Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp

Comparative Literature MA, Modernity and Modernism, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI004A
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Modernitet och modernism
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2007-04-16
 • Senast ändrad: 2013-06-18
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes förståelse av området modernitet och modernism.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- visa en fördjupad förståelse av moderniteten och den litterära modernismen
som fenomen, begrepp och forskningsområden och av deras relation till
varandra;
- visa förmåga att identifiera, formulera och tillämpa relevanta
litteraturvetenskapliga frågeställningar gällande moderniteten och
modernismen

Innehåll

Teoribildning om modernitet och modernism och deras inbördes förhållande.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga och muntliga redovisningar under kursens gång samt en avslutande tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning litteraturvetenskap, 60 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Benjamin, Walter
 • Titel: "Författaren som producent", finns bl a i Essayer om Brecht (1971), s 89-108, samt "Konstverket i reproduktionsåldern", "Paris, 1800-talets huvudstad" och "Om några motiv hos Baudelaire", alla tre finns bl a i Bild och dialektik (1991), s. 60-96, 97-112, 113-157.
 • Kommentar: In English: Benjamin, Walter, "The Author as Producer"; "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction"; "Paris, Capital of the 19th Century"; "On Some Motifs in Baudelaire".
 • Författare/red: Berman, Marshall
 • Titel: Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet
 • Ort: Lund
 • Upplaga: 1987
 • Kommentar: In English: Berman, Marshall, All that Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity (1982), Verso 1983.
 • Författare/red: Bourdieu, Pierre
 • Titel: Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur
 • Ort: Stockholm/Stehag
 • Upplaga: 2000
 • Kommentar: s. 1-260. In English: Bourdieu, Pierre, The Rules of Art: Genesis and Stucture of the Literary Field (1992), Stanford University Press 1996.
 • Författare/red: Calinescu, Matei
 • Titel: Five faces of modernity: Modernism, Avant-garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism
 • Ort: Durham
 • Upplaga: 1987
 • Förlag: Duke Univ Press
 • Kommentar: Svensk översättning: Modernitetens fem ansikten: Modernism, avant-garde, dekadens, kitsch, postmodernism. Ludvika 2000.
 • Författare/red: Felski, Rita
 • Titel: The Gender of Modernity
 • Ort: Cambridge, Massachusetts
 • Upplaga: 1995
 • Författare/red: Lulthersson, Peter
 • Titel: Svensk litterär modernism: en stridsstudie
 • Ort: Stockholm
 • Upplaga: 2002
 • Kommentar: A Comparable work in English.
 • Författare/red: Perloff, Majorie
 • Titel: The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant-Guerre, and the Language of Rupture
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: University of Chicago Press
Dessutom tillkommer ett antal vetenskapliga artiklar (ca 100 s.) enligt överenskommelse med läraren.

Skönlitteratur: ett kompendium med prosadikter och dikter (ca 70 s.).

In addition a number of scholary articles (c. 100 pages), chosen in consultation with the examiner, and a compendium of poetry (c. 70 pages).

Sidan uppdaterades 2014-08-22