Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Litteraturvetenskap AV, Magisteruppsats, 30 hp

Comparative Literature MA, Essay, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LI005A
Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Magisteruppsats
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2007-04-16
Senast ändrad: 2013-06-18
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att uppöva den studerandes förmåga till självständigt litteraturvetenskapligt skrivande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- visa förmåga att självständigt och kritiskt formulera och diskutera
litteraturvetenskapliga frågeställningar och problem
- visa förmåga att inom ramen för en magisteruppsats genomföra
en större självständig litteraturvetenskaplig forskningsuppgift.

Innehåll

Litteraturvetenskapligt skrivande och därmed förknippade teori- och metodfrågor.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Underlag för examinationen är den färdiga magisteruppsatsen, som av författaren framläggs och försvaras vid en uppsatsventilering, aktivt deltagande i övriga seminarier och uppsatsventileringar på kursen samt genomförandet av en obligatorisk opponentuppgift.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, red. Marie-Christine Skuncke och Eric Johannesson, Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 1995 eller senare

Required literature
Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, ed. Marie-Christine Skunke and Eric Johannesson, Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 1995, or a comparable manual Written in English.

Övrig information

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning litteraturvetenskap, 60 hp.