Kursplan för Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp

Comparative Literature BA (B), Creative writing, 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI012G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Kreativt skrivande
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2014-03-31
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-31

Syfte

Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, innefattar litterär produktion och läsning av ett urval skönlitterära texter från antik till modern tid.Kursen är avsedd för studenter som vill vidareutveckla sin förmåga att skriva och läsa skönlitterära texter, fördjupa sina kunskaper om ordkonstens verkningsmedel samt utveckla litteratur- och kulturhistoriska referensramar som möjliggör kontextuella läsningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa fördjupade kunskaper om såväl de teoretiska som de praktiska
aspekterna av det litterära skapandets natur och teknik
- visa förmåga att på ett självständigt sätt närläsa skönlitterära texter
och analysera dem i förhållande till det egna skrivandet
- visa förmåga att på ett litterärt medvetet sätt uttrycka känslor och
tankar i skrift

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment
1. Dramat som uttrycksform, 7,5 hp (Dramatic Writing)
2. Modern lyrik och prosa, 7,5 hp (Modern Poetry and Prose)
4. Fördjupningsarbete, 15 hp (Extended course)

Behörighet

Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och individuell handledning.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen, gruppdiskussioner och skriftliga redovisningar under kursens gång.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Ayckbourn, Alan
 • Titel: Den listiga konsten. Att skriva och regissera dramatik
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Beckett, Samuel
 • Titel: I väntan på Godot
 • Författare/red: Euripides
 • Titel: Hippolytos
 • Författare/red: Euripides
 • Titel: Medea
 • Författare/red: Khemiri, Jonas Hassan
 • Titel: Fem gånger gud
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Osten Susanne (red.)
 • Titel: Nio pjäser på Unga Klara
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Themis
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Racine, Jean
 • Titel: Fedra
 • Författare/red: Shakespeare, William
 • Titel: Hamlet
 • Författare/red: Sjöberg, Birthe
 • Titel: Dramatikanalys
 • Upplaga: 1999
Moment 2
 • Författare/red: Bergsten, Staffan
 • Titel: Lyrikläsarens handbok
 • Upplaga: 1994
 • Författare/red: Coetzee, J M
 • Titel: Onåd
 • Upplaga: 2001
 • Författare/red: Haddon, Mark
 • Titel: Den besynnerliga händelsen med hunden om natten
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Jelinek, Elfride
 • Titel: Pianolärarinnan
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Kieri, Katarina
 • Titel: Majas morsas kompis sambo
 • Upplaga: 2007
 • Författare/red: Ramnefalk, Marie Louise
 • Titel: Författaren, världen, språket
 • Förlag: Ordfront
 • Upplaga: 1996
Tillkommer gör kompendiet "Lyrik & vetenskapliga texter", 2013, som tillhandahålles av institutionen.