Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp

Comparative Literature BA (A), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI006G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2019-05-17
 • Giltig fr.o.m: 2019-06-30

Syfte

Litteraturvetenskap GR (A) är en fristående kurs med allmänt humanistisk inriktning och syftar till att skapa förutsättningar för studenten att utveckla ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till litteraturen som estetiskt och kulturhistoriskt fenomen, samt ett eget kritiskt skrivande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa elementär förtrogenhet med litterära texters genrespecifika
estetiska verkningsmedel
- visa förmåga att sätta en litterär text i samband med sin tillkomsttid
och viktiga sociala och filosofiska sammanhang
- ha tillägnat sig kännedom om grundläggande litteraturteoretiska
förhållningssätt
- visa kunskap om större litteraturhistoriska utvecklingslinjer från forntiden
till våra dagar såväl inom enskilda genrer som genreövergripande
- visa förmåga att på ett elementärt vetenskapligt sätt resonera om
litteraturvetenskapliga frågeställningar
- ha tillägnat sig en medvetenhet om hur värderingar konstrueras socialt
och vilken betydelse det har inom litteraturens område
- visa förmåga att skriva en väldisponerad akademisk text som uppfyller relevanta krav på formalia.

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment:
1. Introduktion och lyrik, 7,5 hp (Introduction and Poetry)
2. Berättelser, 7,5 hp (Narratives)
3. Drama, 7,5 hp (Drama)
4. Eget skrivande och kritisk reflektion, 7,5 hp (Writing and Critical Reflection)

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.

Examination

M110: Introduktion och lyrik, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M220: Berättelser, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M320: Drama, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M410: Eget skrivande och kritisk reflektion, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1. Introduktion och lyrik, 7,5 högskolepoäng
Examination sker skriftligt och muntligt.

2. Berättelser, 7,5 högskolepoäng
Examination sker skriftligt och muntligt.

3. Drama, 7,5 högskolepoäng
Examination sker skriftligt och muntligt.

4. Eget skrivande och kritisk reflektion, 7,5 högskolepoäng,
Examination sker skriftligt och muntligt.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: .
Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisningar

I. Litteratur som används i flera kursmoment

Obligatorisk litteratur
Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1–5, red. E. Møller Jenssen m.fl., Wiken 1993–2000 (Litteraturbanken.se)
Texter från Sapfo till Strindberg, red. Dick Claésson, Lars Fyhr & Gunnar Hansson, Studentlitteratur 2006 (TSS)
Olsson, Bernt & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, Norstedts 2006 eller senare upplaga
Olsson, Bernt & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Norstedts 2006 eller senare upplaga
Bergsten, Staffan & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 2 uppl., Studentlitteratur 2004 eller senare
Litteraturvetenskap - en inledning, red. Staffan Bergsten, 2 uppl, Studentlitteratur 2002 eller senare


II. Litteratur för de olika kursmomenten

Moment 1. Introduktion och lyrik

Vetenskaplig litteratur
Janss, Christian, Arne Melberg & Christian Refsum, Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt, Göteborg 2004
Linnér, Sture, Den gyllene lyran, Stockholm 1989
Texter från striden mellan Kellgren och Thorild, TSS, s. 814–817, 850–852
Arping, Åsa & Nordenstam, Anna, Genusvetenskapliga litteraturanalyser, Lund: Studentlitteratur, 2:a uppl., 2010
Skönlitteratur
Ett hundratal dikter från olika epoker enligt lärarens anvisningar:

Ur Bibeln:några psalmer ur Psaltaren samt Höga visan
Ur TSS: av exempelvis Sapfo, Catullus, Horatius, Bernard de Ventadour, Guillem Figueira, Beatrice de Dia, Walter von der Vogelweide, Ballader, Gaspara Stampa, Villon, Petrarca, Ronsard, Shakespeare, Donne, La Fontaine, Wivallius, Lucidor, Nordenflycht, Kellgren, Lenngren, Bellman, Stagnelius, Tegnér, Geijer, Almqvist, Runeberg, Rydberg, Snoilsky, Strindberg, Ola Hansson, Fröding, Heidenstam, Karlfeldt, Goethe, Schiller, Hölderlin, Eichendorff, Blake, Wordsworth, Keats, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Dickinson, Whitman

Litteratur tillkommer av exempelvis Rilke, Morgenstern, Majakovskij, Achmatova, Tsvetajeva, Eliot, Yeats, Appolinaire, Breton, Lorca, Frost, Plath, Hughes, Brodskij, Vysotskij, Szymborska, Ekelund, Bo Bergman, Lagerkvist, Södergran, Diktonius, Ekelöf, Boye, Sjöberg, Gullberg, Martinson, Ferlin, Taube, Tranströmer, Åkesson, Palm, Vreeswijk, Sonnevi, Jäderlund, Frostenson
Exempel på populärlitteratur och sångtexter
Litteratur tillkommer enligt lärares anvisning

Moment 2. Berättelser

Vetenskaplig litteratur
Auerbach, Erich, Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen, Bonniers 1998 eller senare (eller på engelska), kapitlen ”Odysseus ärr”, ”Farinata och Cavalcante”, ”Världen i Pantagruels mun”, ”Den förtrollade Dulcinea”
Vulovic, Jimmy, Narrativanalys, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013
Linnér, Sture, Homeros, Natur och Kultur 1985 eller senare

