Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp

Religious Studies MA, Degree Project, 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK002A
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Självständigt arbete
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2013-09-01
 • Fastställd: 2014-02-14
 • Senast ändrad: 2014-02-14
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursen syftar till att ge stora kunskaper i användningen av religionsvetenskaplig teori och metod i form av ett självständigt arbete om 30 hp. Härigenom syftar kursen till att fördjupa tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl genom ökat teoretiskt djup och bredd som genom fördjupade ämneskunskaper inom det självständiga arbetets vetenskapliga fält. Ämnet för uppsatsen ska ligga inom något av de expertisområden som är representerade inom ämnet religionsvetenskap vid Mittuniversitetet. Arbetet ska omfatta cirka 60 sidor av hög kvalitet med tydlig vetenskaplig progression jämfört med tidigare nivåer. Stor vikt läggs vid framställningens pedagogiska kvalitet. Seminariearbetet ger såväl tillfälle till övning i muntlig framställning som till reflektion över den egna rollen som vetenskapsperson. Arbetet presenteras främst på svenska men kompletteras med en sammanfattning på engelska.

Lärandemål

Studenten ska efter genomfört arbete självständigt kunna utföra en för religionsvetenskapen relevant undersökning baserad på vetenskaplig teori och metod. Studenten ska i sitt arbete ha uppvisat en förmåga att pedagogiskt framställa sin undersökning och att i tal och text reflektera över den egna rollen som vetenskapsperson i valt forskningsområde.

Innehåll

Uppsatsskrivande med handledning och kontinuerlig kontakt med handledare.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp (A, B, C ) i huvudområdet Religionsvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Individuellt skrivande och samråd med handledare. Deltagande vid ämnets högre seminarium krävs.

Examination

M100: Uppsats, 30,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Uppsatsens utkast behandlas löpande vid högre seminariet. Slutversionen behandlas vid högre seminariet där den granskas av extern forskare och försvaras muntligen av studenten.

Aktivt deltagande i ämnets högre seminarium.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (Högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Kurslitteraturen väljs i överenskommelse med handledare.