Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp

Comparative Literature BA (A), Creative writing, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LI005G
Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Kreativt skrivande
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2017-05-10
Giltig fr.o.m: 2017-08-02

Syfte

Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, är i första hand avsedd för studenter som vill använda eget skönlitterärt skrivande i syfte att utveckla såväl den litteraturvetenskapliga analys- och tolkningsförmågan som det egna konstnärliga skapandet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa praktiska och teoretiska kunskaper om det litterära skapandets
natur och teknik
- visa sådan färdighet som fordras för att med litteraturvetenskaplig
begreppsapparat närläsa skönlitterära texter
- visa förmåga att på ett personligt sätt uttrycka känslor och tankar i skrift.

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment
1. Introduktion, 7,5 hp (Introduction)
2. Fiktionsskapandets grunder I, 7,5 hp (The Basics of Fiction Writing, part I)
3. Fiktionsskapandets grunder II, 7,5 hp (The Basics of Fiction Writing, part II)
4. Litterära traditioner, 7,5 hp (Literary Traditions)

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och individuell handledning.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen, gruppdiskussioner och skriftliga redovisningar.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Alakoski, Susanna
Titel: Svinalängorna
Upplaga: 2007
Förlag: Bonnierpocket

Författare/red: Anyuru, Johannes
Titel: De kommer att drunkna i sina mödrars tårar
Upplaga: 2017
Förlag: Norstedts

Författare/red: Benedictsson, Victoria
Titel: Pengar
Upplaga: 2007
Förlag: Natur & Kultur

Författare/red: Carlsson, Siewert,
Titel: Skrivarbok. En bok för alla skrivare

Författare/red: Christensen, Inger
Titel: Fjärilsdalen

Författare/red: Ekman, Kerstin
Titel: Händelser vid vatten
Upplaga: 2015
Förlag: Bonniers

Författare/red: Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders
Titel: Epikanalys. En introduktion
Upplaga: 1999
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Holmberg, John-Henri
Titel: När allt förändras. 17 science fiction-noveller
Upplaga: 2010
Förlag: En bok för alla

Författare/red: Janss, Christian m. fl
Titel: Lyrikens liv
Upplaga: 2005 eller senare
Förlag: Diadalos

Författare/red: King, Stephen
Titel: Allt kan hända: 14 mörka berättelser
Upplaga: 2006
Förlag: Bra Böcker

Författare/red: Loe, Erland
Titel: Doppler
Upplaga: 2004

Författare/red: Lugn, Kristina
Titel: Hej då, ha det så bra
Upplaga: 2003
Förlag: bonniers

Författare/red: Malmsten, Bodil
Titel: Så gör jag: konsten att skriva
Upplaga: 2016
Förlag: Modernista

Författare/red: Rosenberg, Göran
Titel: Ett kort uppehåll på vägen till Auschwitz
Upplaga: 2012

Författare/red: Rynell, Elisabeth
Titel: Hohaj
Upplaga: 1997

Författare/red: Öijer, Bruno K
Titel: Och natten viskade Annabel Lee
Upplaga: 2014

Tillkommer Kreativt skrivande A, Noveller, 2016/2017, kompendium som tillhandahålles av institutionen.

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs och ger därmed inte behörighet till Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp. Kursen ger däremot behörighet till Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp.