Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), 1, 7,5 hp

Comparative Literature 1 BA (A), 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI036G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): 1
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2012-09-05
 • Fastställd: 2013-03-04
 • Senast ändrad: 2013-06-18
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Litteraturvetenskap GR (A) är en kurs med allmänt humanistisk inriktning och syftar till att skapa förutsättningar för studenten att utveckla ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till litteraturen som estetiskt och kulturhistoriskt fenomen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- visa elementär förtrogenhet med litterära texters genrespecifika
estetiska verkningsmedel
- visa förmåga att sätta en litterär text i samband med sin tillkomsttid
och viktiga sociala och filosofiska sammanhang
- ha tillägnat sig kännedom om grundläggande litteraturteoretiska
förhållningssätt
till våra dagar såväl inom enskilda genrer som genreövergripande
- visa förmåga att på ett elementärt vetenskapligt sätt resonera om
litteraturvetenskapliga frågeställningar

Innehåll

Introduktion till Litteraturvetenskap A. Lyrik

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga och muntliga redovisningar under kursens gång, samt en avslutande tentamen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Texter från Sapfo till Strindberg, red. Dick Claésson, Lars Fyhr & Gunnar Hansson, Studentlitteratur 2006 (TSS)
Olsson, Bernt & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, Norstedts 1987 eller senare upplaga
Olsson, Bernt & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Norstedts 1987 eller senare upplaga
Bergsten, Staffan & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 2 uppl., Studentlitteratur 2004 eller senare
Tenngart, Paul, Litteraturteori, Malmö: Gleerups, 2008

Referenslitteratur
Arping, Åsa & Nordenstam, Anna, Genusvetenskapliga litteraturanalyser, Lund: Studentlitteratur, 2:a uppl., 2010
Den svenska litteraturen, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc, ny rev. utgåva, Bonniers 1999, del 1–3
Litteraturens världshistoria, red. F. J. Billeskov-Jensen, 2. uppl., Norstedts 1991, del 1–12
Dahlbäck, Kerstin, Gunnar Sahlin & Henrik Åslund, Tryck, databaser och Internet. Bibliografiska sökvägar för litteraturvetare, Natur och kultur 2001
Malmström, Sten, Takt, rytm och rim i svensk vers, Almqvist & Wiksell 1974 eller senare
Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1–5, red. E. Møller Jenssen m.fl., Wiken 1993–2000
Nilsson, Martin P, Olympen, 2003 eller äldre upplaga
Stapleton, Michael, Greek and Roman Mythology, 1982
Texter i poetik. Från Platon till Nietzsche, i urval av Per Erik Ljung och Anders Mortensen, Lund: Studentlitteratur, 1988 eller senare

Vetenskaplig litteratur
Elleström, Lars, Lyrikanalys. En introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1999
Litteraturvetenskap - en inledning, red. Staffan Bergsten, 2 uppl, Studentlitteratur 2002 eller senare
Bourdieu, Pierre, ”Efterskrift. För en korporativism kring det universella”, i Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur, 2000, s. 473–485*
Bäckman, Stig, ”Litterär kompetens. Ett försök till litteraturpedagogisk begreppsutredning”, i Litteraturdidaktik. Texter om litterär kompetens och lyrik i skolan, Härnösand 1998*
Engdahl, Horace, kapitlet om Tegnér i Den romantiska texten, Bonniers 1986 eller senare
Forser, Tomas, "Värderingsproblematiken", i Kritik av Kritiken (2002)*
Hellsing, Lennart, ”Om värderingar”, i Tankar om barnlitteraturen, Rabén och Sjögren 1963, s. 49–66*
Hetmar, Vibeke, ur Litteraturpaedagogik og elevfaglighed*
Janss, Christian, Arne Melberg & Christian Refsum, Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt, Göteborg 2004
Linnér, Sture, Den gyllene lyran, Stockholm 1989
Olsson, Anders, ”Utgrävda ord, vakanta rum, musik” (Mallarmé), i Läsningar av Intet, Bonniers, 2000, s. 187–200*
Persson, Magnus, ”Kulturella värderingar” i Skolan och de kulturella förändringarna, red. L. G. Andersson, J. Thavenius & M. Persson, Studentlitteratur 1999, s. 121–137*
Silkeberg, Marie, ”Det där är ett O”, i Avståndsmätning, Litterär gestaltnings skriftserie 2, Göteborgs universitet (Lacan, Caruth och samtida poesi), 2005, s. 235–244*
Svenbro, Jesper, ”Hjulspår”, i Myrstigar (Pindaros), Bonniers 1999, s. 85–101*
Texter från striden mellan Kellgren och Thorild, TSS, s. 814–817, 850–852
Skönlitteratur
Ett hundratal dikter från olika epoker enligt lärarens anvisningar:

Ur Bibeln:några psalmer ur Psaltaren samt Höga visan
Ur TSS: av exempelvis Sapfo, Catullus, Horatius, Bernard de Ventadour, Guillem Figueira, Beatrice de Dia, Walter von der Vogelweide, Ballader, Gaspara Stampa, Villon, Petrarca, Ronsard, Shakespeare, Donne, La Fontaine, Wivallius, Lucidor, Nordenflycht, Kellgren, Lenngren, Bellman, Stagnelius, Tegnér, Geijer, Almqvist, Runeberg, Rydberg, Snoilsky, Strindberg, Ola Hansson, Fröding, Heidenstam, Karlfeldt, Goethe, Schiller, Hölderlin, Eichendorff, Blake, Wordsworth, Keats, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Dickinson, Whitman

I stencil: av exempelvis Rilke, Morgenstern, Majakovskij, Achmatova, Tsvetajeva, Eliot, Yeats, Appolinaire, Breton, Lorca, Frost, Plath, Hughes, Brodskij, Vysotskij, Szymborska, Ekelund, Bo Bergman, Lagerkvist, Södergran, Diktonius, Ekelöf, Boye, Sjöberg, Gullberg, Martinson, Ferlin, Taube, Tranströmer, Åkesson, Palm, Vreeswijk, Sonnevi, Jäderlund, Frostenson
Exempel på populärlitteratur och sångtexter*