Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp. (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Civics Ba, Perspective of Society, 30 credits, Continuing Education for Teachers.


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI006U
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp. (1-30). Ingår i Lärarlyftet
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2016-03-17
Senast ändrad: 2016-03-17
Giltig fr.o.m: 2016-08-01

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att undervisa i SO årskurs 4-6.

Lärandemål

Delmoment 1:
-Kunna redovisa en översiktlig kunskap om olika religionsutövningar i historia och nutid, särskilt den samiska historiska religionen och det nutida religiösa landskapet i Sverige.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa ett religionsdidaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.


Delmoment 2:
-Kunna redovisa kunskaper om huvudlinjer i främst svensk men även nordisk historia.
-Kunna redovisa kunskaper om tidslinjer, historiska periodiseringar och begrepp såsom dåtid och nutid samt kunna diskutera historisk förklaring och källkritik.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om svensk och nordisk historia.
-Visa förmåga att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika tidsuppfattningar, periodiseringar och historiemedvetande.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa historiedidaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Delmoment 3:
-Visa kunskap om det demokratiska samhällets värdegrund och sociala innehåll.
-Visa kunskap om det politiska systemets funktionssätt.
-Visa kunskap om ett källkritiskt förhållningssätt till informationsbildning och informationsspridning i olika medier.
-Visa kunskap om samhällsekonomiska processer.
-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som kultur- och samhällsvarelse.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa ämnesdidaktiska perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Delmoment 4:
-Visa kunskap om naturprocesser, kontinenter och världshav, länder och regioner, geografiska begrepp, teorier och modeller.
-Visa kunskap om naturresurser, deras förekomster och nyttjande.
-Visa insikt i och förståelse för hur ojämn fördelning av samhällsresurser ger olika livsvillkor i olika delar av världen, samt hur prioriteringar på individ och samhällelig nivå kan påverka en global hållbar utveckling.
-Visa kunskap om tolkning av olika sorters kartbilder och visa insikt om insamlande, tolkande och åskådliggörande av geografiska data.
-Visa kunskap om generell landskapsutveckling i Sverige, både i naturgeografiskt och kulturgeografiskt perspektiv, samt att kunna exemplifiera detta för sina elever i sin skolas närmiljö, med exkursionsundervisning som pedagogiskt verktyg.
-Uppvisa färdigheter i att tillämpa geografididaktiska perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Innehåll

Kursen består av följande fyra (4) moment:

Moment 1: Religion i Sverige. Ämnesteori och ämnesdidaktik, 7,5 hp

I momentet analyseras innebörden och den vetenskapliga relevansen av att studera religioner i dåtid och nutid, med beaktande av elevernas egna erfarenheter. Äldre samisk och fornnordisk religion uppmärksammas, dels med dess relevans för dagens samhälle och dels som exempel på en icke universell religion. I momentet övas också studenten att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning och förmedlingen av minoriteters föreställningar och betydelse i ett historiskt perspektiv. Vidare studeras religion som företeelse i dagens Sverige och religionsfrihetens betydelse för nutida religiösa föreställningar och högtider, samt den sekulariserade majoritetens relation till dessa. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument planera och genomföra undervisning samt bedöma elevernas resultat. Examination sker i seminarier och PM-skrivande.

Moment 2: Svensk och nordisk historia. Ämnesteori och ämnesdidaktik, 7,5 hp

I momentet analyseras innebörden och den vetenskapliga relevansen av att studera Sveriges och Nordens historia i ett övergripande perspektiv. Därtill analyseras olika tidsuppfattningar, såsom dåtid, nutid och framtid, och periodiseringar i svensk och nordisk historia. I momentet övas också studenten att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om närmiljöns historia och olika tidsuppfattningar. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument planera och genomföra undervisning samt bedöma elevernas resultat. Examination sker i seminarier och PM-skrivande.

Moment 3: Människan som kultur- och samhällsvarelse ur samhällsvetenskapliga perspektiv. Ämnesteori och ämnesdidaktik, 7,5 hp

I momentet beskrivs och analyseras människan som samhällsvarelse utifrån centrala välfärdspolitiska frågeställningar som det sociala skyddsnätets funktionssätt, opinionsbildning, rättighetsaspekter och samhällsekonomi. Momentet innehåller även genomgång av demokratimodeller och en översikt av det politiska systemets uppbyggnad i Sverige. I momentet övas studenten dessutom att använda, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som kultur- och samhällsvarelse. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument planera och genomföra undervisning samt bedöma elevernas resultat. Examination sker genom PM-skrivande.

