Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (B), Ekokritik, 7,5 hp

Comparative Literature BA (B), Ecocriticism, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LI038G
Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Ekokritik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2014-09-01
Fastställd: 2014-10-09
Senast ändrad: 2014-10-09
Giltig fr.o.m: 2015-06-01

Syfte

Kursen har som syfte att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till litteraturen som bärare av idéer inom området ekologisk humaniora och mot bakgrund av diskussioner om hållbar utveckling.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- ha tillägnat sig kännedom om ekokritisk litteraturteori
- visa förmåga att på ett grundläggande vetenskapligt sätt självständigt förhålla sig till området ekologisk humaniora.

Innehåll

Kursen ger en översikt över det tvärvetenskapliga forskningsfältet ekokritik, med inriktning mot skönlitteratur och litteraturteori.

Behörighet

Minst 22,5 hp godkända från Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga redovisningar under kursens gång.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Glotfelty, Cheryll and Fromm, Harold
Titel: The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology
Upplaga: 1996
Förlag: University of Georgia Press

Författare/red: Goodbody, Axel and Rigby, Kate
Titel: Ecocritical Theory. New European approaches
Upplaga: 2011

Författare/red: Oppermann, Serpil, Özdag Ufök, Özkan, Nevin & Slovic, Scott
Titel: The Future of Ecocriticism. New Horizons
Upplaga: 2011
Förlag: Cambridge scholars Publishing

Författare/red: Schultz, Sven Lars
Titel: Ekokritik. Naturen i litteraturen. En antologi
Upplaga: 2007

Kompendium med artiklar tillhandahålles av avdelningen