Historia GR (A), Sveriges senmedeltid, ca 1300-1500, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Historia GR (A), Sveriges senmedeltid, ca 1300-1500, 7,5 hp

History BA (A), Sweden in the later Middle Ages, 1300-1500, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI065G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Sveriges senmedeltid, ca 1300-1500
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2020-05-18
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-16

Syfte

Kursen introducerar senmedeltidens politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utveckling, särskilt Sverige ca 1300–1500. Perioden förknippas ofta med krisen i spåren av digerdöden men var också en tid av politiskt och kulturell förnyelse. Kursen belyser till exempel hur politiken förändrades i samspel och konflikt mellan kungamakt, kyrka, aristokrati och bönder, och hur kyrkan mötte människors behov men också utsattes för kritik – för att till slut stå inför Reformationen. Kursen gör systematiska europeiska jämförelser för att ge perspektiv på utvecklingen i Sverige, samt introducerar källor och metoder som används för att studera perioden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
• ha översiktliga kunskaper om den politiska, sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen under perioden 1300–1500
• kunna påvisa samband mellan dessa fält samt ordna viktiga historiska fakta i förklarande sekvenser
• kunna göra relevanta jämförelser mellan förhållanden i olika delar av Sverige och motsvarande förhållanden i andra delar av Europa
• ha kännedom om några av de källor och metoder som används för att belysa denna period, samt om källkritiska problem som detta arbete medför.

Innehåll

Kursupplägget är huvudsakligen kronologiskt men har tematiska inslag. Stor vikt läggs vid diskussion av historiska källtexter, som kontextualiseras med hjälp av kurslitteraturen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs huvudsakligen som enskilt arbete men även gemensamma övningar på kursens lärplattform förekommer. Kursen är en distanskurs och har inga fysiska träffar. All kommunikation sker via kursens lärplattform och du förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

Examination

2001: Sveriges senmedeltid, ca 1300-1500, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande hemtentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Detta är en så kallad breddkurs och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Janken Myrdal
 • Titel: Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Sällskapet Runica et Mediævalia
 • Kommentar: ISBN 9188568210. 269 s.*
 • Författare/red: Lars-Olof Larsson
 • Titel: Kalmarunionens tid: från drottning Margareta till Kristian II
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Prisma
 • Kommentar: ISBN 9151842173. 496 s.*
 • Författare/red: Michael Nordberg
 • Titel: I kung Magnus tid: Norden under Magnus Eriksson, 1317–1374
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 9789172976023. 361 s.
 • Författare/red: Steinar Imsen
 • Titel: Senmedeltiden: Europas historia, 1300–1550
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Dialogos
 • Kommentar: ISBN 9789175042329. 252 s.
* Texten tillhandahålls av institutionen.

Ytterligare fördjupningslitteratur/källtexter om ca 150 sidor tillkommer. Mer information om detta ges av ansvarig lärare vid kursstart.

Sidan uppdaterades 2020-11-02