Moment 4: Människa och miljö ur geografiska perspektiv. Ämnesteori och ämnesdidaktik, 7,5 hp

I momentet beskrivs och analyseras grundläggande kunskaper i geografins metoder, begrepp och arbetssätt. I momentet studeras de geografiska förutsättningarna för mänskliga verksamheter som rör livsmiljöer, naturresurser, utveckling av natur- och kulturlandskap och befolkningsförändringar. Momentet betonar särskilt samspelet mellan människan och miljön ur ett helhetsperspektiv och stor vikt läggs vid hållbarhetsfrågor. Utifrån ämnesdidaktiska perspektiv övas studenten att använda för skolsituationen relevanta kunskaper om människans livsvillkor och hur natur- och kulturlandskapet kan levandegöras i skolans närmiljö. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument planera och genomföra undervisning samt bedöma elevernas resultat. Examination sker genom hemtentamen eller annan examinerande uppgift.

Behörighet

Grundläggande behörighet Behörighetsgivande lärarexamen avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag
för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Sökande till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges på IT-distans. Inga campusträffar. Geografisk exkursion i Sverige erbjuds (frivillig). Den syftar till att ge studenterna praktisk erfarenhet av geografi i fält, vilket kan användas som pedagogiskt verktyg i grundskolans undervisning.

Examination

Former för examination finns angivna under respektive delmoment i kursen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Franck, Olof
Titel: Samhällsämnenas didaktik, årskurs 4-6
Upplaga: 2013
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: ISBN:978-91-44-07950-9

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575

Moment 1

Författare/red: Bertell, M.
Titel: Trummornas tid. Ämnesdidaktiskt läromedel om samisk religion (Kompendium, distribueras av läraren)

Författare/red: Löfstedt, Malin
Titel: Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan
Upplaga: Upplaga 2011 (1. uppl.)
Förlag: Studentlitteratur, Lund

Författare/red: Skolverket
Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2562 Dessutom tillkommer ett kompendium om fornnordisk religion som distribueras av läraren

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan i religionskunskap
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap

Författare/red: Svanberg, Ingvar & Westerlund, David
Titel: Religion i Sverige
Upplaga: 2008 eller nyare
Förlag: Dialogos, Stockholm

Moment 2

Författare/red: Aronsson, Peter
Titel: Historia
Upplaga: 2011
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN 978-91-47-09549-0

Författare/red: Berggren, Lars och Greiff, Mats
Titel: En svensk historia från vikingatid till nutid
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: ISBN: 978-91-44-05246-5

Författare/red: Hermansson Adler, Magnus
Titel: Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik
Upplaga: 2014
Förlag: Liber, Stockholm
Kommentar: ISBN: 978-91-47-10660-8

Författare/red: Skolverket
Titel: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2535

Författare/red: Skolverket
Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i historia
Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan i historia
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1

Moment 3

Författare/red: Bäck Henry, Larsson Torbjörn, Erlingsson Gissur
Titel: Den svenska politiken (bok med eLabb): Strukturer, processer och resultat
Upplaga: 2011
Förlag: Liber

Författare/red: Chanser Lynn S, Watkins Beverly X
Titel: Sociala positioner
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: 214 s.

Författare/red: Eklund, Klas
Titel: Vår ekonomi (valda delar)
Upplaga: 2013
Kommentar: ISBN:978-91-44-094564

Författare/red: Ekman Joakim, Pilo Lina
Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
Upplaga: 2012
Kommentar: ISBN:978-91-47-09731-9 240

Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
Titel: Samhällskunskapsdidaktik
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: ISBN:978-91-44-06643-1278

Författare/red: Skolverket
Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2564

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan i samhällskunskap 2011
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap

Författare/red: Thurén, Torsten
Titel: Källkritik
Upplaga: 2013
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 78-91-47-10618-9255

Moment 4

Författare/red: Andréasson, P-G (red).
Titel: Geobiosfären – en introduktion
Upplaga: 2:a upplagan.
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: ISBN:978-91-44-09639-1

Författare/red: Elg, M, Börjesson, K. (red.)
Titel: Libers Atlas för gymnasiet
Upplaga: 3:e upplaga eller senare
Förlag: Liber, Stockholm
Kommentar: ISBN: 9789147108176

Författare/red: Gren, Martin, och Per-Olof Hallin
Titel: Kulturgeografi: En ämnesteoretisk introduktion
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber, Stockholm

Författare/red: Skolverket
Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i geografi
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2558

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan i geografi 2011
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/geografi

Referenslitteratur

Titel: Sveriges nationalatlas (SNA).
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Individuell fördjupning, valda band (främst banden ”Sveriges geografi” samt ”Berg och Jord”)

Författare/red: Hall, Ola; Alm, Göran; Ene, Stefan & Jansson, Ulf
Titel: Introduktion till kartografi och geografisk information
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur, Lund

Övrig information

Validering är möjlig. Mittuniversitetet är ansluten till det elektroniska valideringssystemet Valda.
Den som antagits till lärarlyftet HT -16 har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom en validering av kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs man är antagen till.

Kursen består av 7,5 hp religionsvetenskap, 7,5 hp historia, 7,5 hp samhällsvetenskap och 7,5 hp geografi. Urval sker genom lottning.

Den studerande svarar själv för eventuella kostnader för resor, mat, logi och eventuellt andra omkostnader i samband med kursen. Detta gäller främst de studenter som önskar delta i den geografiska exkursionen.