Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (B), Den föreställda nationen: historia, identitet, minnen och monument, 7,5 hp

History Ba (B), The Imagined Nation: History, Identity, Memories and Monuments, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI054G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Den föreställda nationen: historia, identitet, minnen och monument
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-11-10
Fastställd: 2017-12-04
Senast ändrad: 2017-12-04
Giltig fr.o.m: 2018-05-01

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge en orientering i hur historia har använts för att skapa och befästa nationella identiteter. Med utgångspunkt i minnes- och historiebruksforskning, samt utifrån Benedict Andersons teori om föreställda gemenskaper, studeras hur minnen och monument konstrueras och brukas, liksom om historieskrivningens betydelse för nationskonstruktioner och identitetsbyggande. Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna inneha begreppsliga verktyg för att själva kunna kritiskt granska och problematisera olika slags nationell historieanvändning och -förmedling.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
• uppvisa kunskaper om historiens betydelse för nationskonstruktioner och identitetsbyggande.
• kunna redogöra för och diskutera kollektivt minne samt minnesmärken/monuments funktion.
• kunna reflektera över och problematisera nationella hågkomster och deras betydelser.

Innehåll

I kursen diskuteras hur nationer skapar sig själva historiskt, dvs hur historia (minnen och monument) används för att binda samman och legitimera dessa, med Benedict Andersons term, föreställda gemenskaper (imagined communities). Kurslitteraturen ger en inblick i hur samtidens historiesyn påverkar historieskrivningen, och hur det förflutna används för att både konstruera och befästa nationella identiteter.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att minst 22,5 hp från Historia GR (A), 30 hp är godkända.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs som enskilt arbete. Gruppövningar och nätbaserade seminarier förekommer.

Examination

Kursen examineras muntligt genom de nätbaserade seminarierna, skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande hemtentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Anderson, Benedict
Titel: Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism
Upplaga: Rev. ed. 2006
Förlag: Verso

Författare/red: Gillis, John R. (red.)
Titel: Commemorations: the politics of national identity
Upplaga: 1996 (1994)
Förlag: Princeton University Press

Författare/red: Redin, Johan & Ruin, Hans (red.)
Titel: Mellan minne och glömska: studier i det kulturella minnets förvandlingar
Upplaga: 2016
Förlag: Daidalos

Ytterligare fördjupningslitteratur om ca 150 sidor tillkommer och ska finnas tillgängligt digitalt via Mittuniversitetets bibliotektjänst (Primo). Mer information om detta ges av ansvarig lärare i samband med kursstart.

Övrig information

Kursen kan tillgodoräknas som en av de två tematiska fördjupningsmomenten i Historia GR (B), 30 hp.