Historia GR (A), Släktforskning - fortsättningskurs, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Historia GR (A), Släktforskning - fortsättningskurs, 7,5 hp

History BA (A), Genealogy - Continuation Course, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI072G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Släktforskning - fortsättningskurs
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2020-10-15
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-11

Syfte

Kursen syftar till fördjupade kunskaper i släktforskningens källkritik och metodik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- kunna granska källkritiskt och metodiskt egen och andras släktforskning
och kunna självständigt ta ställning till den släktforskning som finns på nätet
- uppvisa utökade kunskaper om arkiven och förvaltningens uppbyggnad,
och kunna använda sig av dessa kunskaper i egen släktforskning
- på ett tydligt sätt kunna redovisa och värdera de källor som används för
släktforskningen.

Innehåll

I kursen fördjupas kunskaperna om släktforskningens källor och metodproblem. Släktforskaren övas i att kritiskt granska sin egen och andras släktforskning rörande källval, källredovsning och metodanvändning.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs som enskilt arbete, föreläsningar eller gruppövningar.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen består av ett antal inlämningsuppgifter samt en egen större släktforskningsuppgift.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är lämplig för släktforskare och hembygdsforskare, och personer som arbetar inom arkiv där dessa söker material.

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte tillgodoräknas i Historia GR (A), 30 hp och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI031G, Historia GR (A), Släktforskning - fortsättningskurs, 7,5 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Asker, Björn
 • Titel: Hur riket styrdes. Förvaltning, politik och arkiv 1520-1920
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Riksarkivet
 • Kommentar: 253 s
 • Författare/red: Berglund, Bengt
 • Titel: Husförhörslängdernas befolkningsstatistiska källvärde. En undersökning baserad på externt material rörande anställda vid Jönköpings tändsticksfabrik 1875 och 1900, Historisk tidskrift 1978:1
 • Kommentar: s. 52-82
 • Författare/red: Mills, Gary B. and Elizabeth Shown Mills
 • Titel: "Roots and the New 'Faction': A Legitimate Tool for CLIO?" Virginia Magazine of History and Biography
 • Upplaga: January 1981
 • Kommentar: s. 3-26
 • Författare/red: Nilsson, Roddy
 • Titel: Inlåsta. Släktforska i polis-, fängelse- och anstaltstarkiv
 • Förlag: Sveriges Släktforskarförbund
 • Kommentar: ISBN: 9789188341433, 112 sid
 • Författare/red: Reuterswärd, Elisabeth
 • Titel: Fader okänd. Sveriges släktforskarförbunds handböcker ; 2
 • Upplaga: 2. rev. uppl. 2016
 • Förlag: Sveriges släktforskarförbund
 • Kommentar: ISBN 9789187676987, 120 sid
 • Författare/red: Wikström, Lotta
 • Titel: I fru Grönhagens garderob finns allt som hörde damtoaletten till, eller? Källjämförelser belyser befolkningshistoriska materials underrapportering av kvinnors arbete och försörjning i Sundsvall 1870-1890, Historisk tidskrift 2011:1
 • Kommentar: s 25-55
Ytterligare kompendiematerial samt material som hämtas på nätet tillkommer.

Sidan uppdaterades 2020-10-15