Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Religionsvetenskap AV, 30 hp

Religious Studies MA, 30 Credits,

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK001A
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2013-09-06
 • Fastställd: 2014-03-26
 • Senast ändrad: 2019-11-18
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-15

Syfte

Kursen syftar till att ge goda kunskaper i användningen av religionsvetenskaplig teori och metod samt till självständighet i användningen av dessa. Härigenom syftar kursen till att fördjupa tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl genom ökat teoretiskt djup och bredd som genom fördjupade ämneskunskaper inom något eller några ämnesområden. Kursen är en förberedelse inför skrivandet av en magisteruppsats och innehållet ska därför ligga i linje med området för en framtida magisteruppsats. Ämnet för uppsatsen ska ligga inom något av de expertisområden som är representerade inom ämnet religionsvetenskap vid MIUN.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
- demonstrera en fördjupad och problematiserande förståelse av, och färdighet i att använda, hermeneutiska metoder och teoribildningar.
- visa kännedom om centrala mytteoretiska skolbildningar och demonstrera färdighet i användandet av dessa.
- visa kännedom om centrala ritteoretiska skolbildningar och demonstrera färdighet i användandet av dessa.
- visa kännedom om centrala religionsantropologiska skolbildningar och demonstrera färdighet i användandet av dessa.

- med tidigare kunskaper i vetenskaplig metod som utgångspunkt analysera religionsvetenskapliga problemställningar med större djup och ökad självständighet
- med fördjupad specialisering orientera sig och öka kunskaperna och färdigheterna i valt specialområde som förberedelse inför skrivandet av ett större arbete i religionsvetenskap E.

Innehåll

Moment 1
Hermeneutiska och mytteoretiska perspektiv och metoder 7,5 hp (Hermeneutical and mythteoretical perspectives and methods), 7,5 credits)
I kursen ges en översikt av centrala problemställningar och metoder inom hermeneutiska teoribildningar. Vidare presenteras och diskuteras centrala mytteoretiska skolbildningar. Särskild vikt läggs vid att öva upp färdighet i tillämpningen av ovan nämnda teoribildningar.

Moment 2
Antropologiska och ritteoretiska perspektiv och metoder 7,5 hp (Perspectives of theories and methods of anthropology and ritual, 7,5 credits)
I kursen ges en översikt av centrala problemställningar och metoder inom antropologiska teoribildningar. Vidare presenteras och diskuteras centrala ritteoretiska skolbildningar. Särskild vikt läggs vid att öva upp färdighet i tillämpningen av ovan nämnda teoribildningar.


Moment 3
Fördjupat litteraturstudium I, 7,5 hp.
(Enlarged reading I, 7,5 credits)
I samråd med läraren utarbetar studenten en litteraturlista som examineras muntligt och skriftligt. Litteraturvalet ska ha relevans för det kommande examensarbetet.

Moment 4
Fördjupat litteraturstudium II, 7,5 hp.
(Enlarged reading II, 7,5 credits)
I samråd med läraren utarbetar studenten en litteraturlista som examineras muntligt och skriftligt. Litteraturvalet ska ha relevans för det kommande examensarbetet.

Valbara alternativ moment 3 och 4 (Optional choices for 3 and 4):
Språklig fördjupning, 7,5 hp
(Language study, 7,5 credits)
Studenten väljer ett språkområde som är lämpligt för valt religionsvetenskapligt fält.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp (A, B, C ) i huvudområdet Religionsvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av självstudier och deltagande vid ämnets högre seminarium.

Examination

M120: Hermeneutiska och mytteoretiska perspektiv och metoder, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M220: Antropologiska och ritteoretiska perspektiv och metoder, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Fördjupat litteraturstadium I, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M400: Fördjupat litteraturstadium II, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen med kontinuerliga skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar under kursens gång.

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform. På så vis uppövas en medvetenhet om vikten av kontinuerligt arbete i varierande form.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Doniger, Wendy
 • Titel: The implied spider: politics and theology in myth (elektronisk resurs)
 • Förlag: Columbia University Press
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: E-ISBN 9780231156417, E-ISBN 9780231156424
 • Författare/red: Routledgre Philosophy Companions
 • Titel: The Routledge Companion to Hermeneutics
 • Förlag: Taylor and Francis
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: eBook ISBN 9781317676645
 • Författare/red: Schmidt, Lawrence K
 • Titel: Understanding Hermeneutics [Elektronisk resurs]
 • Förlag: Cambridge: Cambridge University Press
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: Engelska 1 online resource
 • Författare/red: Segal, Robert Alan
 • Titel: Myth: A Very Short Introduction (elektronisk resurs)
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: elektronisk resurs
 • Författare/red: Zimmermann, Jens
 • Titel: Hermeneutics: a very short introduction
 • Förlag: Oxford: Oxford University Press
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: Engelska xiv, 159 pages. Serie: Very short introductions; 448
Moment 2
 • Författare/red: Bowie, Fiona
 • Titel: The anthropology of religion: an introduction (elektronisk resurs)
 • Förlag: Oxford: Blackwell, 2006/2004 Engelska x, 332s
 • Upplaga: 2. ed.
 • Författare/red: Grimes, Roland L.
 • Titel: The Craft of Ritual Studies
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: 414 s.
 • Författare/red: Michaels, Axel
 • Titel: Homo ritualis: Hindu ritual and its significance to ritual theory (elektronisk resurs)
 • Förlag: New York, NY: Oxford University Press
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: Engelska 1 online resource. Serie: Oxford ritual studies series