Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn & ungdom, 30 hp

Comparative Literature BA (A), Creative Writing, Children & Youth, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LI014G
Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Kreativt skrivande, Barn & ungdom
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2007-04-02
Senast ändrad: 2014-02-20
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Litteraturvetenskap, GR (A) Kreativt skrivande, är i första hand avsedd för studenter som vill använda eget skönlitterärt skrivande för barn och ungdom i syfte att utveckla såväl den litteeraturvetenskapliga analys- och tolkningsförmågan som det egna konstnärliga skapandet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa praktiska och teoretiska kunskaper om det barn- och ungdomslitterära skapandets teknik.
- visa sådan färdighet som fordras för att med hjälp av en litteraturvetenskaplig
begreppsapparat analysera berättarstrukturer i barn- och ungdomslitteratur
- visa kunskap om hur den barn- och ungdomslitterära texten samverkar
med andra konstnärliga uttrycksformer, t ex bildkonst.
- visa förmåga att på ett personligt sätt uttrycka känslor och tankar i skrift.

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment
1. Introduktion, 7,5 hp (Introduction, 7,5 Credits)
2. Fiktionsskapandets grunder i barn- & ungdomslitteratur, 7,5 hp
(The Basics of Fiction in Children & Youth Literature, 7,5 Credits)
3. Berättelse, Myt och Genre, 7,5 hp (The Tale, the Myth and The Genre,
7,5 Credits)
4. Litterära uttrycksformer, 7,5 hp (Forms of Literary Expression,
7,5 Credits)

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och individuell handledning.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen, gruppdiskussioner och skriftliga redovisningar under kursens gång.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Anderberg Strollo, Åsa
Titel: Hoppas
Upplaga: 2011
Förlag: Gilla böcker

Författare/red: Andersson, Ami
Titel: Att skriva för barn
Upplaga: 2003

Författare/red: Boyacioglu, Daniel
Titel: En för alla, tre för en
Upplaga: 2007

Författare/red: Burnett, Francis Hodgson
Titel: Den lilla prinsessan
Upplaga: 1905 sv 1906

Författare/red: Casta, Stefan
Titel: Spelar död
Upplaga: 1999

Författare/red: Gripe, Maria
Titel: Angnes Cecilia - en sällsam historia
Upplaga: 1981

Författare/red: Hassen, Khemiri Jonas
Titel: Ett öga rött
Upplaga: 2003

Författare/red: Hole Stian
Titel: Hermans sommar
Upplaga: 2006 sv. 2008

Författare/red: Hyangkeum, Kim & Sukhee, Choi
Titel: Världen i kartan
Upplaga: 2088
Förlag: Bokförlaget Trasten

Författare/red: Höglund, Anna
Titel: Först var det mörkt
Upplaga: 1991

Författare/red: Jansson, Tove
Titel: Pappan och havet
Upplaga: 1965

Författare/red: Kadefors, Sara
Titel: Sandor/Ida
Upplaga: 2001

Författare/red: Kuijer, Guus
Titel: Boken om allting
Upplaga: 2009
Förlag: Opal

Författare/red: Linde, Gunnel
Titel: Den vita stenen
Upplaga: 1964

Författare/red: Lindenbaum, Pia
Titel: När Åkes mamma glömde bort
Upplaga: 2005

Författare/red: Lindgren, Astrid
Titel: Det gränslösaste äventyret
Upplaga: 2007

Författare/red: Loe, Erlend
Titel: Kurt blir elak
Upplaga: 2003

Författare/red: Mellgren, Erik
Titel: "Ärtan och gruskornet", Barn och Kultur. Tidskrift för barn- och skolbibliotek nr 1, 2000

Författare/red: Milne, Alan Alexander
Titel: Nalle Puh
Upplaga: 1926 sv 1930

Författare/red: Nerman, Einar
Titel: Gubbar med rim
Upplaga: 2012
Förlag: Svenska barnbokinstitutet

Författare/red: Nikolajeva, Maria
Titel: Barnbokens byggklossar
Upplaga: 2004

Författare/red: Nilsson, Ulf
Titel: Lilla syster kanin badar i stora havet
Upplaga: 2000

Författare/red: Nunes, Lygia Bojunga
Titel: Den gula väskan
Upplaga: 1976, sv. 1984

Författare/red: Näsling, Sanne
Titel: Kapitulera omedelbart eller dö
Upplaga: Rabén & Sjögren

Författare/red: Oscar & Karrebaeck
Titel: Lägret
Upplaga: 2011
Förlag: Daidalos

Författare/red: Petrén, Elsie & Huldén, Annie
Titel: Kommissarie Tax samlade mysterier
Upplaga: 2009
Förlag: Zek Bokförlag

Författare/red: Pohl, Peter
Titel: Janne, min vän
Upplaga: 1985

Författare/red: Stevenson, Robert Louis
Titel: Skattkammarön
Upplaga: 1883, sv 1887

Författare/red: Tidholm, Thomas
Titel: Tralala-la! Fem pjäser för barn och föräldrar
Upplaga: 1998

Författare/red: Tolkien JRR
Titel: Bilbo – en hobbits äventyr
Upplaga: 1937, sv. 1947

Författare/red: Twain, Mark
Titel: Tom Sawyer
Upplaga: 1876 sv 1877

Författare/red: Wahl, Mats
Titel: Svenska för idioter
Upplaga: 2003

Övrig information

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.
Kursen är en så kallad breddkurs och ger inte behörighet till Litteraturvetenskap GR (B), 30 högskolepoäng.