Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp

Comparative Literature MA, Specialisation in Comparative Literature Didactics, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LI007A
Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2008-11-05
Senast ändrad: 2013-06-18
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sin förtrogenhet med språkdidaktisk teori och metod samt litteraturvetenskapliga teorier och metoder inklusive litteraturdidaktiska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa förtrogenhet med språkdidaktisk teori och metod
- visa fördjupad insikt i litteraturvetenskapliga teorier och metoder, däribland
litteraturdidaktiska
- visa förmåga att genomföra ett självständigt formulerat och kvalificerat
språkvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt skrivande i ett större format.

Innehåll

Kursen omfattar läsning av texter som behandlar teori- och metodfrågor och därmed ger en fördjupad förståelse av de båda discipliner som möts i skolämnet svenska: svenska språket och litteraturvetenskap. Härigenom ges samtidigt förutsättningar för genomförandet av en avslutande vetenskaplig uppsats.

Kursen omfattar tre moment:
1. Svenska språket i ett didaktiskt perspektiv, 7,5 hp (A didactic view on the Swedish language)
Momentet ger den studerande fördjupade kunskaper om svenska språket i ett didaktiskt perspektiv samt utvecklar den studerandes förmåga att i tal och skrift reflektera över och analysera svenska språkets didaktiska frågor.

2. Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (Theory and method in Comparative literature)
Momentet ger en översikt över modern litteraturvetenskaplig teori och metod.


3. Uppsats, 15 hp (Essay)
Momentet innebär att den studerande ska författa ett kvalificerat vetenskapligt fördjupningsarbete på ca 30 sidor (1,5 radavstånd), vilket läggs fram för granskning på seminarium. Studenten ska också vid ett seminarietillfälle vara opponent på en annan kursdeltagares fördjupningsarbete. Studenten kan välja uppsatsämne med språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet avklarade studier inom Allmänt utbildningsområde I, 30 hp, Allmänt utbildningsområde II, 30 hp, Svenska språket GR (A), Inriktning svenska, 30 hp, Litteraturvetenskap GR (A), Inriktning svenska, 30 hp samt Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier och gruppövningar.

Examination

Moment 1. Aktivt deltagande i diskussioner kring svenska språket i ett didaktiskt perspektiv samt skriftligt besvarande av ett antal förelagda uppgifter.

Moment 2. Aktivt deltagande i diskussioner kring litteraturvetenskaplig teori och metod samt skriftligt besvarande av ett antal förelagda uppgifter.

Moment 3. Den studerande lägger fram ett PM för sitt fördjupningsarbete, ventilerar uppsatsen under en seminarieserie samt genomför i samband med detta en opponentuppgift

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1

Dysthe, Olga, Det flerstemmige klasserommet. Skrivning og samtale får å läre, 1995

Kommentar: Finns även i översättning.

Hoel, Torlaug, Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper, Studentlitteratur, 2001

Molloy, Gunilla, Skolämnet svenska - en kritisk ämnesdidaktik, Lund, Studentlitteratur, 2007

Teleman, Ulf, Lära svenska. Om språkbruk och modersmålsundervisning, Almqvist & Wiksell förlag, 1997

Moment 2

Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen, red. Maria Nikolajeva, Stockholm 1992.

Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, 1-2, red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson, Lund 1992 (urval om ca 300 s. enligt lärares anvisningar).

Moment 1
Tre av följande doktorsavhandlingar läses i samråd med läraren:
Blåsjö, Mona, Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Almqvist &Wiksell förlag, 2004.
Norberg Brorsson, Birgitta, Man liksom bara skriver. Skrivande och skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8. Örebro universitet, 2007.
Nyström, Catharina, Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och sammanhang. Uppsala universitet 2000.
Palmér, Anne, Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan. Uppsala universitet, 2008.
Rooswall-Persson, Gun, Lärande samtal - elevers kollektiva textbygge i samband med diktskrivande. Umeå universitet, 2000.

Dessutom tillkommer ca 200 sidor ur andra teoretiska arbeten enligt lärarens anvisningar.

Moment 2
Ca 400 sidor tillkommer ur andra teoretiska arbeten enligt lärarens anvisningar.

Moment 3
Någon av följande vägledningar, beroende på om den studerande valt litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning:

Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, red. Marie-Christine Skuncke och Eric Johannesson, Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 1995 eller senare

Lagerholm, Per, Språkvetenskapliga uppsatser, Studentlitteratur, 2005

Strömquist, Siv, Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, 2006 Uppsala: Hallgren & Fallgren