Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Litteraturvetenskap AV, Valbart forskningsfält, 7,5 hp

Comparative Literature MA, Optional field of research, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LI006A
Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Valbart forskningsfält
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2007-11-21
Senast ändrad: 2013-06-18
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper inom ett vetenskapligt specialområde.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- visa prov på en fördjupad förståelse av centrala områden inom ett i samråd med
examinator valt forskningsfält
- visa förmåga att inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till skilda
vetenskapliga traditioner inom ett i samråd med examinator valt forskningsfält.

Innehåll

I kursen studeras ett valbart vetenskapligt ämnesområde.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga och muntliga redovisningar under kursens gång, samt en avslutande tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www. miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

.

Ca 1000-1500 sidor vetenskaplig litteratur enligt överenskommelse med läraren.

Required literature
C. 1000-1500 pages of scholarly literature chosen in consultation with the examiner.

Övrig information

Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning mot litteraturvetenskap, 60 hp.