Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp

Comparative Literature BA (B), Creative writing, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LI012G
Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Kreativt skrivande
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2014-03-31
Giltig fr.o.m: 2014-08-31

Syfte

Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, innefattar litterär produktion och läsning av ett urval skönlitterära texter från antik till modern tid.Kursen är avsedd för studenter som vill vidareutveckla sin förmåga att skriva och läsa skönlitterära texter, fördjupa sina kunskaper om ordkonstens verkningsmedel samt utveckla litteratur- och kulturhistoriska referensramar som möjliggör kontextuella läsningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa fördjupade kunskaper om såväl de teoretiska som de praktiska
aspekterna av det litterära skapandets natur och teknik
- visa förmåga att på ett självständigt sätt närläsa skönlitterära texter
och analysera dem i förhållande till det egna skrivandet
- visa förmåga att på ett litterärt medvetet sätt uttrycka känslor och
tankar i skrift

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment
1. Dramat som uttrycksform, 7,5 hp (Dramatic Writing)
2. Modern lyrik och prosa, 7,5 hp (Modern Poetry and Prose)
4. Fördjupningsarbete, 15 hp (Extended course)

Behörighet

Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och individuell handledning.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen, gruppdiskussioner och skriftliga redovisningar under kursens gång.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Ayckbourn, Alan
Titel: Den listiga konsten. Att skriva och regissera dramatik
Upplaga: 2005

Författare/red: Beckett, Samuel
Titel: I väntan på Godot

Författare/red: Euripides
Titel: Hippolytos

Författare/red: Euripides
Titel: Medea

Författare/red: Khemiri, Jonas Hassan
Titel: Fem gånger gud
Upplaga: 2008

Författare/red: Osten Susanne (red.)
Titel: Nio pjäser på Unga Klara
Upplaga: 2009
Förlag: Themis

Författare/red: Racine, Jean
Titel: Fedra

Författare/red: Shakespeare, William
Titel: Hamlet

Författare/red: Sjöberg, Birthe
Titel: Dramatikanalys
Upplaga: 1999

Moment 2

Författare/red: Bergsten, Staffan
Titel: Lyrikläsarens handbok
Upplaga: 1994

Författare/red: Coetzee, J M
Titel: Onåd
Upplaga: 2001

Författare/red: Haddon, Mark
Titel: Den besynnerliga händelsen med hunden om natten
Upplaga: 2010

Författare/red: Jelinek, Elfride
Titel: Pianolärarinnan
Upplaga: 2004

Författare/red: Kieri, Katarina
Titel: Majas morsas kompis sambo
Upplaga: 2007

Författare/red: Ramnefalk, Marie Louise
Titel: Författaren, världen, språket
Upplaga: 1996
Förlag: Ordfront

Tillkommer gör kompendiet "Lyrik & vetenskapliga texter", 2013, som tillhandahålles av institutionen.