Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), Ekokritik, 7,5 hp

Comparative literature BA (A), Ecocriticism, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI041G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ekokritik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-02-14
 • Fastställd: 2017-12-04
 • Senast ändrad: 2017-12-04
 • Giltig fr.o.m: 2018-01-15

Syfte

Kursen har som syfte att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till litteraturen som bärare av idéer inom området ekologisk humaniora.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- ha tillägnat sig kännedom om ekokritisk litteraturteori
- visa förmåga att på ett grundläggande vetenskapligt sätt självständigt förhålla sig till området ekologisk humaniora

Innehåll

Kursen ger en översikt över de tvärvetenskapliga forskningsfältet ekokritik, med inriktning främst mot analys av skönlitterära texter, men också mot andra texter inom fältet för ekologisk humaniora. Kursen ger en bakgrund till dagens ekokritiska forskningsfält där inte bara gränsen mellan natur och kultur problematiseras utan där också gränserna mellan mänskligt och icke-mänskligt överskrids.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga redovisningar under kursens gång.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.
Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Alaimo, Stacy & Hekman, Susan (red.) "Material feminisms",Bloomington, IN: Indiana University Press, 2008
Gaard, Greta”New Directions for Ecofeminism: Toward a More Feminist Ecocriticism”, ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, Volume 17, Issue 4, 1 October 2010, Pages 643–665
Gerrard, Greg, ”Beginnings: pollution” i Ecocriticism, London & New York: Routledge, 2005, s. 1-15 (Moodle).
Haraway, Donna, "Apor, cyborger och kvinnor - att återuppfinna naturen", Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2008
van Oijen, Erik “Introduktion till den svarta ekologin”, i Ailos 56: 2017, s. 83-69, (Moodle).
Sandgren, Håkan ”Lyssna till jordens sång. Ekokritiska och ekofeministiska ståndpunkter i den litteraturteoretiska diskussionen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2: 2002, s. 3-17.
Serres, Michel, “Teorin om kvasi-objekt” i Åsberg, Hultman & Lee, Posthumanistiska nyckeltexter, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 133-143.
Soper, Kate, "What is nature?: culture, politics and non-human", Oxford; Blackwell, 1995