Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp

Comparative Literature BA (A), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI046G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2023-05-25
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Litteraturvetenskap GR (A) har en allmänt humanistisk inriktning och syftar till att skapa förutsättningar för studenten att utveckla dels ett grundläggande litteraturvetenskapligt förhållningssätt till litteraturen som estetiskt och kulturhistoriskt fenomen, dels ett eget kritiskt och litterärt skrivande. Kursen syftar även till att utveckla studentens förmåga att kritiskt granska, analysera och kommentera andras och egna texter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- visa förtrogenhet med litterära texters genrespecifika estetiska verkningsmedel
- visa förmåga att sätta en litterär text i samband med sin tillkomsttid och viktiga sociala och filosofiska sammanhang
- visa praktiska och teoretiska kunskaper om den litterära gestaltningens grunder med inriktning mot lyrik och dramatik
- visa grundläggande förmåga att kritiskt granska, kommentera och diskutera andras och egna litterära texter
- ha tillägnat sig kännedom om grundläggande litteraturteoretiska förhållningssätt
- visa kunskap om större litteraturhistoriska utvecklingslinjer från antiken till våra dagar såväl inom enskilda genrer som genreövergripande
- visa förmåga att på ett elementärt vetenskapligt sätt resonera om litteraturvetenskapliga frågeställningar
- visa förmåga att skriva en väldisponerad akademisk text som uppfyller relevanta krav på formalia.

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment:
Litteraturhistoria 1. Lyrik, 7,5 hp (History of Literature 1. Poetry, 7,5 Credits)
Litteratur och skrivande 1, 7,5 hp (Literature and Writing 1, 7,5 Credits)
Litteraturhistoria 2. Drama, 7,5 hp (History of Literature 2. Drama, 7,5 Credits)
Litteraturhistoria 3. Berättelser, 7,5 hp (History of Literature 3. Narratives, 7,5 Credits)

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.

Examination

M101: Litteraturhistoria 1. Lyrik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examination sker skriftligt och muntligt.

M202: Litteratur och skrivande 1, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examination sker skriftligt och muntligt.

M303: Litteraturhistoria 2. Drama, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examination sker skriftligt och muntligt.

M404: Litteraturhistoria 3. Berättelser, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som LI006G, Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bergsten, Staffan & Elleström, Lars
 • Titel: Litteraturhistoriens grundbegrepp
 • Upplaga: 2 uppl. 2004 eller senare
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Claésson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar D. (red.)
 • Titel: Texter från Sapfo till Strindberg (TSS)
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Franzén, Carin & Möller, Håkan (red.)
 • Titel: Natur & Kulturs litteraturhistoria
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Møller Jensen, Elisabeth, m.fl (red.)
 • Titel: Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1–5
 • Upplaga: 1993-2000
 • Förlag: Wiken
 • Webbadress: www.Litteraturbanken.se
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Sjöberg, Birthe
 • Titel: Dramatikanalys
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
Moment 1
 • Författare/red: Janss, Christian; Melberg, Arne & Refsum, Christian
 • Titel: Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Daidalos
 • Författare/red: Linnér, Sture
 • Titel: Den gyllene lyran: Archilochos, Sapfo, Pindaros
 • Upplaga: 1989
 • Förlag: Norstedt (finns även som e-bok)
Moment 2
 • Författare/red: Euripides
 • Titel: Medea
 • Upplaga: Valfri utgåva. Ingår i Världsdramatik 1 (red. Bengt Lewan)
 • Författare/red: Farrokhzad, Athena
 • Titel: Vitsvit
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Bonnier pocket
 • Författare/red: Gerhardsen, Hanna (red.)
 • Titel: Dikter för unga: älskad poesi - från Predikaren till Johannes Anyuru
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Ordalaget bokförlag
 • Författare/red: Osten, Suzanne (red.)
 • Titel: Nio pjäser på Unga Klara
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Themis
 • Författare/red: Stridsberg, Sara
 • Titel: Medealand och andra pjäser
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Albert Bonniers Förlag
 • Författare/red: Söderlund, Mats
 • Titel: Skriva poesi: om diktandets hantverk
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Offside Press
Moment 3
 • Författare/red: Beckett, Samuel
 • Titel: I väntan på Godot
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Bengt Lewan (red.)
 • Titel: Världsdramatik 1-4
 • Upplaga: 1998, 1999
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Brecht, Berthold
 • Titel: Mutter Courage
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Ibsen, Henrik
 • Titel: Ett dukkehjem
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Lennart Breitholtz (red.)
 • Titel: Det fransk-klassiska dramat (Litteraturens klassiker)
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Norstedts
 • Författare/red: Lennart Breitholtz (red.)
 • Titel: Grekisk litteratur: Dramatik (Litteraturens klassiker)
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Norstedts
 • Författare/red: Lennart Breitholtz (red.)
 • Titel: Medeltidens litteratur : dramatik och lyrik (Litteraturens klassiker)
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Norstedts
 • Författare/red: Lennart Breitholtz (red.)
 • Titel: Renässansens litteratur. Dramatik och lyrik (Litteraturens klassiker)
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Norstedts
 • Författare/red: Lugn, Kristina
 • Titel: Idlaflickorna
 • Upplaga: Valfri upplaga (finns även som e-bok)
 • Författare/red: Norén, Lars
 • Titel: Skuggpojkarna
 • Upplaga: Valfri upplaga (finns även som e-bok)
 • Författare/red: Shakespeare, William
 • Titel: Hamlet
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Shakespeare, William
 • Titel: Mycket väsen för ingenting
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Shakespeare, William
 • Titel: Stormen
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Strindberg, August
 • Titel: Ett drömspel
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Strindberg, August
 • Titel: Fröken Julie
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Tjechov, Anton
 • Titel: Körsbärsträdgården
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Tjäder, Per Arne
 • Titel: Fruktan, medkänsla och kritisk distans: den västerländska dramateorins historia
 • Upplaga: 2001
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 4
 • Författare/red: Almqvist, Carl Jonas Love
 • Titel: Det går an
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Auerbach, Erich
 • Titel: Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
 • Upplaga: 1998 eller senare (eller på engelska)
 • Förlag: Bonniers
 • Författare/red: Gustave Flaubert
 • Titel: Madame Bovary
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Albert Bonniers förlag
 • Författare/red: James Joyce
 • Titel: Ulysses
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Albert Bonniers förlag
 • Kommentar: ett kapitel enligt lärarens anvisningar
 • Författare/red: Mary Shelley
 • Titel: Frankenstein
 • Upplaga: 2020 eller annan utgåva
 • Förlag: Modernista
 • Författare/red: Miguel Cervantes
 • Titel: Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha
 • Upplaga: 2002
 • Förlag: Symposion
 • Kommentar: Kap. 1-20
 • Författare/red: Swift, Jonathan
 • Titel: Gullivers resor
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Kommentar: Del 1 och 4
 • Författare/red: Woolf, Virginia
 • Titel: Mot fyren
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Vulovic, Jimmy
 • Titel: Narrativanalys
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Studentlitteratur

Litteratur tillkommer och tillhandahålles av ansvarig lärare.

Sidan uppdaterades 2023-07-03