Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn & ungdom, 30 hp

Comparative Literature BA (A), Creative Writing, Children & Youth, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI059G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kreativt skrivande, Barn & ungdom
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-12
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2021-05-17
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-16

Syfte

Litteraturvetenskap, GR (A) Kreativt skrivande, är i första hand avsedd för studenter som vill använda eget skönlitterärt skrivande för barn och ungdom i syfte att utveckla såväl den litteraturvetenskapliga analys- och tolkningsförmågan som det egna konstnärliga skapandet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa praktiska och teoretiska kunskaper om det barn- och ungdomslitterära skapandets teknik.
- visa sådan färdighet som fordras för att med hjälp av en litteraturvetenskaplig
begreppsapparat analysera berättarstrukturer i barn- och ungdomslitteratur
- visa kunskap om hur den barn- och ungdomslitterära texten samverkar
med andra konstnärliga uttrycksformer, t ex bildkonst.
- visa förmåga att på ett litterärt medvetet sätt uttrycka känslor och tankar i skrift.

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment
1. Introduktion, 7,5 hp (Introduction, 7,5 credits)
2. Fiktionsskapandets grunder i barn- & ungdomslitteratur, 7,5 hp
(The Basics of Fiction in Children & Youth Literature, 7,5 credits)
3. Berättelse, Myt och Genre, 7,5 hp (The Tale, the Myth and The Genre,
7,5 credits)
4. Litterära uttrycksformer, 7,5 hp (Forms of Literary Expression,
7,5 credits)

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Individuell handledning och skriftliga gruppdiskussioner.

Examination

2001: Introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Fiktionsskapandets grunder i barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Berättelse, Myt och Genre, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2004: Litterära uttrycksformer, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom aktivt deltagande i gruppdiskussioner under kursens gång och skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställas till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs och ger inte behörighet till Litteraturvetenskap GR (B), 30 högskolepoäng. Kursen ger däremot behörighet till Kreativt skrivande B.

Kursen kan inte ingå i samma examen som LI014G, Litteraturvetenskap GR (A), Barn och ungdomslitteratur 30 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Boyacioglu, Daniel
 • Titel: Allt om eld
 • Förlag: Wahlström & Widstrand
 • Upplaga: 2016
 • Författare/red: Brandelius, Uje
 • Titel: Hemma hos Harald Henriksson
 • Förlag: Lilla Piratförlaget
 • Upplaga: 2018
 • Författare/red: Burnett, Francis Hodgson
 • Titel: En liten prinsessa
 • Upplaga: 1905 sv 1906
 • Författare/red: Casta, Stefan
 • Titel: Spelar död
 • Författare/red: Farrokhzad, Athena & Folkhammar, Kristofer (red.)
 • Titel: Berör och förstör: dikter för unga
 • Förlag: Rabén & Sjögren
 • Upplaga: 2019
 • Författare/red: Granwald, Therése
 • Titel: Kreativt skrivande: grundbok i litterärt skapande
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Upplaga 2019
 • Författare/red: Gripe, Maria
 • Titel: Agnes Cecilia - en sällsam historia
 • Upplaga: 1981
 • Författare/red: Hassen, Khemiri Jonas
 • Titel: Ett öga rött
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Herrström, Christina
 • Titel: Tusen gånger starkare
 • Förlag: Månpocket
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Hole Stian
 • Titel: Hermans sommar
 • Upplaga: 2006 sv. 2008
 • Författare/red: Höglund, Anna
 • Titel: Först var det mörkt
 • Upplaga: 1991
 • Författare/red: Jansson, Tove
 • Titel: Vem ska trösta Knyttet?
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Jägerfeld, Jenny
 • Titel: Comedy queen
 • Förlag: Rabén & Sjögren
 • Upplaga: 2018
 • Författare/red: Kadefors, Sara
 • Titel: Sandor/Ida
 • Upplaga: 2001
 • Författare/red: Kuijer, Guus
 • Titel: Boken om allting
 • Förlag: Opal
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Kåreland Lena
 • Titel: Skönlitteratur för barn och unga
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Linde, Gunnel
 • Titel: Den vita stenen
 • Upplaga: 1964
 • Författare/red: Lindenbaum, Pia
 • Titel: När Åkes mamma glömde bort
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Lindgren, Astrid
 • Titel: Det gränslösaste äventyret
 • Upplaga: 2007
 • Författare/red: Michaelidou-Kadi, Marinas
 • Titel: Sabelles röda klänning
 • Förlag: Mirando
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Milne, Alan Alexander
 • Titel: Nalle Puh
 • Upplaga: 1926 sv 1930
 • Författare/red: Nikolajeva, Maria
 • Titel: Barnbokens byggklossar
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Oscar & Karrebaeck
 • Titel: Lägret
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Petrén, Elsie & Huldén, Annie
 • Titel: Kommissarie Tax samlade mysterier
 • Förlag: Zek Bokförlag
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Pohl, Peter
 • Titel: Janne, min vän
 • Upplaga: 1985
 • Författare/red: Pollack, Majken
 • Titel: Emblas universum
 • Förlag: Alvina
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Schiefauer, Jessica
 • Titel: Pojkarna
 • Förlag: Månpocket
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Stevenson, Robert Louis
 • Titel: Skattkammarön
 • Upplaga: 1883, sv 1887
 • Författare/red: Tidholm, Anna-Clara
 • Titel: Pappan som försvann och andra berättelser för barn
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Tidholm, Thomas
 • Titel: Tralala-la! Fem pjäser för barn och föräldrar
 • Upplaga: 1998
 • Författare/red: Tolkien JRR
 • Titel: Bilbo – en hobbits äventyr
 • Upplaga: 1937, sv. 1947
 • Författare/red: Twain, Mark
 • Titel: Tom Sawyer
 • Upplaga: 1876 sv 1877
Enstaka skönlitterära titlar kan tillkomma och andra strykas enligt lärares anvisningar. Artiklar (tillgängliga via lärplattformen i Moodle) kan tillkomma.