Historia GR (A), Utbildningshistoria, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Historia GR (A), Utbildningshistoria, 7,5 hp

History BA (A), History of Education, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI109G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Utbildningshistoria
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-02-01
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2021-03-10
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-31

Syfte

Kursens övergripande syfte är att i ett historiskt perspektiv ge grundläggande kunskaper om utbildning, bildning, lärande, fostran och styrning såväl nationellt som internationellt. Kursen ges av ämnet historia men är tvärvetenskaplig, och riktar sig mot studenter intresserade av bland annat historia, idéhistoria, pedagogik, sociologi och statsvetenskap.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- kunna diskutera framväxten av dagens svenska utbildningssystem
- kunna analysera hur samhällets krav på skolväsendet och styrning av skolan har påverkat lärarrollen över tid
- kunna relatera samhällets utbildnings-, kunskapsbyggnads-, fostrans- och disciplineringstekniker till det demokratiska samhällsskicket och till olika gruppers utövande av demokratiska rättigheter
- kunna redogöra för och kritiskt granska olika perspektiv på utbildningsväsendets funktion i stats- och nationsbyggnadsprocesser i olika samhällen

Innehåll

Kursen är inriktad på utbildningssystemets betydelse för dels stats-och nationsbyggnadsprocesser, dels för demokratiseringsprocesser. Särskilt vikt läggs vid utbildningssystemets funktion och uppgifter under framväxten av den moderna svenska staten.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av IT-baserade föreläsningar och seminarier.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen avslutas med en hemtentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det . Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI055G, Historia GR (A), Utbildningshistoria, 7,5 hp.

Kursen är en sk breddkurs. Kursen kan inräknas i en examen, men ger inte behörighet till nästa progressionsnivå i historia (Historia GR (B)).

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Burman, Anders
 • Titel: Pedagogikens idéhistoria: uppfostrigsidéer och bildningsideal under 2500 år
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 357 sidor
 • Författare/red: Larsson, Esbjörn & Westberg Johannes (red)
 • Titel: Utbildningshistoria: en introduktion
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar (av totalt 616 sidor)

Referenslitteratur

 • Författare/red: Richardsson, Gunnar
 • Titel: Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Studentlitteratur
Tillkommer individuell fördjupningslitteratur om maximalt 500 sidor, vilket meddelas vid kursstart.

Sidan uppdaterades 2021-03-10