Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap AV, Att undervisa i religionsvetenskap på gymnasiet, 15 hp

Religious Science MA, Teaching Religion in Upper Secondary School, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK004A
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Att undervisa i religionsvetenskap på gymnasiet
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-04-18
Fastställd: 2019-03-22
Senast ändrad: 2019-03-22
Giltig fr.o.m: 2019-08-30

Syfte

Kursen riktar sig till ämneslärare i religion och syftar till att ge studenten utökade kunskaper och verktyg att planera och genomföra undervisning i gymnasieskolans religionskunskap 2 och 2.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

• identifiera vanligt förekommande intersektionella variationer inom världsreligionerna och nutida populärreligiositet.

• beskriva och diskutera kursplanerna i religionskunskap samt vad övergången från grundskolan till gymnasiet såväl religionsvetenskapligt som religionsdidaktiskt medför.

• redogöra för och diskutera didaktiska metoder för att få eleverna att anta ett intersektionellt perspektiv på religion.

• i tal och skrift identifiera, definiera och reflektera över möjligheter och utmaningar inom undervisning i religion på gymnasiet.

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av skolans kursplaner i religion och den progression samt paradigmskifte som övergången från grundskolans kursplaner till gymnasiets innebär. Under denna del problematiseras såväl innehåll som tillkomst av aktuella kursplaner i religion.

Kursen fortsätter med en genomgång av vad ett intersektionellt perspektiv på religion innebär och hur ett sådant kan introduceras i undervisningen i religionskunskap. Metoder att få eleverna att tänka intersektionellt diskuteras.

Kursen övergår därefter till en studie av hur faktorer som exempelvis kön, socioekonomisk bakgrund, migration och majoritets- eller minoritetsposition påverkar individers och gruppers religiösa uttryck. Stor vikt läggs vid exemplifiering av hur detta kan ta sig uttryck i världsreligionerna samt nutida populärreligiositet (nyandlighet).

Kursen avslutas med ett mindre självständigt arbete där studenten utför en verksamhetsförlagd studie som relaterar till kursens lärandemål

Delkurs 1: Kursplansteori 1,5 hp (Curriculum theory 1, 5 credits)
Delkurs 2: Ett postsekulärt klassrum? 1,5 hp (A postsecular classroom? 1,5 credits)
Delkurs 3: Intersektionalitet inom religion och religionsundervisning 3 hp (Intersectionality within religion and within teaching religion 3 credits)
Delkurs 4: Nutida yttringar av världsreligioner och populärreligiositet 6 hp (Present day formulations of world-religions and popular religiosity 6 credits)
Delkurs 5: Självständigt verksamhetsanknutet arbete 3 hp (Independent assignment 3 credits)

Behörighet

Av Skolverket utfärdad behörighet att undervisa i religionskunskap åk 7-9 eller gymnasiet (religionskunskap 1 och 2).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av seminarieträffar online, inspelade föreläsningar och andra webbresurser.

Examination

Kontinuerliga skriftliga inlämningsuppgifter. Muntliga examinerande moment förekommer.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Kittelman Flensner K.
Titel: Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden
Upplaga: 2015 och framåt
Förlag: University of Gothenburg
Kommentar: 299 s.

Författare/red: red. Carlsson D. & Thalén P
Titel: Det postsekulära klassrummet
Upplaga: 2015 och framåt
Förlag: Högskolan i Gävle
Kommentar: 196 s.

Författare/red: red. Woodhead Linda, Partridge Christopher & Hiroko Kawanam
Titel: Religions in the Moder World: Traditions and Transformations
Upplaga: 2016 och framåt
Förlag: Routledge
Kommentar: 598 s.

Övrigt material såsom artiklar och andra webbresurser tillhandahålls av lärarna