Historia GR (B), Begreppshistoria, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Historia GR (B), Begreppshistoria, 7,5 hp

History BA (B), Conceptual History, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI066G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Begreppshistoria
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-03-10
 • Fastställd: 2021-01-29
 • Senast ändrad: 2021-01-29
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-31

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i historisk utveckling relaterad till centrala politiska nyckelbegrepp samt grundläggande kunskaper och färdigheter i begreppshistorisk teori och metod.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs:
- Kunna redogöra för begreppsutvecklingen hos några omstridda politiska termer
- Ha förståelse för centrala teoretiska distinktioner i begreppshistorisk analys samt för begreppshistoriska problemområden
- Behärska grundläggande moment i begreppshistorisk tolkningsmetod

Innehåll

Kursen handlar om hur betydelserna och användningen av politiska nyckeltermer har förändrats över tid. Deltagarna kommer att få bekanta sig med centrala teorier och metoder för att studera begrepp samt träna på att analysera källmaterial. Vidare kommer deltagarna att fördjupa sig i begreppsutvecklingen hos några av de mest omstridda politiska termerna, som exempelvis demokrati, stat och parti.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Historia GR (A), 30 hp, alternativt motsvarande kurs i historia eller idéhistoria vid annat lärosäte.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom enskilda arbeten, nätbaserade seminarier och inspelade föreläsningar.

Examination

2101: Begreppshistoria, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Seminarier 2,5 hp, Inlämningsuppgifter 5 hp

Studerande har rätt till ordinarie examination samt två ytterligare examinationstillfällen, vilka grundas på samma kurslitteratur, inom loppet av ett år. En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationer har rätt att få annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Ansökan om att få ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställas till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg. Examinator har rätt att erbjuda ersättningsuppgift vid giltig frånvaro från examinationsmoment.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier till tregradig betygsskala: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ball, Terence, Farr, James, Hanson, Russell L. (red)
 • Titel: Political Innovation and Conceptual Change
 • Upplaga: 1989
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Författare/red: Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red)
 • Titel: Metod - Guide för historiska studier
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Koselleck, Reinhart
 • Titel: Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Daidalos
 • Författare/red: Lindberg, Bo
 • Titel: Den antika skevheten. Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Kung. Vitterhets historie och antikvitets akademien
Ytterligare fördjupningslitteratur tillkommer i samråd med undervisande lärare. Information om detta ges i samband med kursstart.

Sidan uppdaterades 2020-10-26