Kursplan

Kursplan för Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp

History BA (A), An introduction into genealogy, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI017G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Släktforskning - en introduktion
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-04-01
 • Senast ändrad: 2013-06-17
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om källmaterial och metoder för släktforskningen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande
- kunna översiktligt redogöra för den svenska förvaltningens uppbyggnad
och hur man finner källmaterial
- kunna tillämpa grundläggande källkritiska principer
- själv utföra en mindre uppgift

Innehåll

Kursen ger en grundläggande insikt i släktforskningens källor och metoder. Momentet belyser särskilt hur man som släktforskare ska värdera olika källor, och hur man kan använda alternativt källmaterial i förhållande till det som normalt används.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs som enskilt arbete, föreläsningar, gruppövningar eller seminarier.

Examination

Examinationen består i ett antal inlämningsuppgifter, samt en uförd släktforskningsuppgift, där studenten visar att han/hon skaffata sig kännedom om källmaterial, källkritik och metoder.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Clemensson, Per och Andersson, Kjell
 • Titel: Släktforska steg för steg
 • Ort: Stockholm
 • Upplaga: 2005
 • Kommentar: 144 sidor.
 • Författare/red: Clemensson, Per och Andersson, Kjell
 • Titel: Släktforska vidare
 • Ort: Stockholm
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Källkritik
 • Ort: Stockholm
 • Upplaga: 1997
 • Kommentar: Valda delar. 150 sidor.
Kompendiematerial samt material som hämtas på nätet tillkommer.
Övrig information
Kursen är lämplig för släktforskare och hembygdsforskare, och personer som arbetar inom arkiv där dessa söker material, men kan också läsas som fristående kurs.

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte tillgodoräknas i Historia GR (A), 30 hp och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).