Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap AV, 30 hp

Religious Studies MA, 30 Credits,


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK001A
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Avancerad
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-09-06
Fastställd: 2014-03-26
Senast ändrad: 2014-03-26
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursen syftar till att ge goda kunskaper i användningen av religionsvetenskaplig teori och metod samt till självständighet i användningen av dessa. Härigenom syftar kursen till att fördjupa tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl genom ökat teoretiskt djup och bredd som genom fördjupade ämneskunskaper inom något eller några ämnesområden. Kursen är en förberedelse inför skrivandet av en magisteruppsats och innehållet ska därför ligga i linje med området för en framtida magisteruppsats. Ämnet för uppsatsen ska ligga inom något av de expertisområden som är representerade inom ämnet religionsvetenskap vid MIUN.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
- demonstrera en fördjupad och problematiserande förståelse av
bildningsbegreppet, särskilt inom humaniora; - kritiskt diskutera bildningsbegreppet i förhållande till existentiella,
sociala och politiska sammanhang.
- redovisa grundläggande kunskaper om inflytelserika vetenskapsteoretiska
skolbildningar i ett historiskt perspektiv;
- kritiskt diskutera olika vetenskapsteoretiska doktriners konsekvenser för
humanistisk forskning: - på ett teoretiskt plan identifiera, formulera och diskutera likheter och skillnader mellan olika humanistiska ämnens vetenskapliga traditioner.
- med tidigare kunskaper i vetenskaplig metod som utgångspunkt analysera religionsvetenskapliga problemställningar med större djup och ökad självständighet
- med fördjupad specialisering orientera sig och öka kunskaperna och färdigheterna i valt specialområde som förberedelse inför skrivandet av ett större arbete i religionsvetenskap E.

Innehåll

Moment 1
Humaniora och bildning 7,5 hp
(Humanities and education, 7,5 credits)
Idéhistorisk introduktion till bildningsbegreppet, särskilt inom humaniora. Gemensamt moment för magister- och masterprogram vid Avdelningen för humaniora.

Moment 2
Humanistisk vetenskapsteori 7,5 hp
(Humanist theory of science, 7,5 credits)
Grundläggande vetenskapsteori och tolkningsstrategier. Gemensamt moment för magister- och masterprogram vid Avdelningen för humaniora.

Moment 3
Fördjupat litteraturstudium I, 7,5 hp.
(Enlarged reading I, 7,5 credits)
I samråd med läraren utarbetar studenten en litteraturlista som examineras muntligt och skriftligt. Litteraturvalet ska ha relevans för det kommande examensarbetet.

Moment 4
Fördjupat litteraturstudium II, 7,5 hp.
(Enlarged reading II, 7,5 credits)
I samråd med läraren utarbetar studenten en litteraturlista som examineras muntligt och skriftligt. Litteraturvalet ska ha relevans för det kommande examensarbetet.

Valbara alternativ moment 3 och 4 (Optional choices for 3 and 4):
Språklig fördjupning, 7,5 hp
(Language study, 7,5 credits)
Studenten väljer ett språkområde som är lämpligt för valt religionsvetenskapligt fält.

Snorri Sturlasons Edda in different contexts: medieval and later, 7,5 hp (7,5 credits)
Kursen ges i samarbete med Skandinavistika vid Universitetet i Tartu. Undervisningen består främst av självstudier av anvisade texter hämtade ur den aktuella forskningsfronten, men även lämpliga klassiker. I kursen ingår ett antal obligatoriska nätseminarier på engelska.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp (A, B, C ) i huvudområdet Religionsvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av självstudier och deltagande vid ämnets högre seminarium.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med kontinuerliga skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar under kursens gång.

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform. På så vis uppövas en medvetenhet om vikten av kontinuerligt arbete i varierande form.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kurslitteraturen kommer att revideras innan kursstart.