Litteraturvetenskap GR (A), Klassiska romaner, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (A), Klassiska romaner, 7,5 hp

Comparative Literature BA (A), Classic Novels, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI069G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Klassiska romaner
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2022-08-23
 • Fastställd: 2023-01-13
 • Senast ändrad: 2023-01-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-05-31

Syfte

Kursen syftar till att ge en inblick i den västerländska romanens historia. Under kursen läses ett antal klassiska romaner, samt sekundärlitteratur som placerar in dessa i ett litteraturhistoriskt sammanhang.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

- uppvisa grundläggande kännedom om romankonstens utveckling och dess karaktäristiska drag.
- visa förmåga att sätta klassiska romaner i samband med deras tillkomsttid och viktiga sociala och idémässiga sammanhang.
- visa grundläggande förmåga att analysera romanens berättartekniska grepp.

Innehåll

Under kursen läses ett antal klassiska romaner, samt sekundärlitteratur som placerar in dessa i ett litteraturhistoriskt sammanhang.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

All undervisning är nätbaserad via lärplattformen Moodle.

Examination

2301: Insändningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden med mera regleras i Högskoleförordningen.

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Litteraturvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Litteraturvetenskap.

Litteratur

Sidan uppdaterades 2023-02-10