Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (B), Skog, miljö och ideologi, 7,5 hp

History BA (B), Forest, environment and ideology, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI050G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Skog, miljö och ideologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2014-09-16
Senast ändrad: 2014-09-16
Giltig fr.o.m: 2015-05-31

Syfte

Kursens övergripande syfte är att belysa och problematisera relationen samhälle, ideologi, modernisering-moderniseringskritik, miljöfrågor, skogspolitik och skogsägande i det tidiga industriella samhället, tiden cirka 1850-1950.

Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs:

- kunna reflektera över naturresursernas betydelse i den svenska industrialiserings- och moderniseringsprocessen.

- kunna analysera sambandet mellan naturresurser och deras sociala/kulturella/politiska dimensioner.

- kunna redogöra för centrala ideologiska byggstenar i sekelskiftets eko- och moderniseringskritiska debatt.

- kunna redogöra för och analysera väsentliga faktorer bakom hur svensk skogspolitik formades under sent 1800- och tidigt 1900-tal.

- kunna kritiskt värdera aktuell och tidigare forskning inom området

Innehåll

Kursen behandlar hur naturresurser, särskilt skogen, ur en rad perspektiv: ekonomiska, sociala, politiska, ideologiska och kulturella, kom att utgöra en viktig och omstridd tillgång i det tidiga industrisamhället, tiden cirka 1850-1950. Ett centralt tema är sekelskiftets ekokritiska strömningar och hur de på sikt har påverkat relationen mellan ideella intressen, privatintressen och samhällsintressen, till exempel kopplat till miljöfrågor, framväxten av en statlig skogspolitik och drömmen om Norrland som framtidsland.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Historia A, 30 hp, alternativt A-kurs 30 hp i något av följande ämnen: Ekonomisk historia, Idéhistoria, Kulturgeografi, Statsvetenskap, Sociologi.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

IT-distans, utan fysiska sammankomster.

Undervisningen bedrivs i huvudsak som enskilt arbete, med stöd av inspelade föreläsningar. Nätbaserade seminarier kan förekomma.

Examination

Kursen examineras genom muntliga seminarieövningar och skriftliga inlämningsuppgifter samt en avslutande skriftlig hemtentamen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ekelund, Hans & Gustaf Hamilton
Titel: Skogspolitisk historia
Upplaga: 2001
Förlag: Skogsstyrelsen
Kommentar: Tillhandahålls digitalt i kursplattformen Valda delar, s. 5-53, 106-11

Författare/red: Enander, Karl-Göran
Titel: Skogsbruk på samhällets villkor. Skogsskötsel och skogspolitik under 150 år
Upplaga: 2007
Förlag: SLU
Kommentar: Valda delar, s. 7-140.

Författare/red: Kardell, Lars
Titel: Svenskarna och skogen, del 2: Från baggböleri till naturvård
Upplaga: 2004
Förlag: Skogsstyrelsen
Kommentar: Valda delar, s. 7-140.

Författare/red: Kilander, Svenbjörn
Titel: En nationalrikedom av hälsoskatter. Jämtland och industrisamhället 1882-1910
Upplaga: 2008
Förlag: Gidlunds
Kommentar: Hela boken ingår

Författare/red: Nydahl, Erik
Titel: I fyrkens tid. Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner 1860-1930
Upplaga: 2010
Förlag: Mittuniversitetet
Kommentar: Tillhandahålls digitalt i kursplattformen Valda delar, s. 15-46 och 75-124.

Författare/red: Nydahl, Erik
Titel: Nybyggen till reapris? Bolagsköp av bondeskog i Edsele cirka 1870-1906
Upplaga: 2014
Förlag: Mittuniversitetet
Kommentar: Artikel Tillhandahålls digitalt i kursplattformen.

Författare/red: Pettersson, Ronny (red)
Titel: Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika. Vad är skogshistoria, hur har den skrivits och varför?
Upplaga: 1999
Förlag: Skogs- och lantbruksakademin
Kommentar: Tillhandahålls digitalt i kursplattformen Valda delar.

Författare: Qvarnström, Sofi
Artikeltitel: Är mediet retoriken? Medieringen av skogsfrågan under år 1894
År/Volym/nr/sidor: 2014
Kommentar: Opublicerad artikel Tillhandahålls digitalt i kursplattformen.

Författare/red: Sörlin, Sverker
Titel: Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet
Upplaga: 1988
Förlag: Carlsson
Kommentar: Hela boken ingår. Vid problem med tillgänglighet, se i god tid före kursstart de instruktioner som ges i välkomstbrevet (som är sökbart via Miuns hemsida efter antagning).

Ytterligare fördjupningslitteratur kan tillkomma i samråd med undervisande lärare. Information om detta ges i samband med kursstart.

Övrig information

Kursen kan tillgodoräknas som en av de två tematiska fördjupningskurserna i Historia B, 30 hp.
Ta del av mer detaljerad information inför kursstart via lärarens välkomstbrev som efter antagning finns tillgängligt och sökbart på Mittuniversitetets hemsida.