Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (B), Skogen som resurs - ett historiskt perspektiv, 7,5 hp

Histor BA (B), Forest as a Resource: a Historical Perspective, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI047G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Skogen som resurs - ett historiskt perspektiv
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-09-09
Fastställd: 2014-02-14
Senast ändrad: 2014-02-14
Giltig fr.o.m: 2014-06-01

Syfte

Kursens övergripande syfte är att belysa och problematisera relationen samhälle, skogspolitik och skogsägande i det tidiga industriella samhället, tiden cirka 1850-1939.

Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs:
- kunna reflektera över skogens betydelse i den svenska industrialiserings- och moderniseringsprocessen.
- kunna redogöra för och analysera väsentliga faktorer bakom hur svensk skogspolitik formades under sent 1800- och tidigt 1900-tal.
- kunna analysera sambandet mellan skogen som ekonomisk naturresurs och dess sociala/kulturella/politiska dimensioner.
- kunna kritiskt värdera aktuell och tidigare forskning inom området

Innehåll

I kursen studeras hur skogen ur en rad perspektiv: ekonomiska, sociala, politiska, ideologiska och kulturella, kom att bli till en viktig och omstridd resurs i det tidiga industrisamhället, tiden cirka 1850-1939. Konflikten mellan privatintressen och samhällsintressen problematiseras, liksom hur den omfattande efterfrågan på skogsmark under sent 1800-tal hänger ihop med framväxten av en nationell statlig skogspolitik, och hur skogen kom att framträda som en viktig symbol i sekelskiftets moderniseringskritiska strömningar.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Historia GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

IT-distans, utan fysiska sammankomster.

Undervisningen bedrivs i huvudsak som enskilt arbete, med stöd av inspelade föreläsningar. Nätbaserade seminarier kan förekomma.

Examination

Kursen examineras genom muntliga seminarieövningar och/eller skriftliga inlämningsuppgifter samt en avslutande skriftlig hemtentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (Högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ekelund, Hans & Gustaf Hamilton,
Titel: Skogspolitisk historia
Upplaga: 2001
Förlag: Skogsstyrelsen
Kommentar: Tillhandahålls digitalt i kursplattformen. Valda delar, s. 5-53, 106-11.

Författare/red: Enander, Karl-Göran
Titel: Skogsskötsel och skogspolitik under 150 år
Upplaga: 2007
Förlag: SLU
Kommentar: Valda delar, s. 7-140.

Författare/red: Kardell, Lars
Titel: Svenskarna och skogen, del 2: Från baggböleri till naturvård
Upplaga: 2004
Förlag: Skogsstyrelsen
Kommentar: Valda delar, s. 7-140.

Författare/red: Nydahl, Erik
Titel: I fyrkens tid. Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner 1860-1930
Upplaga: 2010
Förlag: Mittuniversitetet
Kommentar: Tillhandahålls digitalt i kursplattformen. Valda delar, s. 15-46 och 75-124.

Författare: Nydahl, Erik
Artikeltitel: Nybyggen till reapris? Bolagsköp av bondeskog i Edsele cirka 1870-1906
År/Volym/nr/sidor: 2014
Kommentar: Tillhandahålls digitalt i kursplattformen.

Författare/red: Pettersson, Ronny
Titel: Mitt emellan virkesintressen. Virkesmätningens historia i Sverige
Upplaga: 2011
Förlag: Skogs- och lantbruksakademin
Kommentar: Valda delar, s. 15-202, 433-444, 552-575.

Författare/red: Pettersson, Ronny (red)
Titel: Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika. Vad är skogshistoria, hur har den skrivits och varför?
Upplaga: 1999
Förlag: Skogs- och lantbruksakademin
Kommentar: Tillhandahålls digitalt i kursplattformen. Valda delar.

Författare: Qvarnström, Sofi
Artikeltitel: Är mediet retoriken? Medieringen av skogsfrågan under år 1894
År/Volym/nr/sidor: 2014
Kommentar: Opublicerad artikel. Tillhandahålls digitalt i kursplattformen.

Ytterligare fördjupningslitteratur tillkommer i samråd med undervisande lärare. Information om detta ges i samband med kursstart.

Övrig information

Kursen kan tillgodoräknas som en av de två tematiska fördjupningskurserna i Historia GR (B), 30 hp.