Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Litteraturvetenskap AV, Natur, framsteg, undergång. Om Adornos naturbegrepp, 7,5 hp

Comparative Literature MA, Nature, Progress, Destruction. On Adorno's Concept of Nature, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LI012A
Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Natur, framsteg, undergång. Om Adornos naturbegrepp
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-02-14
Fastställd: 2017-08-24
Senast ändrad: 2017-10-27
Giltig fr.o.m: 2018-01-08

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om Theodor Adornos kritiska teori i allmänhet och hans naturbegrepp i synnerhet. I ett vidare perspektiv är syftet att utveckla en fördjupad kritisk förståelse av begreppet "natur", mot bakgrund av klimathotet och i relation till den ekokritiska traditionen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- ha tillägnat sig en fördjupad kunskap om Adornos naturbegrepp
- ha kännedom om hur begreppen "natur" och "historia" har traderats filosofiskt genom historien
- ha förmåga att omsätta Adornos dialektiska tänkande i egna iakttagelser och analyser i essäform
- ha förmåga att kritiskt analysera tal om "naturen" i andra kontexter, såväl akademiska som utom-akademiska
- ha förmåga att historisera dagens syn på naturen.

Innehåll

Kursen handlar om den tyske filosofen Theodor W Adornos förståelse av naturen, så som den kommer till uttryck i ett antal av hans skrifter. Adornos idé om att historia och natur inte kan hållas åtskilda utan är dialektiskt förbundna med varandra är intressant både för att förstå klimathotet och för att utvidga den ekokritiska traditionens naturförståelse.
På kursen kommer vi att studera de av Adornos texter där hans naturbegrepp utläggs. Det handlar om det natursköna, om upplysningens dialektik, "naturhistoria", "andra natur" med mera. Texter skrivna av Adorno kommer att kompletteras med den senaste Adorno-forskningen (på engelska och svenska) där naturbegreppet diskuteras. Adornos idéer kommer också att konfronteras med det ekotekniska fältet, Antropocen-begreppet och den samtida konstens förhållande till naturen.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier, egen inläsning, handledning, textdiskussioner samt ventilering av hemtentor. Föreläsningar och seminarier kommer att koncentreras till två dagar på Mittuniversitetet i Sundsvall vid kursens början, samt en dag vid kursens slut. Däremellan kommer diskussioner och handledning att ske digitalt, via e-post och videosamtal.

Examination

Examinationen sker genom skrifliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

(Obs! Det är fullt tillåtet att använda andra översättningar eller utgåvor – på originalspråk eller andra språk – än de nedanstående. ”Moodle” betyder att texten tillhandahålls vid kursstart.)

Primärlitteratur:
Adorno, Theodor W., ”The History of Nature (II)”, föreläsning 7 januari 1965, i History and Freedom: Lectures 1964–1965, red. Rolf Tiedemann, övers. Rodney Livingstone, Cambridge: Polity Press, 2006, s. 120–129. (Moodle)
– , ”The Idea of Natural History”, övers. Bob Hullot-Kentor, i Telos, June 20, 1984, s. 111–124. (Moodle)
– ”Natural Beauty”, i Aesthetic Theory, red. Gretel Adorno & Rolf Tiedemann, övers. Bob Hullot-Kentor, London & New York: Continuum, 1997, s. 61–77. (Moodle)
– Minima moralia: Reflektioner ur det stympade livet, övers. Lars Bjurman, Lund: Arkiv, 1986, s. 114 f, 126 f, 140 f, 246 ff, 278–282, 297–305. (Moodle)
– Negative Dialectics, övers. E.B. Ashton, London: Routledge, 1973. Urval.
Horkheimer, Max & Theodor W. Adorno, ”Begreppet upplysning”, i Upplysningens dialektik: Filosofiska fragment, övers. Lars Bjurman & C-H Wijkmark, Göteborg: Daidalos, 1996.

Sekundärlitteratur om Adorno:
Cook, Deborah, Adorno on Nature, Durham: Acumen, 2011.
Billing, Björn, ”Theodor W Adorno och hemlöshetens moral”, i Glänta, nr 1-2 (2001). (Moodle)
Bowie, Andrew, Adorno and the Ends of Philosophy, Cambridge: Polity Press, 2013, s. 75–95. (Moodle)
Flodin, Camilla, Att uttrycka det undanträngda: Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning, Göteborg: Glänta produktion, 2009.
Hammer, Espen, Adorno and the Political, London & New York: Routledge, 2005, s. 141–143, 171–180. (Moodle)