Kursplan

Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Comparative Literature (BA), Fiction in Health Care and Social Work, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI037G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Skönlitteratur i vård och socialt arbete
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2013-09-26
 • Senast ändrad: 2013-09-26
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursens syfte är att skapa insikter om tvärvetenskapliga möjligheter i mötet mellan litteraturvetenskap, vård och socialt arbete. Detta genom att ge grundläggande kunskap om och förtrogenhet med hur skönlitterär text och litteraturvetenskapliga analys- och tolkningsmetoder kan utgöra ett redskap i vård och socialt arbete. Litteratursamtal och kreativt skrivande med fokus på estetiska såväl som etiska och existentiella spörsmål syftar till att utveckla studentens professionella förhållningssätt i yrkesutövningen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- Med grundläggande litteraturvetenskaplig begreppsapparat kunna analysera
och tolka skönlitterära texter med fokus på såväl estetiska och existentiella
och etiska perspektiv
- ha förmåga att bedriva litteratursamtal om etiska och existentiella spörsmål
- ha förståelse för litteratursamtalets möjligheter till personlig utveckling
- ha förmåga att på ett personligt sätt uttrycka känslor och tankar i skrift samt
vara förtrogna med det expressiva skrivandets möjligheter till personlig
utveckling
- ha grundläggande kännedom om kursens litteraturteoretiska bakgrund
- ha förmåga att koppla samman för kursen centrala litteraturvetenskapliga
begrepp (till exempel identifikation och distans, narrativitet och tolkning)
med det sociala arbetets sammanhang.

Innehåll

Kursen innefattar följande delar:
- Läsning av skönlitteratur för personlig utveckling: Historisk återblick och
litteraturteoretisk bakgrund.
- Kreativt skrivande för personlig utveckling: Historisk återblick och teoretisk
bakgrund.
- Läsning av klassisk och modern skönlitteratur med fokus på litteratursamtal
kring existentiella, etiska och estetiska perspektiv.
- Individuella och gruppbaserade skrivövningar. Samtal om de egna texterna
samt om det kreativa skrivandets möjligheter till personlig utveckling.
- Att arbeta med kreativt skrivande och litteratursamtal i grupp: Teori, metod
och etiska reflektioner.
- Avslutande skrivuppgift: Litteraturvetenskap, vård och socialt arbete -
skärningspunkter och utvecklingsmöjligheter. Valbar litteratur.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier samt skriftliga och muntliga övningar. Undervisning genomförs vid obligatoriska dagsammankomster samt via internetbaserade verktyg.

Examination

Examination sker löpande medels skriftliga och muntliga uppgifter samt ett avslutande skriftligt arbete.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Holmberg, Claes-Göran & Anders Ohlsson
 • Titel: Epikanalys: En introduktion
 • Upplaga: 1999

Obligatorisk litteratur

 • Artikeltitel: Vetenskapliga texter HT 13
 • Kommentar: Kompendium som tillhandahålls av avdelningen.
 • Författare/red: Aidoo, Ama Ata (red)
 • Titel: Kärlek X 21. Afrikanska noveller
 • Förlag: Tranan
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Alakoski, Susanna
 • Titel: håpas du trifs bra i fengelset
 • Förlag: Bonniers
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Berefeltd, Gunnar
 • Titel: Kraken som gick fel
 • Förlag: Carlsen
 • Upplaga: 1981
 • Författare/red: Bergsten, Staffan (red)
 • Titel: Litteraturvetenskap - en inledning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2. uppl. 2002
 • Kommentar: Följande avsnitt läses: "Narratologi: Studiet av berättandets principer" (s. 173-188) samt "Att tolka texten" (s. 189-203).
 • Författare/red: Bettelheim, Bruno
 • Titel: Sagans förtrollande värld. Folksagornas innebörd och betydelse
 • Förlag: AWE/Geber
 • Upplaga: 1978
 • Kommentar: Följande avsnitt läses: "Inledning" (s. 7-27); "Livet förutspått i vårt inre" (s.31-36); "Hans och Greta" (s. 191-200) samt "Skönheten och odjuret" (s. 358-366).
 • Författare/red: Bojunga Nunes, Lygia
 • Titel: Den gula väskan
 • Förlag: En bok för alla
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Brinck, Gunilla & Lindberg, Anna (red)
 • Titel: Sorg, saknad, sammanhang: Böcker om barn och ungdomar i svåra livssituationer
 • Förlag: BTJ Förlag
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: Följande avsnitt läses: "En känsla av sammanhang: Om barn och ungdomar i svåra livssituationer" (s. 8-35).
 • Författare/red: Bruner, Jerome
 • Titel: "Life as narrative" i Social Research 54 (1)
 • Upplaga: 1987
 • Kommentar: Kommer att finnas tillgänglig via vår lärplattform Moodle.
 • Författare/red: Carlsson, Siewert
 • Titel: Skrivarbok. Om konsten att skriva prosa, poesi och journalistik
 • Förlag: Faun Förlag
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Chambers, Aidan
 • Titel: Böcker inom och omkring oss
 • Förlag: X-Publishing
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Coetzee, J.M
 • Titel: Onåd
 • Förlag: Brombergs
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Engström, Michael
 • Titel: Isdraken
 • Förlag: Rabén & Sjögren
 • Upplaga: 2007
 • Författare/red: Hetekivi Olsson, Eija
 • Titel: Ingenbarnsland
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Khemiri, Jonas Hassen
 • Titel: Ett öga rött
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Linde, Gunnel
 • Titel: Den vita stenen
 • Förlag: Bonnier Carlsen
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Mangold, Maud & Buregren, Sassa
 • Titel: Pärlor till pappa
 • Förlag: Wahlström & Widstrand
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Mannerheimer, Sara
 • Titel: Reglerna
 • Förlag: Wahlström & Widstrand
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Nilsson, Skans Kersti & Pettersson, Torsten (red)
 • Titel: Litteratur som livskunskap - tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning
 • Förlag: Högskolan Borås
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Olsson, Hagar
 • Titel: Chitambo
 • Förlag: Schildts & Söderström
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Ottelid, Magnus
 • Titel: Att finna Helen
 • Förlag: Jengel Förlag
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Persson, Magnus
 • Titel: "Den friska boken och den sjuke läsaren: Om litteratur som medicin" i Educare 2011:1, Lotta Bergman (red)
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • : http://dspace.mah.se/handle/2043/12251
 • Kommentar: Finns tillgänglig via Internet.
 • Författare/red: Pohl, Peter
 • Titel: Vi kallar honom Anna
 • Förlag: AWE/Geber
 • Upplaga: 1987
 • Kommentar: Valbar
 • Författare/red: Salinger, J.D
 • Titel: Räddaren i nöden
 • Förlag: Bonnier
 • Upplaga: 1953
 • Kommentar: Valbar
 • Författare/red: Sampson, Fiona (red)
 • Titel: Creative Writing in Health and Social Care
 • Förlag: Jessica Kingsley Publishers
 • Upplaga: 2004
Ytterligare två till fyra skönlitterära verk väljs i samband med kursens avslutande fördjupningsarbete samt planering av boksamtal.
Övrig information
Kursen är en sk breddkurs och ger därmed inte behörighet till Litteraturvetenskap GR (B).