Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), Kulturjournalistik och kritik, 7,5 hp

Comparative Literature BA (A), Cultural Journalism and Criticism, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI060G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kulturjournalistik och kritik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-12
 • Fastställd: 2020-02-24
 • Senast ändrad: 2020-02-24
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna teoretisk kunskap om kulturjournalistikens och kritikens grunder och praktisk förmåga att börja skriva egna recensioner och kulturjournalistiska texter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- ha tillägnat sig kunskap om kulturjournalistikens historia,
- ha tillägnat sig kunskap om kulturjournalistikens mediala villkor,
- ha förståelse för kritiken som genre,
- ha förmåga att själv skriva en kulturjournalistisk text,
- ha förmåga att skriva en recension

Innehåll

Kursen ger en både teoretisk och praktisk introduktion i kulturjournalistikens och kritikens grunder. I kursen varvas föreläsningar och seminarier om kulturjournalistikens historia, genredrag och mediala villkor, med praktiska övningar i kulturjournalistiken och kritik. Recensionsgenren kommer att ha en central plats på kursen. Studenterna kommer att få lära sig teoretiskt vad en recension är, och öva sig praktiskt i att skriva och bedöma olika sorters recensioner.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar

Examination

M100: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen sker genom skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som LI043G, Litteraturvetenskap GR (A), Kulturjournalistik, 7,5 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: OEI, nr 4-5, 2000/2001 (temanummer om kritik)
 • Titel: Ord & Boild nr 2, 1997 (temanummer om experiment i kritik)
 • Författare/red: Anderberg, Tomas
 • Titel: Alla är vi kritiker
 • Förlag: Atlas
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Forser, Tomas
 • Titel: Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik
 • Förlag: Gråbo: Anthropos
 • Upplaga: 2002
 • Författare/red: Johansson, Anders
 • Titel: Critica obscura: Litteraturkritiska essäer
 • Förlag: Umeå: h:ströms
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Kärnborg, Ulrika
 • Titel: Klickokratin: Mediekrisens första offer är sanningen
 • Förlag: Stockholm: Atlas
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Samuelsson, Lina
 • Titel: Kritikens ordning: Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006
 • Förlag: Karlstad: Bild, text & form
 • Upplaga: 2013
Därtill tillkommer ett urval av artiklar ur olika genrer (dagskritik, krönika, debattartikel, intervju, essä) enligt lärarens anvisningar.