Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp

Comparative Literature MA, Epistemology in the Humanities, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI002A
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Humanistisk vetenskapsteori
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2007-04-16
 • Senast ändrad: 2013-06-18
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att introducera den studerande i vetenskapsteoretiska problem med särskild relevans för humanioraområdet.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
- redovisa grundläggande kunskaper om inflytelserika vetenskapsteoretiska
skolbildningar i ett historiskt perspektiv;
- kritiskt diskutera olika vetenskapsteoretiska doktriners konsekvenser för
humanistisk forskning:
- på ett teoretiskt plan identifiera, formulera och diskutera likheter och
skillnader mellan olika humanistiska ämnens vetenskapliga traditioner.

Innehåll

Grundläggande vetenskapsteori och tolkningsstrategier. Gemensam för magister- och masterprogram vid Institutionen för humaniora.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga och muntliga redovisningar under kursens gång, samt en avslutande tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning mot litteraturvetenskap, 60 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Certeau de, Michel
 • Titel: The Writing of History
 • Ort: New York
 • Upplaga: 1988
 • Kommentar: Sidorna 56-113.
 • Författare/red: Foucault, Michel
 • Titel: Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 september 1970
 • Ort: Stockholm
 • Upplaga: 1993
 • Författare/red: Marc-Wogau, Konrad (red)
 • Titel: Filosofin genom tiderna 5
 • Ort: Stockholm
 • Upplaga: 2000 (andra uppl.)
 • Kommentar: Valda delar, ca 300 sidor.
 • Författare/red: Rancière, Jacques
 • Titel: The Names of History
 • Ort: Minneapolis
 • Upplaga: 1994
 • Författare/red: Williams, Glyn
 • Titel: French Discourse Analysis. The Method of Post-Structuralism
 • Ort: London
 • Upplaga: 1999
 • Kommentar: Sidorna 33-61.
Övrig litteratur läses efter lärares anvisningar.

Other literature to be chosen by supervisor.

Sidan uppdaterades 2014-08-22