Kursplan

Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp

Comparative Literature BA (A), Children and Youth Literature, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI039G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Barn- och ungdomslitteratur
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2015-04-16
 • Fastställd: 2015-11-02
 • Senast ändrad: 2015-11-02
 • Giltig fr.o.m: 2016-09-18

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering om barn- och ungdomslitteraturen, med hjälp av litteraturanalys och grundläggande teorier om litteratur och läsning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- ha tillägnat sig kännedom om barn- och ungdomslitteratur
- visa förmåga att på ett grundläggande vetenskapligt sätt självständigt förhålla sig till området barn- och ungdomslitteratur

Innehåll

Kursen ger en introduktion till barn- och ungdomslitteratur, dess genrer och historiska utveckling, med tonvikten lagd på 1900-talet och vår samtid.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Examination sker genom skriftliga uppgifter

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur