Kursplan för Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp

Comparative Literature MA, The Humanities and Cultural Education, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI001A
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Humaniora och bildning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2007-04-16
 • Senast ändrad: 2013-06-18
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande bred kunskap och om, fördjupad förståelse för betydelsen av humanistisk bildning.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
- demonstrera en fördjupad och problematiserande förståelse av
bildningsbegreppet, särskilt inom humaniora;
- kritiskt diskutera bildningsbegreppet i förhållande till existentiella,
sociala och politiska sammanhang.

Innehåll

Idéhistorisk introduktion till bildningsbegreppet, särskilt inom humaniora. Gemensam för magister- och masterprogram vid Institutionen för humaniora.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

M100: Tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga och muntliga redovisningar under kursens gång, samt en avslutande tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gustavsson, Bernt (red)
 • Titel: Bildningens förvandlingar
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2007
 • Författare/red: Liedman, Sven Eric
 • Titel: Bildning, frihet och motstånd
 • : www.hsv.se/kvalitet/bildning/publikationer
Dessutom tillkkommer ca 200 sidor vetenskapliga artiklar enligt överenskommelse med läraren.

Ca 1500 sidor primärtexter (filosofiska och framför allt litterära arbeten) enligt överenskommelse med läraren.

An additional 200 pages (approx) of academic articles agreed with the course lecturer.

Approx 1500 pages primary texts (philosophical and especially literary texts) agreed with the course lecturer.
Övrig information
Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning litteraturvetenskap, 60 hp.