Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp

Comparative Literature BA (A), Creative writing, 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI005G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kreativt skrivande
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2017-05-10
 • Giltig fr.o.m: 2017-08-02

Syfte

Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, är i första hand avsedd för studenter som vill använda eget skönlitterärt skrivande i syfte att utveckla såväl den litteraturvetenskapliga analys- och tolkningsförmågan som det egna konstnärliga skapandet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa praktiska och teoretiska kunskaper om det litterära skapandets
natur och teknik
- visa sådan färdighet som fordras för att med litteraturvetenskaplig
begreppsapparat närläsa skönlitterära texter
- visa förmåga att på ett personligt sätt uttrycka känslor och tankar i skrift.

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment
1. Introduktion, 7,5 hp (Introduction)
2. Fiktionsskapandets grunder I, 7,5 hp (The Basics of Fiction Writing, part I)
3. Fiktionsskapandets grunder II, 7,5 hp (The Basics of Fiction Writing, part II)
4. Litterära traditioner, 7,5 hp (Literary Traditions)

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och individuell handledning.

Examination

M100: Introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Fiktionsskapandets grunder I, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Fiktionsskapandets grunder II, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M400: Litterära traditioner, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen, gruppdiskussioner och skriftliga redovisningar.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alakoski, Susanna
 • Titel: Svinalängorna
 • Förlag: Bonnierpocket
 • Upplaga: 2007
 • Författare/red: Anyuru, Johannes
 • Titel: De kommer att drunkna i sina mödrars tårar
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Benedictsson, Victoria
 • Titel: Pengar
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Upplaga: 2007
 • Författare/red: Carlsson, Siewert,
 • Titel: Skrivarbok. En bok för alla skrivare
 • Författare/red: Christensen, Inger
 • Titel: Fjärilsdalen
 • Författare/red: Ekman, Kerstin
 • Titel: Händelser vid vatten
 • Förlag: Bonniers
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders
 • Titel: Epikanalys. En introduktion
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1999
 • Författare/red: Holmberg, John-Henri
 • Titel: När allt förändras. 17 science fiction-noveller
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: En bok för alla
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Janss, Christian m. fl
 • Titel: Lyrikens liv
 • Förlag: Diadalos
 • Upplaga: 2005 eller senare
 • Författare/red: King, Stephen
 • Titel: Allt kan hända: 14 mörka berättelser
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Bra Böcker
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Loe, Erland
 • Titel: Doppler
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Lugn, Kristina
 • Titel: Hej då, ha det så bra
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: bonniers
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Malmsten, Bodil
 • Titel: Så gör jag: konsten att skriva
 • Förlag: Modernista
 • Upplaga: 2016
 • Författare/red: Rosenberg, Göran
 • Titel: Ett kort uppehåll på vägen till Auschwitz
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Rynell, Elisabeth
 • Titel: Hohaj
 • Upplaga: 1997
 • Författare/red: Öijer, Bruno K
 • Titel: Och natten viskade Annabel Lee
 • Upplaga: 2014
Tillkommer Kreativt skrivande A, Noveller, 2016/2017, kompendium som tillhandahålles av institutionen.
Övrig information
Kursen är en så kallad breddkurs och ger därmed inte behörighet till Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp. Kursen ger däremot behörighet till Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp.