Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (A), Drama, 7,5 hp

Comparative Literature BA (A), Drama, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LI042G
Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Drama
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-03-14
Fastställd: 2017-11-06
Senast ändrad: 2017-11-06
Giltig fr.o.m: 2018-05-01

Syfte

Litteraturvetenskap GR (A), Drama är en fristående kurs med allmänt humanistisk inriktning och syftar till att skapa förutsättningar för studenten att utveckla ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till den dramatiska litteraturen som estetiskt och kulturhistoriskt fenomen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa elementär förtrogenhet med litterära texters genrespecifika estetiska verkningsmedel
- visa förmåga att sätta en litterär text i samband med sin tillkomsttid och viktiga sociala och filosofiska sammanhang
- ha tillägnat sig kännedom om grundläggande litteraturteoretiska förhållningssätt
- visa kunskap om större litteraturhistoriska utvecklingslinjer från forntiden till våra dagar såväl inom enskilda genrer som genreövergripande
- visa förmåga att på ett elementärt vetenskapligt sätt resonera om litteraturvetenskapliga frågeställningar
- ha tillägnat sig en medvetenhet om hur värderingar konstrueras socialt och vilken betydelse det har inom litteraturens område
- visa förmåga att skriva en väldisponerad akademisk text som uppfyller relevanta krav på formalia.

Innehåll

Kursen innehåller analys av dramatiska texter, dramateori, samt eget vetenskapligt skrivande i anslutning till dessa.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom skriftliga redovisningar under kursens gång.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Desas provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.
Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1–5, red. E. Møller Jenssen m.fl., Wiken 1993–2000 (Litteraturbanken.se)
Texter från Sapfo till Strindberg, red. Dick Claésson, Lars Fyhr & Gunnar Hansson, Studentlitteratur 2006 (TSS)
Olsson, Bernt & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, Norstedts 2006 eller senare upplaga
Olsson, Bernt & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Norstedts 2006 eller senare upplaga
Bergsten, Staffan & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 2 uppl., Studentlitteratur 2004 eller senare

Aristoteles, Om diktkonsten, TSS, s. 68–81
Brandell, Gunnar, Drama i tre avsnitt, nyutgåva, Stockholm, 2004
Gilman, Richard, The Making of Modern Drama. A Study of Büchner, Ibsen, Strindberg, Chekhov, Pirandello, Brecht, Handke, New Haven & London 1974 eller senare
Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys, Lund 2005
Tjäder, Per Arne, Fruktan, medkänsla och kritisk distans: den västerländska dramateorins historia, Lund 2001
Tjäder, Per Arne, Uppfostran, underhållning, uppror. En västerländsk litteraturhistoria. Lund: Studentlitteratur, 2008
Litteraturens klassiker (LK)
Världsdramatik, red. Bengt Lewan (VD)

Aischylos, Agamemnon (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik)
Sofokles, Kung Oidipus (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik)
Euripides, Medea (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik)
Euripides, Backanterna (VD1)
Aristophanes, Molnen (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik)
Spelet om Envar (LK5 Medeltidens litteratur. Lyrik och dramatik)
Advokat Pathelin (LK5 Medeltidens litteratur. Lyrik och dramatik)
Shakespeare, Hamlet
Shakespeare, Macbeth
Calderon, Livet är en dröm (LK7 Renässansens litteratur. Dramatik och lyrik)
Racine, Andromake (LK8 Det fransk-klassiska dramat: Corneille, Molière, Racine)
Racine, Fedra (VD1)
Molière, Misantropen (LK8 Det fransk-klassiska dramat: Corneille, Molière, Racine)
Buchner, Woyzeck (VD2)
Ibsen, Et dukkehjem (VD2)
Strindberg, Fröken Julie (VD2)
Strindberg, Ett drömspel (VD2)
Jarry, Kung Ubu (VD2)
Tjechov, Körsbärsträdgården (VD2)
Becket, I väntan på Godot (VD3)
Brecht, Mor Courage och hennes barn (VD3)
Norén, Natten är dagens mor (VD4)
Lugn, Idlaflickorna (VD4)
Lysander & Osten, Medeas barn (VD4)