Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Comparative Literature (BA), Fiction in Health Care and Social Work, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LI037G
Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Skönlitteratur i vård och socialt arbete
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 50%
Samhällsvetenskap 50%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2013-09-26
Senast ändrad: 2013-09-26
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursens syfte är att skapa insikter om tvärvetenskapliga möjligheter i mötet mellan litteraturvetenskap, vård och socialt arbete. Detta genom att ge grundläggande kunskap om och förtrogenhet med hur skönlitterär text och litteraturvetenskapliga analys- och tolkningsmetoder kan utgöra ett redskap i vård och socialt arbete. Litteratursamtal och kreativt skrivande med fokus på estetiska såväl som etiska och existentiella spörsmål syftar till att utveckla studentens professionella förhållningssätt i yrkesutövningen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- Med grundläggande litteraturvetenskaplig begreppsapparat kunna analysera
och tolka skönlitterära texter med fokus på såväl estetiska och existentiella
och etiska perspektiv
- ha förmåga att bedriva litteratursamtal om etiska och existentiella spörsmål
- ha förståelse för litteratursamtalets möjligheter till personlig utveckling
- ha förmåga att på ett personligt sätt uttrycka känslor och tankar i skrift samt
vara förtrogna med det expressiva skrivandets möjligheter till personlig
utveckling
- ha grundläggande kännedom om kursens litteraturteoretiska bakgrund
- ha förmåga att koppla samman för kursen centrala litteraturvetenskapliga
begrepp (till exempel identifikation och distans, narrativitet och tolkning)
med det sociala arbetets sammanhang.

Innehåll

Kursen innefattar följande delar:
- Läsning av skönlitteratur för personlig utveckling: Historisk återblick och
litteraturteoretisk bakgrund.
- Kreativt skrivande för personlig utveckling: Historisk återblick och teoretisk
bakgrund.
- Läsning av klassisk och modern skönlitteratur med fokus på litteratursamtal
kring existentiella, etiska och estetiska perspektiv.
- Individuella och gruppbaserade skrivövningar. Samtal om de egna texterna
samt om det kreativa skrivandets möjligheter till personlig utveckling.
- Att arbeta med kreativt skrivande och litteratursamtal i grupp: Teori, metod
och etiska reflektioner.
- Avslutande skrivuppgift: Litteraturvetenskap, vård och socialt arbete -
skärningspunkter och utvecklingsmöjligheter. Valbar litteratur.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier samt skriftliga och muntliga övningar. Undervisning genomförs vid obligatoriska dagsammankomster samt via internetbaserade verktyg.

Examination

Examination sker löpande medels skriftliga och muntliga uppgifter samt ett avslutande skriftligt arbete.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Artikeltitel: Vetenskapliga texter HT 13
Kommentar: Kompendium som tillhandahålls av avdelningen.

Författare/red: Aidoo, Ama Ata (red)
Titel: Kärlek X 21. Afrikanska noveller
Upplaga: 2006
Förlag: Tranan

Författare/red: Alakoski, Susanna
Titel: håpas du trifs bra i fengelset
Upplaga: 2010
Förlag: Bonniers

Författare/red: Berefeltd, Gunnar
Titel: Kraken som gick fel
Upplaga: 1981
Förlag: Carlsen

Författare/red: Bergsten, Staffan (red)
Titel: Litteraturvetenskap - en inledning
Upplaga: 2. uppl. 2002
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Följande avsnitt läses: "Narratologi: Studiet av berättandets principer" (s. 173-188) samt "Att tolka texten" (s. 189-203).

Författare/red: Bettelheim, Bruno
Titel: Sagans förtrollande värld. Folksagornas innebörd och betydelse
Upplaga: 1978
Förlag: AWE/Geber
Kommentar: Följande avsnitt läses: "Inledning" (s. 7-27); "Livet förutspått i vårt inre" (s.31-36); "Hans och Greta" (s. 191-200) samt "Skönheten och odjuret" (s. 358-366).

Författare/red: Bojunga Nunes, Lygia
Titel: Den gula väskan
Upplaga: 2004
Förlag: En bok för alla

Författare/red: Brinck, Gunilla & Lindberg, Anna (red)
Titel: Sorg, saknad, sammanhang: Böcker om barn och ungdomar i svåra livssituationer
Upplaga: 2004
Förlag: BTJ Förlag
Kommentar: Följande avsnitt läses: "En känsla av sammanhang: Om barn och ungdomar i svåra livssituationer" (s. 8-35).

Författare/red: Bruner, Jerome
Titel: "Life as narrative" i Social Research 54 (1)
Upplaga: 1987
Kommentar: Kommer att finnas tillgänglig via vår lärplattform Moodle.

Författare/red: Carlsson, Siewert
Titel: Skrivarbok. Om konsten att skriva prosa, poesi och journalistik
Upplaga: 2006
Förlag: Faun Förlag

Författare/red: Chambers, Aidan
Titel: Böcker inom och omkring oss
Upplaga: 2011
Förlag: X-Publishing

Författare/red: Coetzee, J.M
Titel: Onåd
Upplaga: 2004
Förlag: Brombergs

Författare/red: Engström, Michael
Titel: Isdraken
Upplaga: 2007
Förlag: Rabén & Sjögren

Författare/red: Hetekivi Olsson, Eija
Titel: Ingenbarnsland
Upplaga: 2011
Förlag: Norstedts

Författare/red: Khemiri, Jonas Hassen
Titel: Ett öga rött
Upplaga: 2003
Förlag: Norstedts

Författare/red: Linde, Gunnel
Titel: Den vita stenen
Upplaga: 2003
Förlag: Bonnier Carlsen

Författare/red: Mangold, Maud & Buregren, Sassa
Titel: Pärlor till pappa
Upplaga: 2008
Förlag: Wahlström & Widstrand

Författare/red: Mannerheimer, Sara
Titel: Reglerna
Upplaga: 2008
Förlag: Wahlström & Widstrand

Författare/red: Nilsson, Skans Kersti & Pettersson, Torsten (red)
Titel: Litteratur som livskunskap - tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning
Upplaga: 2009
Förlag: Högskolan Borås

Författare/red: Olsson, Hagar
Titel: Chitambo
Upplaga: 2004
Förlag: Schildts & Söderström

Författare/red: Ottelid, Magnus
Titel: Att finna Helen
Upplaga: 2010
Förlag: Jengel Förlag

Författare/red: Persson, Magnus
Titel: "Den friska boken och den sjuke läsaren: Om litteratur som medicin" i Educare 2011:1, Lotta Bergman (red)
Upplaga: Senaste upplagan
Webbadress: http://dspace.mah.se/handle/2043/12251
Kommentar: Finns tillgänglig via Internet.

Författare/red: Pohl, Peter
Titel: Vi kallar honom Anna
Upplaga: 1987
Förlag: AWE/Geber
Kommentar: Valbar

Författare/red: Salinger, J.D
Titel: Räddaren i nöden
Upplaga: 1953
Förlag: Bonnier
Kommentar: Valbar

Författare/red: Sampson, Fiona (red)
Titel: Creative Writing in Health and Social Care
Upplaga: 2004
Förlag: Jessica Kingsley Publishers

Referenslitteratur

Författare/red: Holmberg, Claes-Göran & Anders Ohlsson
Titel: Epikanalys: En introduktion
Upplaga: 1999

Ytterligare två till fyra skönlitterära verk väljs i samband med kursens avslutande fördjupningsarbete samt planering av boksamtal.

Övrig information

Kursen är en sk breddkurs och ger därmed inte behörighet till Litteraturvetenskap GR (B).