Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Utbildningshistoria, 7,5 hp

History Ba (A), History of Education, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI055G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Utbildningshistoria
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-11-23
Fastställd: 2017-12-06
Senast ändrad: 2017-12-06
Giltig fr.o.m: 2018-08-01

Syfte

Kursens övergripande syfte är att i ett historiskt perspektiv ge grundläggande kunskaper om utbildning, bildning, lärande, fostran och styrning såväl nationellt som internationellt. Kursen ges av ämnet historia men är tvärvetenskaplig, och riktar sig mot studenter intresserade av bland annat historia, idéhistoria, pedagogik, sociologi och statsvetenskap.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- kunna diskutera framväxten av dagens svenska utbildningssystem
- kunna analysera hur samhällets krav på skolväsendet och styrning av skolan har påverkat lärarrollen över tid
- kunna relatera samhällets utbildnings-, kunskapsbyggnads-, fostrans- och disciplineringstekniker till det demokratiska samhällsskicket och till olika gruppers utövande av demokratiska rättigheter
- kunna redogöra för och kritiskt granska olika perspektiv på utbildningsväsendets funktion i stats- och nationsbyggnadsprocesser i olika samhällen

Innehåll

Kursen är inriktad på utbildningssystemets betydelse för dels stats-och nationsbyggnadsprocesser, dels för demokratiseringsprocesser. Särskilt vikt läggs vid utbildningssystemets funktion och uppgifter under framväxten av den moderna svenska staten.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av IT-baserade föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen avslutas med en hemtentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.
Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Burman, Anders
Titel: Pedagogikens idéhistoria: uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år
Upplaga: 2014
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 296 sidor

Författare/red: Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes
Titel: Utbildningshistoria: en introduktion
Upplaga: 2015
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar (av totalt 517 sidor)

Författare/red: Richardsson, Gunnar
Titel: Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 287 sidor

Eventuellt ytterligare någon artikel tillkommer i samråd med undervisande lärare. Information om detta ges i samband med kursstart.