Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Släktforskning - fortsättningskurs, 7,5 hp

History BA (A), Genealogy - continuation course, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI031G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Släktforskning - fortsättningskurs
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-09-08
Fastställd: 2011-10-31
Senast ändrad: 2013-06-17
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till fördjupade kunskaper i släktforskningens källkritik och metodik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- kunna granska källkritiskt och metodiskt egen och andras släktforskning
och kunna självständigt ta ställning till den släktforskning som finns på nätet
- uppvisa utökade kunskaper om arkiven och förvaltningens uppbyggnad,
och kunna använda sig av dessa kunskaper i egen släktforskning
- på ett tydligt sätt kunna redovisa och värdera de källor som används för
släktforskningen.

Innehåll

I kursen fördjupas kunskaperna om släktforskningens källor och metodproblem. Släktforskaren övas i att kritiskt granska sin egen och andras släktforskning rörande källval, källredovsning och metodanvändning.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs som enskilt arbete, föreläsningar eller gruppövningar.

Examination

Examinationen består av ett antal inlämningsuppgifter samt en egen större släktforskningsuppgift.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Asker, Björn, Hur riket styrdes. Förvaltning, politik och arkiv 1520-1920, Stockholm, Riksarkivet, 2007

Kommentar: 253 s

Berglund, Bengt, Husförhörslängdernas befolkningsstatistiska källvärde. En undersökning baserad på externt material rörande anställda vid Jönköpings tändsticksfabrik 1875 och 1900, Historisk tidskrift 1978:1

Kommentar: s. 52-82

Mills, Gary B. and Elizabeth Shown Mills, "Roots and the New 'Faction': A Legitimate Tool for CLIO?" Virginia Magazine of History and Biography, January 1981

Kommentar: s. 3-26

Reuterswärd, Elisabeth, Fader Okänd (Sveriges Släktforskarförbunds handböcker 2), Sveriges Släktforskarförbund, 2011, 91-87676-57-5

Kommentar: 80 s

Wikström, Lotta, I fru Grönhagens garderob finns allt som hörde damtoaletten till, eller? Källjämförelser belyser befolkningshistoriska materials underrapportering av kvinnors arbete och försörjning i Sundsvall 1870-1890, Historisk tidskrift 2011:1

Kommentar: s 25-55

Ångström, Karl-Ingvar & Björn Johansson, Handbok 3 - Kartforskning, Sveriges Släktforskarförbund, 978-91-87676-62-8

Kommentar: 64 s

Ytterligare kompendiematerial samt material som hämtas på nätet tillkommer.

Övrig information

Kursen är lämplig för släktforskare och hembygdsforskare, och personer som arbetar inom arkiv där dessa söker material.

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte tillgodoräknas i Historia GR (A), 30 hp och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).