Kursplan

Kursplan för Historia GR (C), 30 hp

History BA (C), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI004G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-04-01
 • Senast ändrad: 2014-09-15
 • Giltig fr.o.m: 2015-01-15

Syfte

Kursen fortsätter, vidareutvecklar och fördjupar kunskaper och färdigheter i historieämnets teoretiska och metodiska problemområden. Målet är att vidga den studerandes förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bearbetning av historiskt källmaterial.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande
- kunna redovisa fördjupade kunskaper i för historieämnet relevant
teoribildning.
- redovisa fördjupade kunskaper om kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder samt förståelse för deras tillämpningsområden.
- kunna vetenskapligt analysera hur tolkningar av historiska sammanhang
och processer påverkas av skilda teoretiska och metodiska utgångspunkter,
genom fördjupade studier inom ett problemområde.
- kunna tillämpa ovanstående kunskaper och insikter i självständigt
vetenskapligt arbete.

Innehåll

Moment 1. Teori-och metodkurs, 7,5 högskolepoäng (Theory and Method, 7,5 ECTS-credits).
Momentet innebär en fördjupning av kunskaper och färdigheter i historievetenskaplig teorianvändning och metod. I momentet ingår också en kurs i dokumentation och handskriftsläsning.

Moment 2. Uppsatskurs, historisk inriktning, 15 högskolepoäng (Essay assignment, 15 ECTS-credits).
I detta moment skall den studerande författa en vetenskapligt dokumenterad uppsats om ett historiskt problem samt opponera vid ett uppsatsseminarium och aktivt delta i diskussioner kring andra seminariedeltagares arbeten. Det är inte tillåtet för två studerande att skriva uppsats tillsammans. Undantag kan förekomma om de studerande skall behandla ett mycket omfattande källmaterial. Det skall då tydligt framgå vilka partier respektive studerande svarat för.

Moment 3. Valfri litteraturkurs, 7,5 högskolepoäng (Literary Studies in an Area of the Student's Choice, 7,5 ECTS-credits).
Momentet innebär ett självständigt val och studium av vetenskaplig litteratur. Den valda litteraturen läses främst med inriktning på att analytiskt bedöma författarens metodiska och teoretiska utgångspunkter.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet:
Historia GR (A), 30 hp samt 22,5 hp, inklusive uppsats, från Historia GR (B), 30 hp alternativt motsvarande poäng från Historia GR (AB), 60 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Teori- och metodkurs, 7,5 högskolepoäng
Examinationen sker i seminarieform med obligatorisk närvaro.

Uppsatskurs - historisk inriktning, 15 högskolepoäng
Momentet examineras genom bedömning av uppsatsen, oppositionen och seminarieövningar i övrigt. Uppsatsseminarierna äger vanligen rum i slutet av varje termin.

Valfri litteraturkurs, 7,5 högskolepoäng
Momentet examineras genom paperskrivande, muntlig individuell tentamen och/eller i seminarieform. Muntlig tentamen kan normalt ske när som helst under terminen efter samråd med examinerande lärare.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Clemensson, Per och Ängermark, Sven
 • Titel: 41 handskrifter: 1339-1926. Läromedel i handskriftsläsning (CD)
 • Förlag: SVAR
 • Upplaga: 2005
 • ISBN: 91-973145-6-8
 • Författare/red: Fairburn, Miles
 • Titel: Social history, Strategies and Methods
 • Upplaga: 1999
 • ISBN: 0-312-22124-X
 • Kommentar: 300 sidor.
Delkurs 1: Övrig litteratur väljs i samråd med examinerande lärare (600 sidor).
Delkurs 3: Valfria kurser. Inriktning och litteratur väljs i samråd med examinerande lärare.
20140910: Revidering av kurslitteratur /PH
Övrig information För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.