Kursplan för Historia GR (B), 30 hp

History BA (B), 30 Cedits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI002G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-04-01
 • Senast ändrad: 2013-05-31
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Syftet med kursen är att, utifrån ett europeiskt perspektiv, ge fördjupade kunskaper inom några valbara tematiska områden. Kursen syftar också till att ge den studerande insikt i den historiska disciplinens forskningsprocess, genom historiografisk orientering, teoretiska och forskningsmetodiska studier samt i arbetet med en egen mindre forskningsuppgift.

Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs

- kunna analysera historiska sammanhang och processer genom
fördjupade studier i några betydelsefulla problemområden
- redovisa grundläggande insikter om historiografi och historisk
teori och metod
- kunna insamla, kritiskt värdera och metodiskt bearbeta historiskt
källmaterial
- tillämpa ovanstående förvärvade kunskaper i författandet av en
vetenskaplig uppsats av begränsad omfattning.

Innehåll

Denna kurs är en fortsättningskurs på grundnivå i historia.

Kursen är indelad i följande moment:

Moment 1. Tematisk fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng (Theme-centred course, 7,5 ECTS-credits)
Momentet innebär studium av något tematiskt upplagt problemområde. Förslag på fördjupningar och litteratur meddelas i anslutning till undervisningen.

Moment 2. Teori och metod, 7,5 högskolepoäng (Theory and method, 5 ECTS-credits)
Momentet innebär ett översiktligt studium av användandet av teorier och metoder i historievetenskapen. I momentet ingår metodövningar och diskussionsseminarier.

Moment 3. Uppsatskurs, 7,5 högskolepoäng (Essay assignment, 7,4 ECTS-credits)
De studerande skall författa och vid ett seminarium försvara en vetenskaplig uppsats. I momentet ingår också uppgiften att opponera på en medstuderandes uppsats. Vidare ingår en kurs i informationssökning.

Moment 4. Tematisk för djupningskurs, 7,5 högskolepoäng (Advanced theme-centred course, 7,5 ECTS-credits)
Momentet innebär studium av något tematiskt upplagt problemområde. Förslag på fördjupningar och litteratur meddelas i anslutning till undervisningen.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet:
minst 22,5 hp från kursen Historia GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar. Deltagande vid seminarierövningar och redovisningar är obligatorisk.

Examination

Tematisk fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
Examination sker muntligt och skriftligt. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.

Teori och metod, 7,5 högskolepoäng
Examination sker skriftligt och muntligt. Deltagande vid seminarier och redovisningar är obligatorisk.

Uppsatskurs, 7,5 högskolepoäng
Examination sker genom bedömning av uppsatsen, opposition och seminariearbetet i övrigt. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.

Fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
Examination sker skriftligt eller muntligt. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.


Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 2
 • Författare/red: Florén, A & Ågren, H
 • Titel: Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1998
 • Kommentar: 164 sidor.
 • Författare/red: Lindkvist, Thomas (red)
 • Titel: Metodövningar i historia: historisk teori, metod och källkritik. 2
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2005
 • ISBN: 91-44-61761-5
 • Kommentar: 222 sidor.
 • Författare/red: Thurén, T.
 • Titel: Källkritik
 • Förlag: Almqvist&Wiksell
 • Upplaga: 1997
 • ISBN: 91-21-16820-2
 • Kommentar: 200 sidor.
Delkurs 1: Förslag på fördjupningar och litteratur meddelas i anslutning till undervisningen.
Delkurs 2: Ytterligare litteratur om ca 250 sidor tillkommer.
Delkurs 3: Litteratur fastställes i samråd med läraren/handledaren.
Delkurs 4: Förslag på fördjupningar och litteratur meddelas i anslutning till undervisningen.
Övrig information För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.