Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Religionsvetenskap AV, Att undervisa i religionsvetenskap på gymnasiet, 15 hp

Religious Studies MA, Teaching Religion in Upper Secondary School, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK004A
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Att undervisa i religionsvetenskap på gymnasiet
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2018-04-19
Giltig fr.o.m: 2019-08-30

Syfte

Kursen riktar sig till ämneslärare i religion och syftar till att ge studenten utökade kunskaper och verktyg att planera och genomföra undervisning i gymnasieskolans religionskunskap 2 och 2.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs
- ha förvärvat utökade kunskaper om hur faktorer som kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, minoritets- eller majoritetsposition, etnicitet, migration samt individers och gruppers identiteter påverkar individers och gruppers religiösa uttryck och gudsbilder samt förståelse av andra gruppers religiösa uttryck och gudsbilder.
- uppvisa en grundläggande orientering i didaktisk forskning gällande undervisning om intersektionellt perspektiv på religion
- uppvisa utökade färdigheter i att hantera de didaktiska möjligheter och utmaningar som undervisning i religionskunskap 1 & 2 medför

Innehåll

Kursen innehåller litteraturstudier, mindre fältstudier och övningar med inriktning mot aktuella kursplaner.

Kursens religionsvetenskapliga fokus utgör världsreligiösa uttryck från kolonialeran och framåt samt nyreligiösa strömningar i dagens Sverige. Intersektionalitet och religionsbruk utgör två av kursens centrala begrepp.

Kursens ämnesdidaktiska fokus utgör möjligheterna och utmaningar med att i undervisningssituationer hanterar olikheter inom religiösa traditioner och strömningar samt lärarnas uppgift att främja elevers förståelse av hur intersektionalitet påverkar religiösa uttryck.

Behörighet

Av Skolverket utfärdad behörighet att undervisa i religionskunskap åk 7-9 eller gymnasiet (religionskunskap 1 och 2).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till internetuppkoppling, dator och headset är nödvändig. Engelskspråkig kurslitteratur och undervisningsmaterial ingår i kursen.

Examination

Examination sker genom elektronisk tentamen samt aktivt deltagande i undervisningen med skriftliga och muntliga redovisningar under kursens gång.

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform gällande de skriftliga redovisningarna. På så vis uppövas en medvetenhet om vikten av kontinuerligt arbete i varierande form.
Om en student uteblir från ett seminarium krävs inlämnande av kompensationsuppgift.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.