Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande, 30 hp

Comparative Literature BA (C), Creative and Critical Writing, 30 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LI044G
Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Kreativt och kritiskt skrivande
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-08-22
Fastställd: 2018-09-21
Senast ändrad: 2019-01-10
Giltig fr.o.m: 2019-01-20

Syfte

Denna kurs syftar främst till att ge den studerande fördjupade färdigheter i litterär gestaltning genom ett kontinuerligt arbete med ett större (påbörjat) skönlitterärt skrivprojekt, som även innefattar essäistisk reflektion över det egna litterära gestaltningsarbetet. Kursen syftar även till att utveckla den studerandes förmåga att läsa och skriva litteraturkritik och essäistik. Genom kursen löper textkritiska samtal om dels kursdeltagarnas egna skrivprojekt, dels kurslitteraturen, bestående av skönlitterära verk, essäistik, litteraturkritik, texter i poetik och annan litteraturvetenskaplig text.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande

- ha slutfört ett större skrivprojekt i valfri skönlitterär genre (inklusive essäistik)
- ha vidareutvecklat och fördjupat sin kritiska och analytiska förmåga att reflektera över andras och egna skönlitterära
texter
- ha utvecklat sina färdigheter i att kritiskt läsa och skriva essäistik
- ha utvecklat sina färdigheter i att kritiskt läsa och skriva litteraturkritik
- kunna återge några centrala nedslag i poetikens historia från antiken till nutid
- ha utvecklat sin förmåga att kontextualisera egna och kurskamraters texter i anknytning till den essäistiska, skönlitterära,
litteraturkritiska och litteraturvetenskapliga kurslitteraturen

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment:
1. Litterär gestaltning och poetik, 5 hp (Literary Figuration, 5 credits)
2. Litteraturkritik, 5 hp (Literary Criticism, 5 credits)
3. Läsa och skriva essäistik, 5 hp (The Reading and Writing of Essays, 5 credits)
4. Skönlitterärt skrivprojekt, 15 hp (Project, 15 credits)

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att kurserna Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp samt Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp är godkända.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen ges per distans med stöd av nätbaserade verktyg, såsom elektronisk kursplattform och e-seminarier. Undervisningen innefattar kontinuerlig texthandledning, skrivuppgifter, textkritiska seminarier, föreläsningar samt textsamtal inom mindre responsgrupper.

Examination

Kursen examineras löpande genom aktivt deltagande i undervisningen, kontinuerliga skrivuppgifter, ett större skönlitterärt skrivprojekt samt fördjupade textkritiska seminarier och litteraturdiskussioner.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur kan läggas till av undervisande lärare

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs och ger därmed inte behörighet till högre nivåer i ämnet litteraturvetenskap.