Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp

Comparative Literature BA (C), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI048G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2022-03-14
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Litteraturvetenskap GR (C) är en fristående kurs med syfte att skapa förutsättningar för ett fördjupat studium och ett mera avancerat tillämpande av humanistiska perspektiv och litteraturvetenskaplig teori.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa sådan färdighet som fordras för en överblick över litteraturvetenskapens
idéhistoria
- visa fördjupad insikt i några utvalda litteraturteoretiska traditioner
- visa förtrogenhet med litteraturvetenskaplig forskning och därigenom
en erfarenhetsbas för egna försök att tillämpa teoretiska perspektiv i
arbetet med litteraturvetenskapliga frågeställningar
- ha tillägnat sig fördjupad förmåga till litteraturvetenskaplig textanalys
- ha tillägnat sig förmåga till självständigt litteraturvetenskapligt skrivande i ett större format
- ha tillägnat sig förmåga att skriva recensioner av litteraturvetenskaplig forskning

Innehåll

Kursen omfattar läsning av litteraturteoretiska texter, enstaka litterära verk och litteraturvetenskapliga avhandlingar.

Kursen omfattar tre moment:
1. Litteraturteori, 7,5 hp (Literary Theory, 7,5 Credits)
Momentet ger en översikt över modern litteraturteori.

2. Kritik, essäistik och akademiskt skrivande, 7,5 hp (Critique, the Essay, and Academic Writing, 7,5 Credits)
Momentet övar studentens förmåga att skriva litteraturvetenskaplig text. Det rymmer också undervisning om, och övningar i, kritik- och essä-skrivande. Momentet förbereder studenten för den kommande uppsatsen, moment 3.

3. Självständigt arbete, 15 hp (Essay, 15 Credits)
Momentet innebär att den studerande ska författa ett elementärt vetenskapligt fördjupningsarbete på ca 30 sidor, vilket läggs fram för granskning på seminarium. Studenten ska också vid ett seminarietillfälle vara opponent på en annan kursdeltagares fördjupningsarbete.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs:
Litteraturvetenskap GR (A) 30 hp samt 22,5 hp från Litteraturvetenskap GR (B) inklusive B-uppsats.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatoriskt.

Examination

M100: Litteraturteori, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M200: Kritik, essäistik och akademiskt skrivande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M300: Självständigt arbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteraturteori, 7,5 hp (Literary Theory)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Kritik, essäistik och akademiskt skrivande, 7,5 hp (Critique, the Essay, and Academic Writing)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Självständigt arbete, 15 hp (Essay)
Den studerande lägger fram ett PM för sitt fördjupningsarbete, slutför och ventilerar detta under en serie seminarier samt genomför en opponentuppgift.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp (LI013G).

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Kommentar: Litteraturteoretiska källtexter (ca 300 sidor) enligt lärarens anvisningar.
 • Författare/red: Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia
 • Titel: Modern litteraturteori: Från rysk formalism till dekonstruktion bd 1–2
 • Upplaga: 1992
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: Urval
 • Författare/red: Kittler, Friedrich
 • Titel: ”Litteratur och litteraturvetenskap som ordbehandling”, i Maskinskrifter: Essäer om medier och litteratur
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Anthropos
 • Kommentar: Tillhandahålls av läraren.
 • Författare/red: Lasse Horne Kjældegaard & Peter Simonsen
 • Titel: Litteratur: En introduktion till teori och analys
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Utdrag. Tillhandahålls av läraren.
 • Författare/red: Tenngart, Paul
 • Titel: Litteraturteori
 • Förlag: Gleerup
Moment 2
 • Kommentar: En valfri litteraturvetenskaplig avhandling, samt fem avhandlingsinledningar enligt lärarens anvisningar. Två vetenskapliga recensioner och två recensioner ur dagspress, allt enligt lärarens anvisningar.
 • Artikeltitel: Tidskrift för litteraturvetenskap
 • År/Volym/nr/sidor: 2012: 4
 • Kommentar: s. 5–50. Open access
 • Författare: Adorno, Theodor W.
 • Artikeltitel: Engagemang
 • Tidskrift: Res Publica
 • År/Volym/nr/sidor: 1996, nr 32-33
 • Kommentar: Tillhandahålls av läraren.
 • Författare/red: Barthes, Roland
 • Titel: ”Vad är litteraturkritik?”, i Kritiska essäer
 • Upplaga: Valfri
 • Förlag: Bo Cavefors Bokförlag
 • Kommentar: Tillhandahålls av läraren.
 • Författare: Bolt, Mikkel & Sharma, Devika
 • Artikeltitel: Enquete: Kritik idag
 • Tidskrift: Kultur & Klasse
 • År/Volym/nr/sidor: nr 122, 2016
 • Kommentar: Tillhandahålls av läraren.
 • Författare/red: Bränström Öhman, Annelie & Livholts, Mona (red.)
 • Titel: Genus och det akademiska skrivandets former
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses i följande urval: en valfri essä i del I (”Inblickar. Texter; spill”) samt del II: ”Utblickar. Kartor och blickfång” (s. 111–155)
 • Författare/red: Båth, Katarina
 • Titel: Ironins skiftningar – jagets förvandlingar: Om Romantisk ironi och subjektets paradox i texter av P.D.A Atterbom
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Uppsala universitet
 • Kommentar: Utdrag. Tillhandahålls av läraren.
 • Författare/red: Duras, Marguerite (övers Kennet Klemets)
 • Titel: Att skriva
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Ellerströms Förlag
 • Författare/red: Engdahl, Horace
 • Titel: Ärret efter drömmen: Essäer och artiklar
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Albert Bonniers Förlag
 • Kommentar: Utdrag. Tillhandahålls av läraren.
 • Författare/red: Hansson, Gunnar D
 • Titel: ”Columbi enkrona”, i Var slutar texten? Tre essäer, ett brev, sex nedslag i 1800-talet
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Autor
 • Kommentar: Tillhandahålls av läraren.
 • Författare/red: Samuelsson, Lina
 • Titel: Kritikens ordning: Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Bild, text & form
 • Kommentar: Utdrag. Tillhandahålls av läraren.
Moment 3
 • Författare/red: Siv Strömqvist
 • Titel: Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
 • Förlag: Hallgren & Fallgren

Litteratur som tillhandahålls av läraren kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-06-21