Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), A2, 15 hp

Religious Studies BA (A), A2, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK020G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): A2
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-09-01
Fastställd: 2014-03-07
Senast ändrad: 2014-08-21
Giltig fr.o.m: 2014-08-27

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om religionsvetenskapens teorier och metoder, världsreligionerna och daoism. Utifrån dessa kunskaper övas en viss färdighet i vetenskapligt baserad reflektion upp. Särskild vikt läggs vid att öva upp studentens medvetenhet om hur religioner används i forntid och nutid samt i att öva upp förmåga att i tal och skrift på ett kvalificerat sätt redogöra för de erhållna kunskaperna och de egna reflektionerna.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig grundläggande färdighet
i att
- med hjälp av olika vetenskapliga teorier och metoder reflektera över
religionsvetenskapligt relevant material.
- identifiera och reflektera över centrala begrepp och skeenden i världs-
religionerna
- i tal och skrift strukturerat redogöra för och reflektera över innehållet
i religiösa källtexter och religionsvetenskaplig litteratur

Innehåll

Delkurs 1 Islam, 4,5 hp. Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom islam. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Syd- och Östasiens religioner
Delkurs 2, Hinduism 4,5 hp. Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom hinduismen. Särskild vikt läggs vid religionernas förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Delkurs 3, Buddhism, 6 hp
Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom buddhismen. Särskild vikt läggs vid religionernas förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på kursen Religionsvetenskap GR (A), A1, 15 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar samt obligatoriska seminarier.

För den nätbaserade kursen gäller att kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till internetuppkoppling, dator och headset är därför nödvändig.

Examination

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en löpande examinationsform med inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier. Om en student uteblir från ett seminarium krävs inlämnande av kompensationsuppgift.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (Högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Esposito, John L
Titel: Islam. Den raka vägen.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 348 sidor.

Författare/red: Svensson, Jonas
Titel: Muslimsk feminism. Några exempel.
Upplaga: Senaste upplagan

Moment 2

Författare/red: Gansten, Martin
Titel: Bhagavadgita
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Jacobsen, Knut A.
Titel: Hinduismen: historia, tradition, mångfald
Upplaga: Senaste upplagan

Moment 3

Författare/red: Jacobsen, Knut A.
Titel: Buddismen: kultur, historia, tradition
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Olivelle, Patrick
Titel: The early Upanissads : annotated text and translation : South Asia research [Elektronisk resurs]
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: E-bok, kan lånas via universitetsbiblioteket.