Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), Kulturjournalistik och kritik, 7,5 hp

Comparative Literature BA (A), Cultural Journalism and Criticism, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI043G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kulturjournalistik och kritik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-05-23
 • Fastställd: 2017-11-06
 • Senast ändrad: 2018-03-05
 • Giltig fr.o.m: 2018-08-02

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna teoretisk kunskap om kulturjournalistikens och kritikens grunder och praktisk förmåga att börja skriva egna recensioner och kulturjournalistiska texter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- ha tillägnat sig kunskap om kulturjournalistikens historia,
- ha tillägnat sig kunskap om kulturjournalistikens mediala villkor,
- ha förståelse för kritiken som genre,
- ha förmåga att själv skriva en kulturjournalistisk text,
- ha förmåga att skriva en recension

Innehåll

Kursen ger en både teoretisk och praktisk introduktion i kulturjournalistikens och kritikens grunder. I kursen varvas föreläsningar och seminarier om kulturjournalistikens historia, genredrag och mediala villkor, med praktiska övningar i kulturjournalistiken och kritik. Recensionsgenren kommer att ha en central plats på kursen. Studenterna kommer att få lära sig teoretiskt vad en recension är, och öva sig praktiskt i att skriva och bedöma olika sorters recensioner.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar

Examination

Examinationen sker genom skriftliga uppgifter.

Studenten har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (Högskoleförordningen).

Att delta i prov i betygshöjande syfte, sk plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Litteratur

Anderberg, Tomas, Alla är vi kritiker, Stockholm: Atlas, 2009
Forser, Tomas, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, Gråbo: Anthropos, 2002
Johansson, Anders, Critica obscura: Litteraturkritiska essäer, Umeå: h:ströms, 2012
Kärnborg, Ulrika, Klickokratin: Mediekrisens första offer är sanningen, Stockholm: Atlas, 2015
OEI, nr 4-5, 2000/2001 (temanummer om kritk)
Ord&bild, nr 2 1997 (temanummer om experiment i kritik)
Samuelsson, Lina, Kritikens ordning: Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006, Karlstad: Bild, text & form, 2013

Därtill tillkommer ett urval av artiklar ur olika genrer (dagskritik, krönika, debattartikel, intervju, essä) enligt lärarens anvisningar.