Historia GR (B), Stat, nation och minoritet, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Historia GR (B), Stat, nation och minoritet, 7,5 hp

History BA (B), States, Nations and Minorities, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI110G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Stat, nation och minoritet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-02-01
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2020-05-12
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursens övergripande syfte är att i ett europeiskt perspektiv ge fördjupade kunskaper om de tidigmoderna och moderna staternas framväxt, nationalismen och drag i de senaste århundradenas minoritetsproblematik.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs
- kunna redogöra för centrala drag i europeiskt stats- och nationsbyggande under tidigmodern och modern tid
- kunna redogöra för och kritiskt granska olika ståndpunkter i forskningen om stats- och nationsbyggande
- kunna diskutera hur nationella identiteter och dikotomier har används för att särskilja, inkludera och exkludera etniska och religiösa minoriteter.

Innehåll

Kursen, som är en fortsättningskurs på grundnivå i historia, är inriktad på stats- och nationsbyggande i ett europeiskt perspektiv, framväxten av den tidigmoderna epokens statsmakt, den moderna staten och 1800- och 1900-talets nationalism och minoritetsfrågor.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Historia GR (A), 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i huvudsak som enskilt arbete, med stöd av inspelade föreläsningar. Nätbaserade seminarier förekommer.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examinationen genomförs i deletapper via skriftliga inlämningsuppgifter och forumdiskussioner.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det . Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan tillgodoräknas som en av de två tematiska fördjupningskurserna i Historia GR (B), 30 hp.

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI048G, Historia GR (B), Stat, nation och minoritet, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gellner, Ernest
 • Titel: Nations and Nationalism
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Wiley-Blackwell
 • Författare/red: Gustafsson, Harald
 • Titel: Makt och människor: Europeisk statsbildning från medeltiden till franska revolutionen
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Makadam Förlag
 • Författare/red: Selling, Jan
 • Titel: Svensk antiziganism: Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Sekel Bokförlag
Ytterligare fördjupningslitteratur tillkommer i samråd med undervisande lärare. Information om detta ges i samband med kursstart.

Sidan uppdaterades 2020-10-26