Kursplan för Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp

Comparative Literature BA (C), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI013G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2014-02-07
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Litteraturvetenskap GR (C) är en fristående kurs med syfte att skapa förutsättningar för ett fördjupat studium och ett mera avancerat tillämpande av humanistiska perspektiv och litteraturvetenskaplig teori.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa sådan färdighet som fordras för en överblick över litteraturvetenskapens
idéhistoria
- visa fördjupad insikt i några utvalda litteraturteoretiska traditioner
- visa förtrogenhet med litteraturvetenskaplig forskning och därigenom
en erfarenhetsbas för egna försök att tillämpa teoretiska perspektiv i
arbetet med litteraturvetenskapliga frågeställningar
- ha tillägnat sig fördjupad förmåga till litterär textanalys
- ha tillägnat sig förmåga till självständigt litteraturvetenskapligt skrivande
i ett större format
- visa förmåga att skriva en väldisponerad, begriplig och klar text som uppfyller relevanta krav på formalia

Innehåll

Kursen omfattar läsning av litteraturteoretiska texter, enstaka litterära verk och litteraturvetenskapliga avhandlingar.

Kursen omfattar tre moment:
1. Litteraturvetenskaplig metod och teori, 7,5 hp (Method and Theory)
Momentet introducerar uppsatsskrivandet och ger en översikt över modern litteraturteori.

2. Exempel på litteraturvetenskaplig forskning, 7,5 hp (Samples of Literary Studies)
Momentet övar deltagarnas förmåga att kritiskt granska litteraturvetenskapliga framställningar i anslutning till praktiska tillämpningsstudier av litteraturteoretiska perspektiv.

3. Fördjupningsarbete, 15 hp (Essay)
Momentet innebär att den studerande ska författa ett elementärt vetenskapligt fördjupningsarbete på ca 30 sidor (1,5 radavstånd), vilket läggs fram för granskning på seminarium. Studenten ska också vid ett seminarietillfälle vara opponent på en annan kursdeltagares fördjupningsarbete.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet:
Litteraturvetenskap GR (A) 30 hp samt 22,5 hp från Litteraturvetenskap GR (B) inklusive B-uppsats.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar obligatorisk.

Examination

Litteraturvetenskaplig metod och teori, 7,5 hp (Method and Theory)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Exempel på litteraturvetenskaplig forskning, 7,5 hp (Samples of Literary Studies)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Fördjupningsarbete, 15 högskolepoäng (Essay)
Den studerande lägger fram ett PM för sitt fördjupningsarbete, slutför och ventilerar detta under en serie seminarier samt genomför en opponentuppgift.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • ISBN: .
Litteraturlista

Moment 1. Litteraturvetenskaplig metod och teori
Obligatorisk litteratur:
Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, 1–2, red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson, Lund 1992 (urval om ca 350 s. enligt lärares anvisningar)
Genette, Gérard, Narrative Discourse: An Essay in Method, Oxford & Ithaca 1980
Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen, red. Maria Nikolajeva, Stockholm 1992
Dessutom tillkommer ca 100 sidor ur andra teoretiska arbeten enligt lärarens anvisningar

Referenslitteratur:
The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, 1993 eller senare
Eide, Tormod, Retorisk leksikon, 1990
John Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism, red. M. Groden & M. Kreiswirth, 1993
Prince, Gerald, A Dictionary of Narratology, 1987 eller senare

Moment 2. Litteraturvetenskaplig forskning
Ca 1300 sidor vetenskaplig litteratur inom ett samlat forskningsområde enligt lärarens anvisningar

Moment 3. Fördjupningsarbete
Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, red. Marie-Christine Skuncke och Eric Johannesson, Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 1995 eller senare

Referenslitteratur:
Ringby, Per, Från uppslag till genombrott. Att skriva uppsats om litteratur, teater och film, Umeå 1998

Enstaka titlar kan läggas till och/eller strykas av undervisande lärare.
Övrig information För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.