseras innebörden och den vetenskapliga relevansen av att studera religioner i dåtid och nutid, med beaktande av elevernas egna erfarenheter. Äldre samisk och fornnordisk religion uppmärksammas, dels med dess relevans för dagens samhälle och dels som exempel på en icke universell religion. I momentet övas också studenten att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning och förmedlingen av minoriteters föreställningar och betydelse i ett historiskt perspektiv. Vidare studeras religion som företeelse i dagens Sverige och religionsfrihetens betydelse för nutida religiösa föreställningar och högtider, samt den sekulariserade majoritetens relation till dessa. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument planera och genomföra undervisning samt bedöma elevernas resultat. Examination sker i seminarier och PM-skrivande.

Moment 2: Svensk och nordisk historia. Ämnesteori och ämnesdidaktik, 7,5 hp

I momentet analyseras innebörden och den vetenskapliga relevansen av att studera Sveriges och Nordens historia i ett övergripande perspektiv. Därtill analyseras olika tidsuppfattningar, såsom dåtid, nutid och framtid, och periodiseringar i svensk och nordisk historia. I momentet övas också studenten att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om närmiljöns historia och olika tidsuppfattningar. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument planera och genomföra undervisning samt bedöma elevernas resultat. Examination sker i seminarier och PM-skrivande.

Moment 3: Människan som kultur- och samhällsvarelse ur samhällsvetenskapliga perspektiv. Ämnesteori och ämnesdidaktik, 7,5 hp

I momentet beskrivs och analyseras människan som samhällsvarelse utifrån centrala välfärdspolitiska frågeställningar som det sociala skyddsnätets funktionssätt, opinionsbildning, rättighetsaspekter och samhällsekonomi. Momentet innehåller även genomgång av demokratimodeller och en översikt av det politiska systemets uppbyggnad i Sverige. I momentet övas studenten dessutom att använda, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som kultur- och samhällsvarelse. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument planera och genomföra undervisning samt bedöma elevernas resultat. Examination sker genom PM-skrivande.

Moment 4: Människa och miljö ur geografiska perspektiv. Ämnesteori och ämnesdidaktik, 7,5 hp

I momentet beskrivs och analyseras grundläggande kunskaper i geografins metoder, begrepp och arbetssätt. I momentet studeras de geografiska förutsättningarna för mänskliga verksamheter som rör livsmiljöer, naturresurser, utveckling av natur- och kulturlandskap och befolkningsförändringar. Momentet betonar särskilt samspelet mellan människan och miljön ur ett helhetsperspektiv och stor vikt läggs vid hållbarhetsfrågor. Utifrån ämnesdidaktiska perspektiv övas studenten att använda för skolsituationen relevanta kunskaper om människans livsvillkor och hur natur- och kulturlandskapet kan levandegöras i skolans närmiljö. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument planera och genomföra undervisning samt bedöma elevernas resultat. Examination sker genom hemtentamen eller annan examinerande uppgift.

Behörighet

Grundläggande behörighet Behörighetsgivande lärarexamen avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag
för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Sökande till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges på IT-distans. Inga campusträffar. Geografisk exkursion i Sverige erbjuds (frivillig). Den syftar till att ge studenterna praktisk erfarenhet av geografi i fält, vilket kan användas som pedagogiskt verktyg i grundskolans undervisning.

Examination

Former för examination finns angivna under respektive delmoment i kursen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Franck, Olof
 • Titel: Samhällsämnenas didaktik, årskurs 4-6
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: ISBN:978-91-44-07950-9
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
Moment 1
 • Författare/red: Bertell, M.
 • Titel: Trummornas tid. Ämnesdidaktiskt läromedel om samisk religion (Kompendium, distribueras av läraren)
 • Författare/red: Löfstedt, Malin
 • Titel: Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: Upplaga 2011 (1. uppl.)
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2562 Dessutom tillkommer ett kompendium om fornnordisk religion som distribueras av läraren
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan i religionskunskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
 • Författare/red: Svanberg, Ingvar & Westerlund, David
 • Titel: Religion i Sverige
 • Förlag: Dialogos, Stockholm
 • Upplaga: 2008 eller nyare
Moment 2
 • Författare/red: Aronsson, Peter
 • Titel: Historia
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: ISBN 978-91-47-09549-0
 • Författare/red: Berggren, Lars och Greiff, Mats
 • Titel: En svensk historia från vikingatid till nutid
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: ISBN: 978-91-44-05246-5
 • Författare/red: Hermansson Adler, Magnus
 • Titel: Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: ISBN: 978-91-47-10660-8
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2535
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i historia
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan i historia
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1
Moment 3
 • Författare/red: Bäck Henry, Larsson Torbjörn, Erlingsson Gissur
 • Titel: Den svenska politiken (bok med eLabb): Strukturer, processer och resultat
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Chanser Lynn S, Watkins Beverly X
 • Titel: Sociala positioner
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: 214 s.
 • Författare/red: Eklund, Klas
 • Titel: Vår ekonomi (valda delar)
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: ISBN:978-91-44-094564
 • Författare/red: Ekman Joakim, Pilo Lina
 • Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: ISBN:978-91-47-09731-9 240
 • Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: ISBN:978-91-44-06643-1278
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2564
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan i samhällskunskap 2011
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Källkritik
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: ISBN: 78-91-47-10618-9255
Moment 4
 • Författare/red: Andréasson, P-G (red).
 • Titel: Geobiosfären – en introduktion
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2:a upplagan.
 • Kommentar: ISBN:978-91-44-09639-1
 • Författare/red: Elg, M, Börjesson, K. (red.)
 • Titel: Libers Atlas för gymnasiet
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Upplaga: 3:e upplaga eller senare
 • Kommentar: ISBN: 9789147108176
 • Författare/red: Gren, Martin, och Per-Olof Hallin
 • Titel: Kulturgeografi: En ämnesteoretisk introduktion
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i geografi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2558
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan i geografi 2011
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/geografi

Referenslitteratur

Moment 4
 • Titel: Sveriges nationalatlas (SNA).
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Individuell fördjupning, valda band (främst banden ”Sveriges geografi” samt ”Berg och Jord”)
 • Författare/red: Hall, Ola; Alm, Göran; Ene, Stefan & Jansson, Ulf
 • Titel: Introduktion till kartografi och geografisk information
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
Övrig information
Validering är möjlig. Mittuniversitetet är ansluten till det elektroniska valideringssystemet Valda.
Den som antagits till lärarlyftet HT -16 har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom en validering av kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs man är antagen till.

Kursen består av 7,5 hp religionsvetenskap, 7,5 hp historia, 7,5 hp samhällsvetenskap och 7,5 hp geografi. Urval sker genom lottning.

Den studerande svarar själv för eventuella kostnader för resor, mat, logi och eventuellt andra omkostnader i samband med kursen. Detta gäller främst de studenter som önskar delta i den geografiska exkursionen.