Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp

Comparative Literature MA, Modernity and Modernism, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI020A
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Modernitet och modernism
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-12
 • Fastställd: 2020-02-24
 • Senast ändrad: 2020-02-24
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes förståelse av området modernitet och modernism.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- visa en fördjupad förståelse av moderniteten och den litterära modernismen
som fenomen, begrepp och forskningsområden och av deras relation till
varandra;
- visa förmåga att identifiera, formulera och tillämpa relevanta
litteraturvetenskapliga frågeställningar gällande moderniteten och
modernismen

Innehåll

Teoribildning om modernitet och modernism och deras inbördes förhållande.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

M110: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga och muntliga redovisningar under kursens gång samt en avslutande tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning litteraturvetenskap, 60 hp.

Kursen kan inte ingå i samma examen som LI004A, Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Benjamin, Walter
 • Titel: "Författaren som producent", finns bl a i Essayer om Brecht (1971), s 89-108, samt "Konstverket i reproduktionsåldern", "Paris, 1800-talets huvudstad" och "Om några motiv hos Baudelaire", alla tre finns bl a i Bild och dialektik (1991), s. 60-96, 97-112, 113-157.
 • Kommentar: In English: Benjamin, Walter, "The Author as Producer"; "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction"; "Paris, Capital of the 19th Century"; "On Some Motifs in Baudelaire".
 • Författare/red: Berman, Marshall
 • Titel: Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet
 • Upplaga: 1987
 • Kommentar: In English: Berman, Marshall, All that Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity (1982), Verso 1983.
 • Författare/red: Bourdieu, Pierre
 • Titel: Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur
 • Upplaga: 2000
 • Kommentar: s. 1-260.In English: Bourdieu, Pierre, The Rules of Art: Genesis and Stucture of the Literary Field (1992), Stanford University Press 1996.
 • Författare/red: Bradbury & McFarlane (red.)
 • Titel: Modernism. A Guide to European Literature 1890-1930
 • Förlag: Penguin Books
 • Författare/red: Felski, Rita
 • Titel: The Gender of Modernity
 • Upplaga: 1995
 • Författare/red: Lulthersson, Peter
 • Titel: Svensk litterär modernism: en stridsstudie
 • Upplaga: 2002
 • Kommentar: A Comparable work in English.
 • Författare/red: Perloff, Majorie
 • Titel: The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant-Guerre, and the Language of Rupture
 • Förlag: University of Chicago Press
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Sara Danius
 • Titel: The Senses of Modernism: Technology, Perception and Modernist Aesthetics
Dessutom tillkommer ett antal vetenskapliga artiklar (ca 100 s.) enligt överenskommelse med läraren.

Skönlitteratur: ett kompendium med prosadikter och dikter (ca 70 s.).

In addition a number of scholary articles (c. 100 pages), chosen in consultation with the examiner, and a compendium of poetry (c. 70 pages).