Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Samtidshistoria - tiden från första världskriget, 7,5 hp

History (BA), Contemporary History, 7,5 Credtis


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI038G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Samtidshistoria - tiden från första världskriget
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2011-10-31
Senast ändrad: 2014-04-14
Giltig fr.o.m: 2014-06-02

Syfte

Syftet med kursen är att ge en översikt över de moderna industriländernas och ”tredje världens” utveckling från första världskrigets början, med fokus på internationella ekonomiska, politiska, ideologiska och kulturella strömningar och förändringar. Därtill syftar kursen till att klargöra huvuddragen i de nordiska länderna historia.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande
- kunna översiktligt redogöra för grundläggande historiska sammanhang,
strukturer och förändringsprocesser samt analytiskt ordna fakta i
förklarande sekvenser
- kunna relatera det nutida samhället och dess kultur till företeelser och
processer under perioden
- kunna tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på historiskt
källmaterial.

Innehåll

I kursen studeras översiktligt de moderna industriländernas och ”tredje världens” utveckling från första världskrigets början. Internationella ekonomiska, politiska, ideologiska och kulturella strömningar och förändringar belyses. Kursen klargör även huvuddragen i de nordiska ländernas historia.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.

Examination

Examination sker skriftligt via en saltentamen eller hemuppgift samt muntligen via seminarium.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bladh, Mats
Titel: Ekonomisk historia: Europa, Amerika och Kina under tusen år
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Sid 263-449

Författare/red: Ekman Stig, m fl
Titel: Metodövningar i historia 1. Historisk metod och källkritik
Upplaga: 1993
Kommentar: Utvalda övningar.

Författare/red: Gustafsson, Harald
Titel: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
Upplaga: 2007
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Sid 239-320

Författare/red: Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars
Titel: Det svenska samhället 1720-2000. Böndernas och arbetarnas tid.
Upplaga: 2006
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Sid 145-275

Författare/red: Karlsson, Klas-Göran
Titel: Europa och världen under 1900-talet
Upplaga: 2003
Förlag: Liber
Kommentar: Sid 145-275

Eventuell fördjupningslitteratur på ca 400 sidor tillkommer.

Övrig information

Kursen kan tillgodoräknas i Historia GR (A), 30 hp vid Mittuniversitetet.