Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp

History BA (A), An Introduction into Genealogy, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI106G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Släktforskning - en introduktion
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2020-05-12
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om källmaterial och metoder för släktforskningen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- kunna översiktligt redogöra för den svenska förvaltningens uppbyggnad
och hur man finner källmaterial
- kunna tillämpa grundläggande källkritiska principer
- själv utföra en mindre uppgift

Innehåll

Kursen ger en grundläggande insikt i släktforskningens källor och metoder. Kursen belyser särskilt hur man som släktforskare ska värdera olika källor, och hur man kan använda alternativt källmaterial i förhållande till det som normalt används.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs som enskilt arbete, föreläsningar, gruppövningar eller seminarier.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen består i ett antal inlämningsuppgifter, samt en uförd släktforskningsuppgift, där studenten visar att han/hon skaffat sig kännedom om källmaterial, källkritik och metoder.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det . Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är lämplig för släktforskare och hembygdsforskare, och personer som arbetar inom arkiv där dessa söker material, men kan också läsas som fristående kurs.

Kursen är en sk breddkurs. Kursen kan inräknas i en examen, men ger inte behörighet till nästa progressionsnivå i historia (Historia GR (B)).

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Clemensson, Per och Andersson, Kjell
 • Titel: Börja forska kring ditt hus och din bygd
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Natur & kultur
 • Författare/red: Clemensson, Per och Andersson, Kjell
 • Titel: Släktforska steg för steg
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Natur & kultur
 • Kommentar: Valbar. Välj som grundbok antingen "Släktforska steg för steg" eller "Vägen till dina rötter". 144 sidor.
 • Författare/red: Nilsson, Ewa
 • Titel: Vägen till dina rötter
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Sveriges släktforskarförbund
 • Kommentar: Valbar. Välj som grundbok antingen "Vägen till dina rötter" eller "Släktforska steg för steg".
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Källkritik
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Valda delar. 150 sidor.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Berggren, Ulf och Thorsell, Elisabeth
 • Titel: Vad står det? Handbok i handskriftsläsning
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Sveriges släktforskarförbund
Kompendiematerial samt material som hämtas på nätet tillkommer.

Sidan uppdaterades 2020-10-27