Litteratur tillkommer enligt lärares anvisning


Skönlitteratur
Homeros, Iliaden, urvalet i TSS, s. 6–14
Homeros, Odysséen, urvalet i TSS, s. 14–28
Vergilius, Eneiden, urvalet i TSS, s. 122–131
Rolandssången, urvalet i TSS, s. 352–361
Dante Alighieri, TSS, s. 445-454
Christine de Pizan, ur Boken om Damernas stad, i Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning, Natur och Kultur 1998, s. 67–73
Isländska sagor, enligt urvalet i TSS, s. 227-241
Eddan, Voluspá och Havamál i TSS, s. 206–218
Birgitta, Uppenbarelser, urvalet i TSS, s. 271–275
Boccaccio, Decamerone, urvalet i TSS, s. 465–480
Rabelais, Gargantua och Pantagruel, urvalet i TSS, s. 400–408
Cervantes, Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha, Symposion 2002, s. 1–150
Stiernhielm, Hercules, urvalet i TSS, s. 570–575
Milton, Det förlorade paradiset, urvalet i TSS, s. 516–521
Madame de la Fayette, ur Prinsessan de Clèves (i E. Alexandersons övers., Natur och Kultur 1964)
Creutz, ur Atis och Camilla, TSS, s. 780–782
Voltaire, Candide (i Litteraturens klassiker, Tre 1700-talsromaner eller i annan utgåva)
Rousseau, Bekännelser (Första boken)
Goethe, Den unge Werthers lidanden (i Litteraturens klassiker, Tre 1700-talsromaner eller i annan utgåva)
Shelley, Frankenstein
Balzac, Förord till Den Mänskliga Komedien, TSS, s. 1092-1098
Gogol, ”Kappan”, TSS, s. 1159–1170
Flaubert, Madame Bovary
Marcel Proust, På spaning efter den tid som flytt, del 1, kapitel 1, t.o.m. s. 51 i svenska övers.)
James Joyce, Odysseus (Ulysses), ett kapitel enligt lärarens anvisningar
En 1900-talsroman enligt lärares anvisning
Ett kompendium med noveller tillkommer


Moment 3. Drama

Vetenskaplig litteratur
Aristoteles, Om diktkonsten, TSS, s. 68–81
Gilman, Richard, The Making of Modern Drama. A Study of Büchner, Ibsen, Strindberg, Chekhov, Pirandello, Brecht, Handke, New Haven & London 1974 eller senare
Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys, Lund 2005
Tjäder, Per Arne, Fruktan, medkänsla och kritisk distans: den västerländska dramateorins historia, Lund 2001
Tjäder, per Arne, Uppfostran, underhållning, uppror. En västerländsk litteraturhistoria. Lund: Studentlitteratur, 2008
Litteratur tillkommer enligt lärares anvisning


Skönlitteratur

Antologier
Litteraturens klassiker (LK)
Världsdramatik, red. Bengt Lewan (VD)

Aischylos, Agamemnon (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik)
Sofokles, Kung Oidipus (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik)
Euripides, Medea (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik)
Euripides, Backanterna (VD1)
Aristophanes, Molnen (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik)
Spelet om Envar (LK5 Medeltidens litteratur. Lyrik och dramatik)
Advokat Pathelin (LK5 Medeltidens litteratur. Lyrik och dramatik)
Shakespeare, Hamlet
Shakespeare, Macbeth
Calderon, Livet är en dröm (LK7 Renässansens litteratur. Dramatik och lyrik)
Racine, Andromake (LK8 Det fransk-klassiska dramat: Corneille, Molière, Racine)
Racine, Fedra (VD1)
Molière, Misantropen (LK8 Det fransk-klassiska dramat: Corneille, Molière, Racine)
Buchner, Woyzeck (VD2)
Ibsen, Et dukkehjem (VD2)
Strindberg, Fröken Julie (VD2)
Strindberg, Ett drömspel (VD2)
Jarry, Kung Ubu (VD2)
Tjechov, Körsbärsträdgården (VD2)
Becket, I väntan på Godot (VD3)
Brecht, Mor Courage och hennes barn (VD3)
Norén, Natten är dagens mor (VD4)
Lugn, Idlaflickorna (VD4)
Lysander & Osten, Medeas barn (VD4)
Litteratur tillkommer enligt lärares anvisning

Moment 4. Eget skrivande och kritisk reflektion

Bränström Öhman, Annelie och Livholts, Mona, Genus och det akademiska skrivandets former
Tema: "Litteraturstudiet och det akademiska språket". Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap (2012 - 4).
Anderberg, Tomas, Alla är vi kritiker, Stockholm: Atlas, 2009
Forser, Tomas, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, Gråbo: Anthropos, 2002
OEI, nr 4-5, 2000/2001 (temanummer om kritik)
Ord&bild, nr 2 1997 (temanummer om experiment i kritik)
Samuelsson, Lina, Kritikens ordning: Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006, Karlstad: Bild, text & form, 2013
Schmidt, Lisa, Radera: Tippex, tusch, tråd och andra poetiska tekniker, Göteborg: Glänta produktion, 2018
Achebe, Chinua, “An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness” (i Moodle)
Watt, Ian, kapitlet ”Conrad’s Heart of Darkness and the Critics” (i Moodle)
Watts, Cedric, ”Heart of Darkness” (i Moodle)
Woolf Virginia, Ett eget rum

Skönlitteratur
Ett par folksagor
Andersen, H.C., ”Den lilla flickan med svavelstickorna”, ”Nattergalen”, TSS, s.
1200–1203
Joseph Conrad, Mörkrets hjärta
Chinua Achebe, Allt går sönder (Things Fall Apart)

Litteratur tillkommer enligt lärares anvisning

Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisning
Övrig information För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.